Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

7 komentarzy

Pracodawca dłużnika ma pewne obowiązki wobec zająć komorniczych dokonanych z tytułu wynagrodzenia za pracę dłużnika ale nie tylko, bo komornik może też żądać od pracodawcy dłużnika wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. I tak też może na przykład zażądać aby pracodawca podał nr konta bankowego na które przelewa dłużnikowi wynagrodzenie. A teraz skupmy się na obowiązkach pracodawcy wynikających z zajęcia wynagrodzenia za pracę, zapisanych w art. 881 – 886 Kodeksu postępowania cywilnego, także wtedy gdy dłużnik zmienia pracę.

Komornik, zajmując wynagrodzenie dłużnika za pracę, wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia wynagrodzenia przez komornika?

Komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane;
3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Przeczytaj też: Kiedy komornik nie może zająć wynagrodzenia z umowy zlecenia?

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.

Przeczytaj też: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego organu egzekucyjnego, a zawiadamiając o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazuje na charakter egzekwowanych świadczeń.

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze wynagrodzenia i konta bankowego

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Przeczytaj też: Kiedy komornik dowie się o nowej pracy?

Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego pracodawcy stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Przeczytaj też: Czy komornik może cofnąć zajęcie wynagrodzenia?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lutego, 2021

Komentarze do 'Obowiązki pracodawcy wobec komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy coś grozi pracodawcy za to, że po otrzymaniu zajęcia wynagrodzenia pracownikowi, zmniejszy pracownikowi (w porozumieniu z pracownikiem) pensję do minimalnej czyli wolnej ode zajęcia? Jest to przecież unikanie egzekucji poprzez ukrywanie dochodów, których resztę pracodawca wypłaca dłużnikowi nieoficjalnie.

  karat

  26 lut 21 o 06:15

 2. Pracodawca ma prawo zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie, organom ścigania nic do tego chyba że są w stanie mu udowodnić że celem jest udaremnianie egzekucji a raczej tego nie udowodnią. Samo to, że zmniejszenie wynagrodzenia nastąpiło w trakcie egzekucji komorniczej, dowodem nie jest.

  admin

  26 lut 21 o 13:15

 3. Co drugi dłużnik ma oficjalnie tylko minimalna pensję a co więcej to bez dokumentów i żywą gotówką płacone.

  Anonim

  26 lut 21 o 20:45

 4. Co ma na celu powiadamianie nowego pracodawcę tego poprzedniego pracodawcę o zatrudnieniu pracownika (dłużnika z komornikiem)?

  Antoś

  14 wrz 21 o 10:19

 5. Nie mam pojęcia, a po co się nad tym zastanawiać. Tak stanowi przepis i tyle.

  admin

  14 wrz 21 o 14:17

 6. W sprawie mojego dłużnika komornik wysłał zajęcie ale nie odebrali pisma i komornik dał sobie spokój. To normalne?

  Agnieszka

  1 mar 22 o 18:15

 7. Nie, to niezgodne z przepisami. Proszę zażądać od komornika egzekwowania od pracodawcy obowiązku zgodnie z procedurą.

  admin

  1 mar 22 o 18:33

Skomentuj