Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nakaz zapłaty a komornik

Brak komentarzy

Samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty rzeczywiście jeszcze nie uprawnia wierzyciela (czyli powoda a więc tego który wystąpił z powództwem – z pozwem) do wystąpienia z wnioskiem do komornika o egzekucję długu. Odpis nakazu zapłaty otrzymuje nie tylko wierzyciel ale też dłużnik a więc pozwany. Ma on prawo w ciągu czternastu dni od daty otrzymania nakazu zapłaty na złożenie sprzeciwu bądź wniesienie zarzutów do sądu który nakaz zapłaty wydał. Jeżeli tego nie uczyni w tym terminie, wówczas nakaz zapłaty uprawomocni się i sąd na wniosek powoda wniosek doręczy mu prawomocny a wiec zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wystarczy jednak że dłużnik przedstawi jakiś zarzut, wówczas nakaz zapłaty nie uprawomocni się. Sąd prześle powodowi odpis sprzeciwu / zarzutów od pozwanego często zobowiązując powoda do ustosunkowania się do nich w terminie 7 dni / 14 dni. Sąd może wyznaczyć termin rozprawy. Wszystko to powoduje chociażby znaczne wydłużenie się postępowania sądowego.

Ostatecznie sąd wyda wyrok przy czym nawet jeżeli oddali sprzeciw / zarzuty pozwanego i zasądzi zgodnie z żądaniem pozwu, to pozwany dłużnik jeszcze może odwlekać wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia – wyroku. Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji może mianowicie zawnioskować o sporządzenie przez sąd i doręczenie mu uzasadnienia wyroku a następnie wnosić apelację która jeśli zostanie przez niego opłacona i nie będzie zawierać innych braków formalnych, spowoduje przekazanie sprawy do sądu drugiej instancji który rozpatrzy apelację i wyda wyrok. Jeżeli wyrok taki utrzyma wyrok sądu pierwszej instancji, wówczas wreszcie wierzyciel lub jego pełnomocnik będzie mógł kontynuować windykację składając wniosek egzekucyjny do komornika. Wskazane jest wspomnieć o dwóch rodzajach postępowania w jakich wydawane są nakazy zapłaty. Może to być postępowanie upominawcze bądź postępowanie nakazowe. Ujmując potocznie, lepsze jest postępowanie nakazowe, ale do takiego postępowania kwalifikowane są sprawy lepiej udokumentowane. Często takie mocniejsze dokumenty (jak uznanie długu od dłużnika, weksel) uzyskuje od dłużnika prowadząca sprawę firma windykacyjna. Wystawienia weksla może zażądać również sam wierzyciel zawierając umowę z dłużnikiem tzn. dopiero stając się wierzycielem ale należy tu mieć świadomość tego, że weksel nie jest zabezpieczeniem wierzytelności. Wracając jednak do postępowania nakazowego, to lepsze jest takie dlatego, że nawet nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uprawnia wierzyciela do złożenia do komornika wniosku o dokonanie zabezpieczenia roszczenia na majątku pozwanego – dłużnika. Ponadto, w przypadku uzyskania przez wierzyciela nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany – dłużnik musi wnieść opłatę od wnoszonych zarzutów. Jedno z drugim często powodują że dłużnik rezygnuje z tych uprawnień i płaci dług.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj