Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak komornik rozlicza wpłaty i dzieli pomiędzy wierzycieli

8 komentarzy

Jednorazowo wyegzekwowane bądź dobrowolnie wpłacone przez dłużnika pieniądze najczęściej nie wystarczają na całkowite zaspokojenie wierzyciela i spłatę poniesionych przez niego kosztów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Komornik rozlicza je tak, że od uzyskanej kwoty pobiera dla siebie procentową opłatę egzekucyjną po czym pozostającą kwotę przekazuje wierzycielowi.

Przeczytaj też: Ile kosztuje egzekucja komornicza?

Najpierw zaspokajane są (mowa o jednym wierzycielu) koszty: zaliczki wpłacone przez wierzyciela komornikowi i inne opłaty poniesione przez niego w postępowaniu egzekucyjnym oraz zasądzony w egzekwowanym tytule wykonawczym koszt postępowania sądowego o zapłatę. W drugiej kolejności wpłaty przypisywane są na poczet narosłych odsetek za zwłokę i na końcu na poczet spłaty zasądzonej należności głównej.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Często w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko danemu dłużnikowi występuje dwóch lub więcej wierzycieli i środki uzyskane z egzekucji trzeba podzielić między nich. Obowiązuje tu zasada dzielenia proporcjonalnie do wysokości wierzytelności poszczególnych wierzycieli egzekwujących pod warunkiem, że należności tych wierzycieli ze względu na ich specyfikę znajdują się na równi w kolejności zaspokajania zgodnie z art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli bowiem nie, to mamy jak w tymże przepisie:

Przeczytaj też: Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;
2) należności alimentacyjne;
3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
6) należności za pracę nie zaspokojone w kolejności trzeciej;
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
8) (uchylony)
9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
10) inne należności.
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.
§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Ile komornik przekazuje wierzycielowi?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Jak komornik rozlicza wpłaty i dzieli pomiędzy wierzycieli'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co z kosztami uzyskania nakazu zapłaty albo wyroku, chodzi o wpis sądowy i ewentualnie koszty zastępstwa procesowego? To właściwie też są przecież koszty egzekwowania, bez nakazu, wyroku niemożliwa jest egzekucja?

  Hubi

  7 kw. 21 o 06:36

 2. Niestety te należności nie mają pierwszeństwa przed innymi.

  admin

  7 kw. 21 o 07:30

 3. To te koszty prawnika w zastępstwie egzekucyjnym zaspokajane są dopiero na równi z należnością podstawową z nakazu zapłaty wydziału cywilnego albo gospodarczego?

  Juro

  7 paź 21 o 12:01

 4. Tak jest.

  admin

  7 paź 21 o 14:16

 5. Mam dłużnika który posiada nieruchomość ale na niej hipoteka w wysokości już przerastającej wartość domu. Moja należność z kosztami to niecałe 20 tys zł. Bank jakoś nie wnosi o opis i oszacowanie, czy jeżeli ja za to zapłacę, to te koszty będą w pierwszeństwie przed hipoteką? Chciałbym nastraszyć dłużnika zlicytowaniem, gdy nastąpi opis i oszacowanie to może się przestraszy i zapłaci mi, bo zajęcia nieruchomości nie przestraszył się na tyle.

  arturo

  29 sty 22 o 15:09

 6. Tak, koszty opisu i oszacowania stanowią poniesione koszty egzekucyjne i korzystają z pierwszeństwa zaspokajania, przed należnościami zabezpieczonymi hipotecznie.

  admin

  29 sty 22 o 19:15

 7. Dobry wieczór, ja przyłączam się do postępowania egzekucyjnego w którym już jest chyba trzech wierzycieli. Pytanie czy przez to że przystąpiłem jako ostatni będę na końcu w zaspokajaniu?

  Michał

  15 mar 22 o 19:35

 8. Dobry wieczór, kolejność przyłączenia się do egzekucji nie ma wpływu na kolejność zaspokajania.

  admin

  15 mar 22 o 19:50

Skomentuj