Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Niepoczytalność a odpowiedzialność cywilna

2 komentarze

Pytanie: Czy jeżeli upiję się lub zażyję narkotyk i w stanie takiej niepoczytalności uszkodzę sąsiadowi samochód, to czy będę odpowiadał cywilnie za szkodę? Przeczytałem, że jeżeli ktoś jest w stanie w którym nie wie co robi, to nie odpowiada?

Odpowiedź: A choćby z życia odpowiedzi Pan nie zna, że zadaje takie pytanie? Czy sprawcy kolizji i wypadków drogowych popełnionych pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie odpowiadają za nie? Art. 425 Kodeksu cywilnego w § 1 stanowi co prawda, że osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. Jednakże § 2 stanowi, że kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy.

Przeczytaj też: Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Nie można przypisać winy osobom, niedorozwiniętym umysłowo lub chorym psychicznie – poza okresami przejściowej poprawy poprawy podczas której są w stanie świadomie podejmować decyzje. Nie można przypisać winy osobom niepełnoletnim. Nie można też przypisać winy osobom które z powodu stanu cielesnego, jak np. kalectwa, lub z uwagi na wiek (niedołężność starcza) nie mogą na tyle kierować swoim postępowaniem w sposób swobodny, by drugim szkody nie wyrządzić.

Przeczytaj też: Przesłuchanie świadka znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Także (zgodnie z art. 82 Kodeksu cywilnego) nieważne jest oświadczenie złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Jeżeli taka osoba zawrze np., umowę o kredyt, to umowa ta będzie bezwzględnie nieważna. Nie oznacza to, że bank nie może domagać się od takiej osoby zwrotu kapitału, bo może ale bez odsetek i innych kosztów: https://pamietnikwindykatora.pl/choroba-psychiczna-a-odpowiedzialnosc-za-dlugi/.

Rozumiem ale jeżeli za szkodę osoba niepoczytalna nie odpowiada, to jeżeli poszkodowany nie ma ubezpieczenia na uszkodzona rzecz, to nie uzyska odszkodowania od nikogo?

Przeczytaj też: Egzekucja komornicza przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej

To nie tak. Zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Nadzór o którym wyżej mowa może sprawować osoba fizyczna, np. rodzic, opiekunka lub instytucja – przedszkole, szkoła, szpital.

Przeczytaj też: Umowa zawarta przez przedstawiciela

Od samego sprawcy który z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę można żądać całkowitego lub chociaż częściowego naprawienia szkody jedynie wówczas, gdy brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody (art. 428 Kodeksu cywilnego).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 listopada, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Niepoczytalność a odpowiedzialność cywilna'

Subscribe to comments with RSS

  1. Od niepoczytalnego lub niedołężnego sprawcy nie tylko brak osób zobowiązanych do nadzoru ale i zasady współżycia społecznego muszą być zachowane żeby dochodzić od niego naprawienia szkody.

    Wiesiołek

    25 lis 20 o 05:39

  2. Wszelkie rzekome niepoczytalności to temat dyskusyjny, ja jestem za tym, żeby wariatom nie odpuszczać. Moim zdaniem większość tzw. wariatów wie co robi i dobrze się z tym czuje.

    w mordę

    2 lut 22 o 15:57

Skomentuj