Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

10 komentarzy

Właśnie sporządziłem dla kogoś pozew o zwolnienie spod egzekucji, więc poniżej wklejam jako wzór. W tym przypadku pozwanych jest dwóch więc dwa odpisy pozwu jako załączniki. Powód prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, więc podałem jego NIP z faktury zakupu. Jeżeli powód w pozwie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, musi podać swój nr PESEL. Jeżeli masz Czytelniku pytania, to pytaj bądź poniżej (w polu do komentowania) albo mailem.

Przeczytaj też: Wezwanie wierzyciela do zwolnienia z egzekucji ruchomości osoby trzeciej

Warszawa, 18.02.2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział I Cywilny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa

Pozwani solidarnie:
1. …, zam. … Warszawa
2. …, zam. … Warszawa

Powód: … NIP …, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …, … Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 700 zł

POZEW O ZWOLNIENIE SPOD EGZEKUCJI

W imieniu własnym, na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o:

1. Zwolnienie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie … zajętego przezeń Roweru powietrznego MD6590 o wartości szacunkowej 700 zł, w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt … prowadzonym przeciwko … z wniosku pozwanych.

2. Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z ww. przedmiotu.

3. Zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda – moją zwrotu kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie … prowadząc postępowanie egzekucyjne opisane wyżej, w dniu 22.01.2021 r. zajął u dłużnika m.in. wymieniony wcześniej w niniejszym pozwie Rower powietrzny MD6590

Dowód:
– protokół zajęcia ruchomości
– postanowienie z dnia 25.01.2021 r. o odebraniu dłużnikowi dozoru nad zajętymi ruchomościami

Powód podnosi, że ta zajęta ruchomość nie stanowi własności dłużnika lecz jest własnością powoda.

Dowód:
– faktura zakupu tegoż roweru przez powoda

Pozwani zostali wezwani przez powoda do zwolnienia tejże ruchomości pod rygorem wniesienia powództwa o zwolnienie.

Dowód:
– odpis wezwania do zwolnienia wraz z pocztowym potwierdzeniem nadania

Wezwanie pozostało bez odpowiedzi i przedmiot nie został zwolniony wobec czego powód uznał za konieczne wniesienie niniejszego powództwa.

Podpis:

Załączniki:
– dowody wymienione w pozwie
– dwa odpisy pozwu i załączników
– potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 100 zł

Przeczytaj też: Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 lutego, 2021

Komentarze do 'Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. To wartością przedmiotu sporu w powództwie o zwolnienie jest wartość szacunkowa przedmioty, tak?

  Anonim

  19 lut 21 o 05:25

 2. Tak. Jak widać w tym pozwie co wyżej, komornik wycenił zajętą rzecz na 700 zł i takąż wartość przedmiotu spo9ru podąłem w pozwie i od niej opłata sądowa od pozwu.

  admin

  19 lut 21 o 13:01

 3. Złożyłem taki pozew i do dnia dzisiejszego nic z sądu nie przyszło ale od komornika przyszło – wyznaczył licytację na 6 kwietnia, co teraz? Nie wiem czy dobrze rozumiem tę sytuację, tak jakby komornik nie dostał jeszcze informacji z sądu i chce zlicytować zajęte przedmioty ?

  Michał

  15 mar 21 o 16:22

 4. Do licytacji jeszcze sporo czasu, jeżeli sąd nie rozpatrzy pozwu w tym wniosku o zawieszenie egzekucji do dnia licytacji i przedmiot zostanie sprzedany, to w przypadku uwzględnienia powództwa będzie przysługiwać Panu roszczenie odszkodowawcze wobec wierzyciela.

  Tak, skoro Pan nie otrzymał z sądu postanowienia o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia zabezpieczenia powództwa czyli zawieszenia egzekucji, to i komornik nie otrzymał.

  admin

  15 mar 21 o 16:31

 5. Sąd nic mi nie wysłał a już jest po drugiej licytacji i egzekucja do zajętego sprzętu została umorzona. Czy mam o tym poinformować sąd?

  Piotrek

  25 maj 21 o 08:40

 6. Proszę wnieść do sądu wniosek o cofnięcie pozwu, to sąd zwróci Panu opłatę od pozwu. Po umorzeniu egzekucji z ruchomości pozew o zwolnienie jest już bezpodstawny.

  admin

  25 maj 21 o 09:52

 7. A co na to prawo karne, czy jeżeli jest oczywiste, że zajęta ruchomość nie należy do dłużnika a wierzyciel jej nie zwalnia będąc do tego wezwanym, to czy grozi mu za to kara, można zawiadomić o popełnianiu przestęstwa?

  Boni

  20 lip 21 o 20:47

 8. Miałem tak jak Piotrek dwa wpisy wyżej – umorzenie egzekucji po drugiej bezskutecznej licytacji a ja do wtedy nic z sądu nie otrzymałem. wysłałem cofnięcie powództwa i czekam na zwrot wpisowego.

  Oskar

  22 gru 21 o 20:30

 9. Ja ma problem jak obliczyć wartość przedmiotu sporu którą trzeba wpisać w pozwie, znaczy się na jakiej zasadzie?

  Anonim

  26 lut 22 o 08:41

 10. admin

  27 lut 22 o 15:51

Skomentuj