Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nie pokazuj się w EPU z wekslem

20 komentarzy

No ale ja nie mam oryginału weksla, klient nie chciał mi wydać. W sądzie rejonowym dołączę do pozwu kserokopię. Nie raz na podstawie kserokopii zobowiązania pozwanego (do zwrotu pożyczki) uzyskałem nakaz zapłaty. A taki weksel to przecież też zobowiązanie, uznanie długu. Ja chcę “tylko” nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niniejszym odniosłem się do poniższego postanowienia.

Przeczytaj też: E-sąd opinie

P O S T A N O W I E N I E
Data wydania 2013-11-20
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
w składzie:
Referendarz sądowy IO
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
sprawy z powództwa
Roberta Grabowskiego
przeciwko
PF
p o s t a n a w i a
Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty
przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 06/09/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.
W przedmiotowej sprawie powód domaga się wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla wystawionego przez pozwanego. Należy stwierdzić, że specyfika elektronicznego postępowania upominawczego wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń, dla których właściwe jest postępowanie nakazowe (art. 484[1] k.p.c. i następne).
Istotą postępowania nakazowego jest to, że na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, sąd wydaje nakaz zapłaty. Podstawą wydania nakazu zapłaty w oparciu o weksel jest oryginał weksla. Jeżeli go nie dołączono, przewodniczący wzywa powoda do jego złożenia pod rygorem zwrotu pozwu. Natomiast w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jak wynika z treści art. 505[32] § 1 zd. 2 k.p.c. powód nie dołącza dokumentów do pozwu.
Złożenie oryginału weksla jest istotne z uwagi na konieczność dokonania przez sąd z urzędu oceny ważności
weksla. Dla oceny zasadności powództwa istotna jest formalna poprawność wypełniania treści weksla. Wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu może nastąpić tylko wtedy, gdy weksel spełnia wszystkie wymogi ważności. Z tego względu niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty na podstawie odpisu weksla (por. uchwałę Sądu najwyższego z dnia 9 lipca 1993 r. III CZP 90/93, OSNC 1994/1/17). Tym bardziej więc nie ma możliwości wydania nakazu zapłaty w oparciu o opis weksla, zawarty w uzasadnieniu pozwu, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Nie bez znaczenia jest również to, że po zakończeniu postępowania weksel, na zarządzenie przewodniczącego wydziału, po skasowaniu przez przekreślenie, podlega włączeniu do akt sprawy, po uprzednim umieszczeniu w zalakowanej kopercie, oznaczonej informacją o jej zawartości i kolejnym numerem strony (§ 90 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.). Uniemożliwia to posiadaczowi weksla jego ponowne wykorzystanie, np. przez wniesienie kolejnego powództwa, czy puszczenie w obieg.

Przeczytaj też: EPU – doręczenie elektroniczne

Z oczywistych względów w elektronicznym postępowaniu upominawczym takiej możliwości nie ma. W przypadku wydania nakazu zapłaty powód nadal dysponowałby więc wekslem, a ponadto wydanym na jego podstawie orzeczeniem sądowym. Należy podnieść, iż możliwość wydawania nakazów w elektronicznym postępowaniu upominawczym w oparciu o samą treść weksla wykluczają także komentatorzy m.in. Elektroniczne postępowanie upominawcze, Komentarz, Mariusz Tchórzewski, Przemysław Telenga, Wolters Kluwer Polska 2010, str. 34-35). Brak jest zatem podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. należało przekazać sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego. Mając na względzie powyższe, w oparciu o powołane przepisy, Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Przeczytaj też: Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

9 grudnia, 2013

kategoria windykacja

tag , ,

Komentarze do 'Nie pokazuj się w EPU z wekslem'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nie możesz żądać zapłaty z weksla nie będąc jego posiadaczem.

  Lech

  9 gru 13 o 09:29

 2. W ramach cesji klient nie mógł przekazać mi tej wierzytelności tylko wekslem stwierdzonej (bez indosowania)?

  admin

  9 gru 13 o 10:05

 3. Nie chodzi o cesję, czy indos. Prawnym posiadaczem weksla będzie ten, kto “ma weksel” (art. 16). Jeśli weksel nabyłeś (przez indos, przez cesję), ale nie wydano Ci dokumentu, to żądać zapłaty nie możesz.

  Lech

  9 gru 13 o 10:07

 4. Nie będę się zarzekał, ale wydaje mi się, iż lata temu uzyskałem nakaz zapłaty na podstawie kserokopii weksla. W postępowaniu upominawczym.

  admin

  9 gru 13 o 10:11

 5. Cóż, to jeszcze o niczym nie świadczy. Opisuję jak być powinno, i cieszę się, że Lublin to zaczął dostrzegać.

  Lech

  9 gru 13 o 10:14

 6. Uniemożliwia to posiadaczowi weksla jego ponowne wykorzystanie, np. przez wniesienie kolejnego powództwa, czy puszczenie w obieg.

  A inne dokumenty, jak umowy pożyczek, uznania długu? Też w związku z powyższym nie powinni wydawać nakazów zapłaty na podstawie kserokopii ani nawet na podstawie uwierzytelnionych notarialnie, ktoś może wiele razy powództwo wnieść.

  admin

  9 gru 13 o 10:24

 7. Weksel to co innego niż umowa pożyczki. Możliwość żądania zapłaty jest bezpośrednio związana z posiadaniem weksla. Pożyczkę możesz spłacić i nie możesz żądać zwrotu dokumentu umowy. Płacąc za weksel, powinieneś żądać jego zwrotu, bo weksel to nie jest tylko potwierdzenie pisemne zobowiązania, ale papier wartościowy. Nie ma zwrotu dokumentu, nie ma zapłaty. Będzie zapłata bez zwrotu dokumentu – jest ryzyko zapłacenia po raz drugi (takiego ryzyka nie ma w przypadku umowy pożyczki, raz spłacona jest spłacona).

  Lech

  9 gru 13 o 10:29

 8. Jeżeli spłacę (na przykład przelewem z konta na konto) należność stwierdzoną wekslem a nie zażądam zwrotu weksla i jego posiadacz wniesie pozew to sąd “z definicji” nie uwzględni mojego zarzutu iż spłaciłem należność stwierdzoną tym wekslem?

  admin

  9 gru 13 o 10:39

 9. Jeśli powodem będzie nadal ta osoba, której spłaciłeś, to może uznać, w ramach zarzutów osobistych. Ale po indosie – nie uzna.

  Lech

  9 gru 13 o 10:41

 10. Skoro tak, to gdy ktoś po indosie ściągnąłby ze mnie pieniądze tym już raz spłaconym wekslem, to pozwałbym tego co ten weksel sprzedał a któremu weksel spłaciłem.

  admin

  9 gru 13 o 10:45

 11. Owszem, jest takie rozwiązanie.

  Lech

  9 gru 13 o 10:46

 12. Lepiej jednak nie spłacać bez zwrotu weksla 🙂

  Lech

  9 gru 13 o 10:46

 13. Adminie, nie kompromituj się nieznajomością podstaw. Weksel to dokument szczególny i to w zasadzie wyczerpuje temat.

  prawnik

  9 gru 13 o 16:24

 14. Windykator po raz kolejny pokazuje całkowity brak podstawowej wiedzy na temat prawa.

  Może i jesteś dobrym windykatorem, ale przy okazji ego urosło Ci jak stąd do Krakowa. Posluchaj co Ci mówią mądrzejsi, albo chociaż poszukaj w sieci, a dopiero potem zabieraj się do dyskusji.

  Jerzy

  10 gru 13 o 10:13

 15. Człowieku, zauważ że z nikim w tym temacie nie spieram się. Dość dobrze jednak pamiętam to, jak na podstawie kserokopii weksla uzyskałem nakaz zapłaty. Może mi się wydawało ale dlatego i w tej sprawie pozew złożyłem.

  admin

  10 gru 13 o 10:46

 16. A ja uważam, że różnica zdań wynika z faktu, że admin ma po prostu znacznie większe doświadczenie procesowe niż jego adwersarze. Jasne, że sądy wydają nakazy w postępowaniu upominawczym, o ile poza wekslem będzie jeszcze jakiś inny dokument, np. umowa pożyczki, której zabezpieczenie miał stanowić weksel. Tutaj poza wekslem nie było żadnych innych dokumentów?

  Legalista

  11 gru 13 o 20:14

 17. Nie było nic oprócz weksla. Niestety, nie mogę dokopać się do sprawy sprzed około 6 lat w której, jak mi się wydaje (zaznaczam: jak mi się wydaje), tylko na podstawie kserokopii weksla otrzymałem nakaz zapłaty.

  admin

  12 gru 13 o 05:42

 18. O:

  Wiem, że do tej pory sąd w Lublinie nakazy na podstawie weksla wydawał.

  http://www.remitent.pl/lublin-epu-nie-wyda-nakazu-z-weksla-i-bardzo-dobrze/6685

  admin

  12 gru 13 o 09:31

 19. EPU to strata czasu jeżeli wyczuwasz, że będzie sprzeciw ponieważ zgodnie z nowym przepisem postępowanie zostaje w takim wypadku umorzone i trzeba od początku do sądu rejonowego.

  Maciek

  16 cze 21 o 19:40

 20. Każdy dłużnik który ma coś do stracenia wnosi sprzeciw. Jeżeli jest weksle w takim przypadku to świetnie, do rejonowego właściwego miejscowo po nakaz w nakazowym się wnosi. Sprzeciwu nie będzie wtedy na 90 procent jeżeli roszczenie nie jest nieistniejące.

  Bochniarz

  11 sty 22 o 20:26

Skomentuj