Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odprawa rentowa a komornik

Jeden komentarz

Pytanie: Zakład pracy rozwiązał umowa o pracę z pracownikiem w związku z przejściem przez niego na rentę. Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy rentowej. Przed przejściem na rentę pracownika wynagrodzenie było zajęte przez komornika i przekazywane komornikowi. Po ustaniu zatrudnienia komornik został poinformowany o rozwiązaniu umowy o pracę. Czy takiemu pracownikowi należy wypłacić odprawę? Czy należy sprostować świadectwo pracy? Czy należy przelać część odprawy rentowej na konto komornika?

Przeczytaj też: Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Odpowiedź: Pracownikowi będzie przysługiwała odprawa rentowa. W razie jej wypłaty należy dokonać potrącenia chyba, że cała należność została już przez komornika wyegzekwowana. W takiej sytuacji nie ma konieczności sprostowania świadectwa pracy, bo wypłata nastąpi już po jego wydaniu, a zatem świadectwo nie zawiera błędnej informacji. W praktyce jednak w porozumieniu z pracownikiem można dokonać sprostowania świadectwa pracy.

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze w świadectwie pracy

Odprawa nie jest wyłączona od dokonywana potrąceń. Jak wskazuje się w orzecznictwie ochronna funkcja art. 87 § 1 kp (kodeksu pracy) daje podstawę do przyjęcia, że w pojęciu “wynagrodzenie za pracę” może się mieścić nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, ale również inne świadczenia związane z pracą o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za pracę, czyli takie składniki szeroko pojmowanego wynagrodzenia, które nie są w ścisłym znaczeniu wynagrodzeniem za pracę, jednak są traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach. Te inne świadczenia związane z pracą, to między innymi odprawa rentowa lub emerytalna, a także nagroda jubileuszowa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2004 r., sygn. akt I PK 217/03). Z tych też względów nawet jeśli pracodawca wypłaca odprawę już po ustaniu stosunku pracy, to powinien dokonać potrąceń na takich samych zasadach jak w przypadku wynagrodzenia zasadniczego. Sam fakt bowiem, że stosunek pracy ustał nie oznacza, że ustało zajęcie komornicze. Zajęcie komornicze ustaje w sytuacji, gdy cała należność została wyegzekwowana. Pracodawca może więc dla pewności skontaktować się z komornikiem aby upewnić się czy egzekucja jest nadal prowadzona.

Przeczytaj też: Pracujący emeryt a komornik

Ponieważ potrącenie zostanie dokonane już po ustaniu stosunku pracy i wydaniu świadectwa pracy, świadectwo pracy nie zawiera błędnych informacji. Świadectwo pracy prostuje się także co do zasady na wniosek pracownika. W praktyce przyjmuje się jednak, że w porozumieniu z pracownikiem można takie świadectwo sprostować by kolejny pracodawca wiedział jaka kwota została wyegzekwowana przez poprzedniego pracodawcę. Z przepisów prawa taki obowiązek jednak nie wynika.

Przeczytaj też: Zaświadczenie o dochodach a zajęcie komornicze

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 października, 2022

1 komentarz do 'Odprawa rentowa a komornik'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli pracodawca nie dokonuje potrąceń?

    Anonim

    27 paź 22 o 07:25

Skomentuj