Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie a wymagalność roszczenia

Brak komentarzy

Z listów do mnie zauważyłem, że niektóre osoby nie rozróżniają tych dwóch pojęć czyli przedawnienia i wymagalności, niektóre zaś myślą, że są te pojęcia tożsame.

Roszczenie majątkowe staje wymagalne po upływie terminu zapłaty (spełnienia świadczenia) czyli kiedy wierzyciel ma prawo żądać zapłaty a tym samym gdy rozpoczął się bieg przedawnienia tegoż roszczenia.

Roszczenie jest przedawnione wtedy gdy upłynął ustawowy czas od dnia wymagalności w którym wierzyciel może dochodzić zapłaty roszczenia a dłużnik nie może uchylić się od zaspokojenia tegoż roszczenia powołując się na upływ owego ustawowego czasu. Zgodnie bowiem z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia czyli spłaty, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Niektórzy pytają, czy roszczenie przedawnione jest wymagalne. No, mając na względzie powyższe, to uważam że nie – roszczenie przedawnione już nie jest roszczeniem wymagalnym (o ile dłużnik nie zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia). Jeżeli wierzyciel np. wniesie pozew o zapłatę, to dłużnik w postępowaniu sądowym może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia a w zasadzie, zgodnie z nowym stanem prawnym w tej materii, to sąd z urzędu powinien zbadać, czy roszczenie nie jest aby przedawnione i jeżeli jest, to oddalić powództwo. Wierzyciel jednak może domagać się spłaty przedawnionego roszczenia (pod warunkiem, że dłużnik nie jest konsumentem) i np. publikować dane dłużnika w rejestrze długów.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj