Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kredyt refinasowy – definicja i rodzaje

Brak komentarzy

Kredyt refinansowy – definicja

Kredyt refinansowy (refinansowany) to kredyt zaciągnięty na spłatę innego (jednego!) zobowiązania. Najprościej to transfer kredytu z jednego banku do drugiego. Działa na zasadach kredytu konsolidacyjnego (ale nim nie jest) – bank wykupuje nasz dług, a my spłacamy kredyt dla tego właśnie banku, ale na lepszych warunkach. Nie należy utożsamiać go z kredytem konsolidacyjnym, gdyż właśnie ten pobierany jest na spłatę kilku kredytów. Kredyt refinansowy to na ogół zmiana kredytu zaciągniętego w jednym banku na rzecz innego, bardziej korzystnego w innym banku (np. gdy oprocentowanie się zmieniło i jest niższe). Cechą charakterystyczną dla tego typu kredytu jest właśnie zmiana banku, a głównym celem – minimalizacja kosztów.

Formy kredytu refinansowego

Kredyt redyskontowy.  Udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym. Polega na wykupieniu od banków weksli, które wcześniej zostały przedstawione do dyskonta w tych bankach przez podmioty gospodarcze. Banki komercyjne, posiadając weksle, mogą czekać do terminu wykupu weksli, gdy nie są im potrzebne pieniądze lub mogą je przedstawić do redyskonta w NBP, uzyskując dodatkowe środki na akcję kredytową.

Kredyt otwarty (celowy). Udziela go bank centralny bankom komercyjnym, by mogły utrzymać płynność finansową. W przeciwieństwie do kredytu redyskontowego nie jest on w jakiś szczególny sposób zabezpieczony, np. wekslami. Bank centralny jest pożyczkodawcą dla banków, które mają szczególne trudności płatnicze – nie posiadają wystarczających środków, by zaspokoić klientów, gdy ci żądają wypłat z depozytów bankowych.

Kredyt lombardowy. Również udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw wybranych papierów wartościowych – przede wszystkim bonów i obligacji. Jest on więc zabezpieczony (inaczej niż w przypadku kredytu otwartego). Łączne kwoty przyznawanych kredytów są limitowane (mają górne granice przyznawanych kwot) i są krótkoterminowe (od kilku dni do kilku tygodni) i to główny instrument do przezwyciężania krótkookresowej płynności banków komercyjnych.

Przeczytaj też: Odmowa restrukturyzacji kredytu

15 grudnia, 2014

kategoria kredyty

Skomentuj