Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

8 komentarzy

Jak chodzi o kolejność (korzystanie z pierwszeństwa) zaspokajania należności i kosztów to jest w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego:
§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym; (mój komentarz: zauważ, że nie korzystają z pierwszeństwa w zaspokajaniu koszty procesu sądowego w tym koszty zastępstwa procesowego a wiele osób myśli że korzystają)

Przeczytaj też: Koszty poprzedniej egzekucji – kategoria zaspokojenia

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; (mój komentarz: w żadnej z setek spraw egzekucyjnych nie spotkałem się z takimi kosztami)
5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
6) należności za pracę nie zaspokojone w kolejności trzeciej;
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

Przeczytaj też: Przeczytaj też: Pierwszeństwo ZUS w egzekucji – jak ominąć?

8) (uchylony)
9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; (mój komentarz: chodzi po prostu o wierzycieli z wniosku których komornik prowadził egzekucję należności innych niż wyżej wymienione czyli np. z tytułu niezapłaconej faktury gdzie jest orzeczenie sądu gospodarczego albo z tytułu pożyczki prywatnej gdzie jest orzeczenie sądu cywilnego, zwykle I wydział)
10) inne należności. (mój komentarz: chodzi o należności tych wierzycieli powiedzmy że nie zdążyli się przyłączyć do prowadzonego postępowania egzekucyjnego ale zdążyli złożyć wniosek o uwzględnienie ich w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji np. z nieruchomości dłużnika).
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.
§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne dożywotnikowi.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo egzekucji alimentów

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie wniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.
§ 5. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468 oraz z 2018 r. poz. 2244), lub z przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został wykreślony.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo wierzyciela pauliańskiego

Jeżeli zaś mamy przykładowo kilku takich jak Ty, co to mają wyroki sądu gospodarczego albo cywilnego z tytułu roszczeń takich jak Twoje np. niezapłacone faktury, niezwrócone pożyczki prywatne, to komornik dzieli sumę uzyskaną z egzekucji proporcjonalnie do ułamkowej części jaką wierzytelność danego wierzyciela jest w kwocie łącznej należności wszystkich wierzycieli do kupy. Jeżeli to, co napisałem wyżej nie jest jasne, to napisz w komentarzu, wyjaśnię wówczas na przykładzie. Albo wyjaśnię sam, bez pytania. Komornik ściągnął z dłużnika 20.000,00 zł. który pożyczył pieniądze od Ciebie, od Heńka i od Mariana, wszyscy jesteście kolegami. Ty pożyczyłeś dłużnikowi 40.000,00 zł., Heniek 60.000,00 zł. a Marian 100.000,00 zł. Łącznie jest 200.000,00 zł. długu. Twoja należność to 1/5 należności łącznej, czyli Ty dostaniesz z tych 20.000,00 zł. „aż” 4.000,00 zł. Cieszysz się? Więcej kasy nie będzie, bo dłużnik już nic nie ma, te 20.000,00 zł. co komornik ściągnął, to z licytacji samochodu.

Przeczytaj też: Komornik nie przekazuje alimentów

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. A należności publicznoprawne czyli zaległości podatkowe i ZUS? Czy są wyżej od należności za pracę?

  Anonim

  20 maj 21 o 05:18

 2. Nie. Należności publicznoprawne są 5 w kolejności.

  admin

  20 maj 21 o 08:36

 3. Wystarczy ta 5 w kolejności publicznoprawnych żeby normalny wierzyciela jak moja firma nie miał widoków na nawet częściowo skuteczną egzekucję.

  siema

  1 wrz 21 o 14:28

 4. To widzę, że nawet zabezpieczenie na hipotece nie gwarantuje mi odzyskania kasy jeżeli dłużnik nie zapłacił pracownikom pensji i do tego jeszcze alimentów?

  Jan

  25 paź 21 o 20:42

 5. To prawda. Nawet te alimenty nie są potrzebne, wystarczy że odpowiednia liczba pracowników ma niepopłacone wynagrodzenia w odpowiedniej kwocie.

  admin

  25 paź 21 o 20:57

 6. A co jest wyżej w kolejności egzekucji: zobowiązania dłużnika wobec innych firm w związku z prowadzeniem przez niego firmy czy dług z tytułu pożyczki koleżeńskiej?

  Anonim

  31 gru 21 o 12:59

 7. Znajdują się na tej samej pozycji w kolejności zaspokajania w postępowaniu egzekucyjnym, chyba że któraś jest zabezpieczona hipotecznie albo zastawem i egzekucja prowadzona jest z przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie.

  admin

  31 gru 21 o 13:11

 8. Należności z jednoosobowej działalności na samym końcu w kolejce. A z drugiej strony, komornik zabiera przedsiębiorcy takiemu wszystko kiedy przeciwko niemu prowadzi egzekucję, żadnych kwot wolnych nie pozostawia. Czy to jest sprawiedliwość?

  Artur

  21 lut 22 o 22:18

Skomentuj