Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

Brak komentarzy

Pytanie: Jest pewna nieuczciwa spółka z o.o. i jej nieuczciwą praktykę upubliczniałem na forach internetowych. Od prawnika działającego w imieniu tej spółki otrzymałem wezwanie do zaprzestania naruszania rzekomych jej dóbr osobistych i do zamieszczenia przeprosin. Pomijając fakt, że to co upubliczniam o tej spółce to sama prawda więc niczego nie ma żadnego naruszania, to czy spółka ma w ogóle dobra osobiste? W kodeksie cywilnym znalazłem tylko art. 24 w którym wymieniono dobra osobiste człowieka jak przykładowo zdrowie, wolność, cześć których wiadomo że spółka jako osoba prawna a nie fizyczna – nie posiada.

Odpowiedź: Jest też jednakże art. 43 Kodeksu cywilnego stanowiący, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Odpowiednikiem czci osoby fizycznej jest w przypadku osoby prawnej jej dobre imię (renoma, reputacja).

Art. 24 Kodeksu cywilnego stanowi w zakresie środków ochrony dóbr osobistych:

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 listopada, 2020

kategoria inne

Skomentuj