Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

10 komentarzy

Właśnie sporządziłem dla kogoś pozew o zwolnienie spod egzekucji, więc poniżej wklejam jako wzór. W tym przypadku pozwanych jest dwóch więc dwa odpisy pozwu jako załączniki. Powód prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, więc podałem jego NIP z faktury zakupu. Jeżeli powód w pozwie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, musi podać swój nr PESEL. Jeżeli masz Czytelniku pytania, to pytaj bądź poniżej (w polu do komentowania) albo mailem.

Warszawa, 18.02.2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział I Cywilny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa

Pozwani solidarnie:
1. …, zam. … Warszawa
2. …, zam. … Warszawa

Powód: … NIP …, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …, … Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 700 zł

POZEW O ZWOLNIENIE SPOD EGZEKUCJI

W imieniu własnym, na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o:

1. Zwolnienie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie … zajętego przezeń Roweru powietrznego MD6590 o wartości szacunkowej 700 zł, w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt … prowadzonym przeciwko … z wniosku pozwanych.

2. Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z ww. przedmiotu.

3. Zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda – moją zwrotu kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie … prowadząc postępowanie egzekucyjne opisane wyżej, w dniu 22.01.2021 r. zajął u dłużnika m.in. wymieniony wcześniej w niniejszym pozwie Rower powietrzny MD6590

Dowód:
– protokół zajęcia ruchomości
– postanowienie z dnia 25.01.2021 r. o odebraniu dłużnikowi dozoru nad zajętymi ruchomościami

Powód podnosi, że ta zajęta ruchomość nie stanowi własności dłużnika lecz jest własnością powoda.

Dowód:
– faktura zakupu tegoż roweru przez powoda

Pozwani zostali wezwani przez powoda do zwolnienia tejże ruchomości pod rygorem wniesienia powództwa o zwolnienie.

Dowód:
– odpis wezwania do zwolnienia wraz z pocztowym potwierdzeniem nadania

Wezwanie pozostało bez odpowiedzi i przedmiot nie został zwolniony wobec czego powód uznał za konieczne wniesienie niniejszego powództwa.

Podpis:

Załączniki:
– dowody wymienione w pozwie
– dwa odpisy pozwu i załączników
– potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 100 zł

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 lutego, 2021

Komentarze do 'Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. To wartością przedmiotu sporu w powództwie o zwolnienie jest wartość szacunkowa przedmioty, tak?

  Anonim

  19 lut 21 o 05:25

 2. Tak. Jak widać w tym pozwie co wyżej, komornik wycenił zajętą rzecz na 700 zł i takąż wartość przedmiotu spo9ru podąłem w pozwie i od niej opłata sądowa od pozwu.

  admin

  19 lut 21 o 13:01

 3. Złożyłem taki pozew i do dnia dzisiejszego nic z sądu nie przyszło ale od komornika przyszło – wyznaczył licytację na 6 kwietnia, co teraz? Nie wiem czy dobrze rozumiem tę sytuację, tak jakby komornik nie dostał jeszcze informacji z sądu i chce zlicytować zajęte przedmioty ?

  Michał

  15 mar 21 o 16:22

 4. Do licytacji jeszcze sporo czasu, jeżeli sąd nie rozpatrzy pozwu w tym wniosku o zawieszenie egzekucji do dnia licytacji i przedmiot zostanie sprzedany, to w przypadku uwzględnienia powództwa będzie przysługiwać Panu roszczenie odszkodowawcze wobec wierzyciela.

  Tak, skoro Pan nie otrzymał z sądu postanowienia o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia zabezpieczenia powództwa czyli zawieszenia egzekucji, to i komornik nie otrzymał.

  admin

  15 mar 21 o 16:31

 5. Sąd nic mi nie wysłał a już jest po drugiej licytacji i egzekucja do zajętego sprzętu została umorzona. Czy mam o tym poinformować sąd?

  Piotrek

  25 maj 21 o 08:40

 6. Proszę wnieść do sądu wniosek o cofnięcie pozwu, to sąd zwróci Panu opłatę od pozwu. Po umorzeniu egzekucji z ruchomości pozew o zwolnienie jest już bezpodstawny.

  admin

  25 maj 21 o 09:52

 7. A co na to prawo karne, czy jeżeli jest oczywiste, że zajęta ruchomość nie należy do dłużnika a wierzyciel jej nie zwalnia będąc do tego wezwanym, to czy grozi mu za to kara, można zawiadomić o popełnianiu przestęstwa?

  Boni

  20 lip 21 o 20:47

 8. Miałem tak jak Piotrek dwa wpisy wyżej – umorzenie egzekucji po drugiej bezskutecznej licytacji a ja do wtedy nic z sądu nie otrzymałem. wysłałem cofnięcie powództwa i czekam na zwrot wpisowego.

  Oskar

  22 gru 21 o 20:30

 9. Ja ma problem jak obliczyć wartość przedmiotu sporu którą trzeba wpisać w pozwie, znaczy się na jakiej zasadzie?

  Anonim

  26 lut 22 o 08:41

 10. admin

  27 lut 22 o 15:51

Skomentuj