Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja do nieruchomości we wspólności małżeńskiej ustawowej

8 komentarzy

W przypadku nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem należy rozróżnić dwa zasadnicze stany prawne. Jedne z nich to taki, w którym dłużnik posiada określony udział (najczęściej połowę) w nieruchomości a właścicielem drugiej połowy udziału jest na przykład brat lub siostra dłużnika. W takim przypadku możliwe jest skierowanie egzekucji do udziału dłużnika w nieruchomości. W praktyce najczęściej trudno jest znaleźć nabywcę na udział w nieruchomości ale to osobny temat (można, po nabyciu udziału, sądownie znosić współwłasność, aby zostać spłaconym przez osobę posiadającą drugą połowę udziałów lub dążyć do spłacenia tej osoby i stać się właścicielem całej nieruchomości).

Przeczytaj też: Komornik a rozdzielność majątkowa

Takie postępowanie nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdzie dłużnik jest współwłaścicielem mieszkania, domu na zasadzie wspólności ustawowej ze współmałżonkiem. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspólnością bezudziałową w której nie można wyodrębnić ułamkowych udziałów należących do któregoś ze współmałżonków. (Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej gdzie również majątek jednego ze wspólników spółki nie jest wyodrębniony w formie części udziału).

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

W przypadku nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, aby móc wszcząć egzekucję do takiej nieruchomości, należałoby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi. Nawet jeżeli wierzyciel dysponuje osobnymi tytułami wykonawczymi przeciwko obojgu małżonkom nie będzie mógł doprowadzić do licytacji takiej nieruchomości. Mówimy tu o sytuacji kiedy to wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko jednemu współmałżonkowi np. z tytułu pożyczki a wierzytelność przeciwko drugiemu np. kupił na giełdzie wierzytelności albo np. gdy drugiemu współmałżonkowi również udzielił innej pożyczki i jako wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy. Jak bowiem wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego wyłącznie wówczas, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Jeśli zobowiązanie, jak np. kredyt, zostało zaciągnięte bez zgody małżonka – zaspokojenia można żądać wyłącznie z majątku osobistego, wynagrodzenia za pracę tegoż małżonka, dochodów z innej działalności zarobkowej a także z korzyści z jego praw (autorskich i pokrewnych). Tak więc w takim przypadku nie będzie można dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego lecz wyłącznie z majątków osobistych, chyba że zobowiązania były zaciągane za zgodą drugiego z małżonków. Podstawą prawną jest tu przepis art. 41 kro. Tylko więc uzyskanie klauzuli przeciwko współmałżonkowi, (na tym samym nakazie zapłaty, wyroku) daje możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości w małżeńskiej wspólności ustawowej.

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Egzekucja do nieruchomości we wspólności małżeńskiej ustawowej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bardzo proszę o informację, komornik zajął działkę którą mam na współwłasność z żoną. Czy on może ta działkę wystawić na licytacje?

  Joanna

  28 paź 20 o 18:39

 2. To zostało wyjaśnione w artykule wyżej. Jeżeli klauzula wykonalności jest tylko na jedno z Państwa to nie ma prawa. Takie zajmowanie dokonywane jest często dla postraszenia. Zgodnie z art. 923(1) par. § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Jeżeli małżonek dłużnika nie sprzeciwi się zajęciu to też egzekucja z nieruchomości zostanie (w końcu) umorzona gdyż zgodnie z art. 923(1) par. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom czyli nieruchomość i w tym wypadku zostanie w końcu zwolniona.
  Jednakże w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku osobistego dłużnika, wierzyciel może na podstawie art. 52 § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego żądać dokonania przez sąd przymusowego podziału majątku wspólnego o wtedy komornik będzie mógł na jego wniosek zająć majątek który przypadł dłużnikowi po podziale nieruchomości czyli np, część nieruchomości albo gotówkę otrzymaną od współmałżonka jako spłatę jego udziału w nieruchomości.
  Nie mam pojęcia jak często wierzyciele sięgają po wyżej wskazaną opcję. najpierw trzeba wykazać przed sądem że egzekucja z majątku osobistego współmałżonka jest bezskuteczna ale to nie będzie trudne jeżeli z pism komorniczych wynikać będzie że egzekucja z wynagrodzenia, wierzytelności (w tym z rachunków bankowych, nadpłaty podatku, należności od kontrahentów jeżeli dłużnik prowadzi firmę), ruchomości, praw majątkowych jest bezskuteczna, zwłaszcza pomimo poszukiwania majątku w trybie art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego oraz mimo złożenia przez dłużnika wykazu majątku przed komornikiem na podstawie art. Art. 801(1) Kodeksu postępowania cywilnego a to są procedury stosowane standardowo w postępowaniu egzekucyjnym.

  admin

  28 paź 20 o 19:26

 3. Pod koniec zeszłego roku wyrejestrowałem firmę budowlaną, świadczyłem usługi dla osób prywatnych. Pozostało około 30 nieściągniętych należności i to przez nie tak się stało, że teraz muszę pracy szukać. Bezskuteczne windykacje, bezskuteczne komornicze egzekucje. Koszty adwokackie, komornicze, w tylko co 4 lub piątej sprawie odzyskane. Adwokat niedawno zatelefonował do mnie i powiedział, że w chyba 7 sprawach jest tak, że dłużnik ma auto albo mieszkanie czy tam dom ale na spółkę z żoną i można by z tych rzeczy – współwłasności poprowadzić egzekucję tylko trzeba by klauzulę na drugiego małżonka załatwić w sądzie. Mógłbyś proszę wypowiedzieć się się, czy warto sprawy zakładać? To na pewno będą znowu koszty ale jestem gotowy zapożyczyć się gdzieś, jeżeli jest sens – da się poprowadzić egzekucję z tych wspólnych rzeczy.

  Marianos

  29 paź 20 o 11:06

 4. Zastanawiam się nad tym, czy ten Twój adwokat na zakończenie Waszej współpracy świadomie nie chce aby naciągnąć Cię dodatkowo na zastępstwo procesowe czy może jednak autentycznie nie wie, jaki warunek musi być spełniony aby uzyskać klauzulę na współmałżonka dłużnika. Napisałeś, że chodzi o osoby prywatne (a nie o przedsiębiorców) wobec czego warunkiem takim jest udokumentowana zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez dłużnika. Innymi słowy, na piśmie musiałbyś mieć zgodę np. żony dłużnika na zawarcie z Tobą przez jej męża umowy o roboty budowlane, na zaciągnięcie zobowiązania wobec Ciebie. Przypuszczam, że takowych zgód nie ma więc klauzuli wykonalności nie uzyskacie. No, chyba że są takie zgody, to owszem można działać.

  admin

  29 paź 20 o 11:34

 5. Bardzo możliwe, miałem już trzech adwokatów do spraw cywilnych i każdy chciał mnie naciągnąć.

  Janocy

  12 lip 21 o 17:04

 6. Egzekucja do majątku wspólnego ustawowego kro jest możliwa i to nawet wtedy, kiedy drugi współmałżonek nawet nie wie o długu. Warunek jest jeden: bezskuteczność egzekucji i wtedy wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie przymusowego podziału majątku wspólnego. Z części należnej dłużnikowi w wyniku podziału można wszcząć egzekucję.

  Denio

  19 sty 22 o 20:52

 7. Nie jest to zatem egzekucja do majątku wspólnego tylko już do odrębnego majątku dłużnika, po podziale wspólnego. Istotnie jednak, warto było wspomnieć o takiej możliwości.

  admin

  19 sty 22 o 21:02

 8. Z doświadczenia wiem, że w takiej sytuacji małżeństwa boja się tego podziału majątku właśnie i nierzadko jest spłata długu. Tak że inicjować tą procedurę jak najbardziej tylko najpierw musi być bezskuteczność egzekucji z majątku osobistego dłużnika – współmałżonka.

  Staś

  22 mar 22 o 07:13

Skomentuj