Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik sądowy zajął u dłużnika maszynę która jest moją własnością, co jestem w stanie wykazać. Wiem z kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 841, że właściciel nie będący dłużnikiem może w takich przypadkach wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jednak co w sytuacji takiej jaką mam ja czyli przeciwko dłużnikowi komornik sądowy prowadzi egzekucję w której wierzycielem jest urząd skarbowy? Jak w tej sytuacji doprowadzić do zwolnienia rzeczy? Czy tez powództwo zgodnie z artykułem 841, też w terminie miesiąca?

Odpowiedź: Gdy chodzi osobie trzeciej o zwolnienie jej przedmiotu z egzekucji administracyjnej prowadzonej przez komornika sądowego, zastosowanie ma art. 842 § 1 kpc stanowiący, że dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji.

Zgodnie zaś z § 2 art. 842 kpc powództwo można wnieść w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia.

Nasuwa się też pytanie, w jakim terminie należy wpierw zażądać od urzędu skarbowego jako wierzyciela zwolnienia przedmiotu od egzekucji. Kodeks postępowania cywilnego milczy w tej kwestii zatem według mnie należałoby się odwołać do art. 38 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji który stanowi, że kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj