Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odsetki podatkowe w transakcji handlowej

Jeden komentarz

Załączam pytanie zadane mi w czasach kiedy w przypadku braku podstaw do wydania nakazu w EPU, e-sąd kierował sprawę do sądu rejonowego a obecnie jest tak, że umarza postępowanie. Chodzi mi jednak o coś innego czyli o odsetki podatkowe w transakcji handlowej i po to wkleiłem poniże pytanie i fragment uzasadnienia z e-sądu oraz moja odpowiedź.

Przeczytaj też: Odsetki maksymalne za opóźnienie

Pytanie: Otrzymałem z e-sądu odmowę wydania nakazu zapłaty z powodu braku podstaw. Nie rozumiem tego kompletnie dlatego proszę o pomoc w wyjaśnieniu co źle napisałem w pozwie. W jaki sposób drogą elektroniczną mogę napisać skargę na orzeczenie referendarza. Poniżej postanowienie sądu:
“(…) postanawia
wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przekazać sprawę do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
UZASADNIENIE
W dniu 15/10/2017 roku powód … złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (wątpliwości budzi roszczenie w części dotyczącej rodzaju dochodzonych odsetek od kwot wskazanych w pozwie w związku z brzmieniem art. 4a, 5,6,7, 8 i 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w zw. z art. 55 i 56 ustaw z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, patrz też Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 września 2014 roku, sygn. akt I ACa 287/14, opubl: www.orzeczenia.ms.gov.pl). Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego (sprawa gospodarcza). Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.”

Przeczytaj też: “Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

Odpowiedź: Art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:
1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.[6])), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty (…)
Wygląda więc na to, że pozwanym jest podmiot publiczny i zamiast ustawowych odsetek za zwłokę powinien Pan domagać się odsetek za zwłokę zgodnie z Art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej który stanowi, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %.
Uzasadnienie wyroku który wskazał referendarz, jest tutaj: http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000287_2014_Uz_2014-09-05_001

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Odsetki podatkowe w transakcji handlowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co to za podmiot publiczny którego trzeba pozwać o zapłatę jak rozumiem, bezspornego roszczenia??? Kierownictwo do zwolnienia!

    Kola

    2 mar 21 o 17:34

Skomentuj