Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

“Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

3 komentarze

Zaliczenie wpłat na poczet spłaty narosłych odsetek może nastąpić według woli wierzyciela dwojako: wierzyciel może zaliczyć otrzymane od dłużnika pieniądze najpierw na poczet spłaty narosłych odsetek (przez co, w przypadku relatywnie niewielkiej wpłaty, kwota podstawowa wciąż pozostaje w całości do zapłaty i wciąż narastają od niej odsetki) lub też w poczet zapłaty najpierw kwoty głównej, na skutek czego narastać będą dalej odsetki wyłącznie od niedopłaconej części kwoty podstawowej zadłużenia, jeśli taka pozostanie. Nie można natomiast żądać “odsetek od narosłych odsetek”. Wyjątek stanowi czynność w postaci skapitalizowania odsetek w pozwie o zapłatę. Odsetki kapitalizuje się wówczas do dnia wniesienia pozwu i wartość tę można dodać do kwoty podstawowej roszczenia zaś suma tych dwóch składników stanowić będzie wartość przedmiotu sporu. Zasada jest taka sama jak przy kapitalizacji odsetek od lokaty bankowej – tam odsetki dopisywane są do kapitału a w przypadku pozwu – do kwoty podstawowej roszczenia. Powód może wnieść o zasądzenie dalszych odsetek od tak wyliczonej wartości przedmiotu sporu.

Przeczytaj też: Windykacja odsetek

Przykładowo załóżmy sytuację następującą. Dłużnik w umowie pożyczki 15000 zł. na dwa lata zobowiązał się do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 5% w stosunku rocznym. Dwa lata minęły, pożyczki nie zwrócił, teraz należą się odsetki ustawowe. Wierzyciel – powód ma więc prawo obliczyć odsetki umowne za dwa lata (czyli będzie to 1500 zł.) oraz odsetki ustawowe od kwoty pożyczki które narosły po dacie zwrotu pożyczki a następnie zsumować kwotę pożyczki plus odsetki umowne plus odsetki ustawowe i ująć w pozwie jako wartość przedmiotu sporu. Od tak wyliczonej wartości przedmiotu sporu powód ma prawo wnieść o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do sądu.

Przeczytaj też: Uznanie długu a odsetki

Zgodnie bowiem z art. 482. § 1 kc (tzw. zakaz anatocyzmu) od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe (§ 2). W przedstawionej sprawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami odsetek – odsetkami kapitałowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zakaz anatocyzmu dotyczy ich obu. Pojęcie “zaległe odsetki” w rozumieniu art. 482 § 2 obejmuje zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie (tak orzeczenie SN z 1 października 1998 r., I CKN 782/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 92). Oznacza to, że kapitalizacji odsetek należy dokonać w taki sposób, jak opisano wyżej.

Przeczytaj też: Odsetki od kosztów procesu w nakazie zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 września, 2014

kategoria windykacja

tag , ,

Komentarze do '“Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam zamiar wnieść do sądu powództwo o zapłatę pożyczki, ja i pożyczkobiorca jesteśmy prywatnymi osobami. Pożyczkę powinien mi oddać dwa lata temu. Wiem o tym, że roszczenie z odsetek przedawnia się po trzech latach nawet gdy jest stwierdzone wyrokiem. Pytanie moje, to czy mogę zaradzić przedawnieniu gdy już narosłe odsetki skapitalizuję dodając je do należności głównej w pozwie?

  Władek

  2 sie 18 o 20:54

 2. Ujęcie narosłych odsetek w wartości przedmiotu sporu czyli kapitalizacja, nie jest konieczne w kwestii niedopuszczenia do przedawnienia roszczenia z tytułu tych odsetek. Dlatego, że trzyletni okres przedawnienia odnosi się tylko do tych odsetek, które narosną po wydaniu wyroku a nie tych które już narosły; będą po wydaniu wyroku podlegać 6 letniemu terminowi przedawnienia.

  admin

  3 sie 18 o 06:42

 3. Wyższa wartość przedmiotu sporu = wyższa opłata od pozwu.

  Myćko

  15 lip 21 o 19:40

Skomentuj