Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

6 komentarzy

Pytanie: Założyłam sprawę o ściągnięcie długu przez komornika. W piśmie do komornika podałam kwotę 300tys ( część całego długu) i 107 tys odsetek, wskazałam nieruchomość z której może być ściągnięty dług. Dług jest od 2016 roku miał być spłacony w 2017 nie miał naliczanych w ugodzie odsetek. Pani komornik naliczyła od długu odsetki ustawowe i taki nakaz wystawiła wierzycielowi . Cały dług jest u 3 komorników, dłużnik podważał wyliczenia odsetek od całego długu więc oddałam kwestię obliczenia długu i odsetek biegłemu sądowemu. Ten rozliczywszy całość długu i wpłaty dłużnika wyliczył ,że dług u tego komornika wynosi. 296559 zł i 68953 zł odsetek taką modyfikację zadłużenia wysłałam p. komornik . Dziś dostałam pismo ,że jest kwota niecelowej egzekucji 99Tys i mam zapłacić 9000 ! Pani komornik przez 4 miesiące nie zrobiła nic, mam wpłacone pieniądze na biegłego 16.11.21 od tej pory były 2 terminy odwołane przez dłużnika ,pani komornik za branie udziału w oględzinach przez biegłego każe sobie dodatkowo zapłacić. Straciłam do niej zaufanie . Czy jeżeli to ja skorygowałam kwotę to tez pani należy się procent od niecelowej egzekucji. Nie wspomnę, że nie wiem skąd jej ta kwota się wzięła ?

Przeczytaj też: Opis i oszacowanie nieruchomości bez oględzin

Odpowiedź: Art. 30 ustawy o kosztach komorniczych stanowi, że w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

Przeczytaj też: Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Jeżeli zatem faktycznie pierwotnie wskazała Pani we wniosku egzekucyjnym kwotę należności zawyżoną w stosunku do faktycznej o 99 tys. zł to komornik ma prawo obciążyć Panią opłatą stosunkowa w wysokości 10%. przepisy milczą w kwestii tego, że to wierzyciel skorygował kwotę należności wobec czego należy przyjąć, że i w tym przypadku komornik ma prawo obciążyć wierzyciela tą opłatą stosunkową. Taki też pogląd przewija się w orzecznictwie sądowym – niecelowość egzekucji (uprawniająca komornika do obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową z tego tytułu) zachodzi już w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego kiedy to we wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel zawyżył kwotę należności (podstawowej lub odsetek).

Przeczytaj też: Maksymalna opłata egzekucyjna – komornik

Komornik nie podjął ,żadnych czynności do tego czasu ani nie poniósł żadnych kosztów . Co jest podstawą do takiego orzecznictwa ?
Różnica między kwotami miedzy 1 a 2 wnioskiem wynosi 41000 nie 99 000 ?
komornik “straciłby” na tym 4000 ,dlaczego żąda 9 ?
Czy jest możliwość rezygnacji z tego komornika bez ponoszenia kosztów
Nim skorygowałam kwoty była wymiana korespondencji z czego wynika zmiana
Czy jako mój przedstawiciel nie powinien mnie uprzedzić ,że mogą być takie konsekwencje ? Nie musiałam dokonywać tej zmiany.

Podstawą jest sam przepis art. 30 ustawy o kosztach komorniczych którego pełne brzmienie jest następujące:

“W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.”

Przeczytaj też: Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Według Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 28 maja 1992 r., III AZP 5/92, OSNC 1992, nr 10, poz. 175) do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi z chwilą złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Do wszczęcia egzekucji natomiast dochodzi z chwilą dokonania pierwszej czynności egzekucyjnej. W przepisie wyżej przytoczonym jest mowa niestety o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec czego darmozjad ma prawo do obciążenia Pani opłatą za niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego chociaż nic w sprawie nie zrobił i nie poniósł żadnych kosztów. Takie jest “prawo” jak Pani widzi, nie ma znaczenia to, że Pani z własnej woli dokonała korekty. I niestety, komornik nie ma obowiązku pouczać o konsekwencjach podania we wniosku egzekucyjnym zawyżonej należności do egzekucji. Co do rozbieżności w wyliczeniach, to już proszę z komornikiem skonsultować.

Przeczytaj też: Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej

Od umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela komornik – darmozjad obciąża go z kolei opłatą 5% od pozostającej do wyegzekwowania należności. Trzeba by ewentualnie złożyć wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika (bez umarzania postępowania egzekucyjnego) jeżeli komornik do którego wierzyciel chce przekazać sprawę, wyrazi zgodę na jej przyjęcie.

Przeczytaj też: Odmowa wszczęcia egzekucji przedawnionego roszczenia – koszt

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. To jest jawny skandal prawny żeby komornik za pomyłkę wierzyciela obciążał go 10% opłaty od zawyżonego długu kiedy to komornikowi nie spowodowało żadnego problemu żadnej utraty zysku przecież. I tka prowadziłby egzekucję a za czynności płaci wierzyciel a nie on komornik.

  Anonim

  13 lut 22 o 08:35

 2. To uregulowanie prawne ma na cel spełnianie funkcji represyjnej 😉 ażeby wierzyciele nie krzywdzili dłużników żądaniem egzekucji zawyżonych kwot, hahaha.

  MUTANT

  13 lut 22 o 11:25

 3. Haha… Wystarczy zagrożenie karą grzywny albo inna a nie żeby komornik bezpodstawnie bogacił się a tak to niestety jest w takiej sytuacji. A dłużnik przecież ma prawne możliwości niedopuszczenia do egzekucji zawyżonej kwoty – powództwo stosowne przeciwko takiemu wierzycielowi.

  admin

  13 lut 22 o 13:54

 4. A co z egzekucją wyroku z którego należności zostały zapłacone przez dłużnika dobrowolnie a więc przed wniesieniem do egzekucji komorniczej? Czy i w tym przypadku wierzyciel a dokładniej dawny wierzyciel musi zapłacić komornikowi opłatę za to nieistniejące już roszczenie wniesione do egzekucji?

  kawka

  26 lut 22 o 20:34

 5. W mojej ocenie jeżeli w trakcie egzekucji się to okaże i sąd pozbawi tytuł wykonawczy klauzuli wykonalności, to komornik ma prawo obciążyć wierzyciela (byłego wierzyciela) opłatą 5% od tej kwoty przekazanej do egzekucji. Tak samo jeżeli były wierzyciel sam wniesie o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

  admin

  27 lut 22 o 09:34

 6. egzekucja niecelowa może się taką okazać dopiero po jej zakończeniu bo przykładowo należność jest przedawniona ale dłużnik zorientował się w tym dopiero po fakcie, co wówczas?

  Jabu

  21 mar 22 o 16:41

Skomentuj