Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Definicja i funkcje ubezpieczenia na życie

4 komentarze

Zdefiniowanie ubezpieczenia na życie, na wskutek pewnych obiektywnych czynników jest wbrew pozorom bardzo trudne. W literaturze można spotkać wiele definicji, także odnoszących się do ubezpieczeń innych niż na życie. Ze względu na odmienne cele w ubezpieczeniach życiowych wykorzystanie tych definicji w przypadku ubezpieczeń życiowych wymaga interpretacji zawartych w nich kategorii i pojęć. Z reguły dana definicja związana jest z określoną szkodą lub stratą.

W definicji ubezpieczenia na życie (najlepsze oferty są tutaj) powinno uwzględnić się również jeden charakterystyczny aspekt tylko dla tych ubezpieczeń. W ich przypadku następuje, obok rozkładu potrzeby w przestrzeni pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi, przesunięcie w czasie środków finansowych poszczególnych podmiotów z okresów, kiedy występuje nadwyżka finansowa, na okres gdy występuje niedobór. Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie osobom zależnym finansowo od ubezpieczonego określonego standardu życia po jego śmierci dzięki wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego. Poprzez tego typu ubezpieczenia zabezpiecza się osoby, które pozostają żywe, a także można zabezpieczyć interesy osób nie będących rodziną np. pracodawcy lub wspólnika, który poniósłby wymierna stratę materialną w wyniku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenia na życie różnią się od innych ubezpieczeń co do celu, pomimo to ich istota polega na tym, że działa na tych samych zasadach jak inne ubezpieczenia.

Przeczytaj też: Ubezpieczenie turystyczne wyjazdu zagranicznego

Priorytetowym celem ubezpieczenia jest niewątpliwie ochrona i zapewnienie świadczenia rodzinie lub osobom pozostającym na utrzymaniu w przypadku śmierci żywiciela rodziny. Przede wszystkim chodzi w nich o wyrównanie strat lub ich zmniejszenie, jakie spowodowała śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenia na życie obejmują ochroną takie rodzaje ryzyka, jak: życie, zdrowie i zdolność do pracy zarobkowej oraz inne zdarzenia związane z życiem osobistym i powodujące zrodzenie się określonej potrzeby finansowej.

Życiowe ubezpieczenia mogą swoją ochroną obejmować śmierć osoby ubezpieczonej lub dożycie przez nią określonego wieku bądź uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia lub śmierci na wskutek nieszczęśliwego wypadku. Podstawową funkcją ubezpieczenia jest ochrona życia ubezpieczonego, a dodatkowo poprzez oszczędzanie pozwalają one na zgromadzenie kapitału. W zależności od klienta i jego wyboru ubezpieczenie będzie bardziej nakierowane na ochronę lub na oszczędzanie. Ubezpieczenie na życie pełni głównie funkcję ochronną oraz zaspokaja potrzeby finansowe po stracie ubezpieczonego. Tradycyjnie ochroną ubezpieczeniową obejmowane są głównie takie zdarzenia jak i śmierć naturalna osób ubezpieczonych, śmierć albo uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub ubezpieczenie składki. Ubezpieczenie ochronne przewiduje wypłatę świadczeń jedynie w przypadku zajścia śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Funkcja ochronna polega na wypłacie przez zakład ubezpieczeń świadczenia pieniężnego w przypadku spełnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia opiekę finansową w przypadku nastąpienia, na skutek wypadku czy trwałego inwalidztwa. Najczęściej takie zdarzenie jest powodem utraty pracy, tak więc wysokość świadczenia powinna odpowiadać wartości utraconych dochodów z pracy ubezpieczonego. Ochronna forma ubezpieczenia na życie może mieć również duże znaczenie dla przedsiębiorcy, występuje tu jednak wiele przypadków. W ubezpieczeniach pracownika należącego do kluczowych pracowników dla firmy, to inwalidztwo lub śmierć może narazić na dużą utratę firmę, a wypłata świadczeń takiej firmie może okazać się pomocną nie tylko w kwestii wyrównania strat, ale także pozwolić na dalsze kontynuowanie działalności. Dotyczy to również ubezpieczenia na życie poszczególnych partnerów tworzących spółkę. Wówczas w przypadku śmierci jednego z nich świadczenie z polisy ubezpieczeniowej pozwala na spłatę udziałów należnych spadkobiercom. Istotną rola ubezpieczeń życiowych jest ponadto zabezpieczenie kapitałowe spłat kredytów konsumpcyjnych lub hipotecznych.

Funkcja oszczędnościowa ma zastosowanie wówczas, gdy wraz z zakończeniem trwania ochrony ubezpieczeniowej dokonywana jest wypłata świadczenia. Może to nastąpić w przypadku śmierci ubezpieczonego, dożycia przez niego do końca okresu ubezpieczenia lub wykupu ubezpieczenia.

Środki na pokrycie wypłaty są gromadzone w trakcie okresu ubezpieczenia, za pomocą rezerwy matematycznej. Ubezpieczenia na życie charakteryzujące się formą oszczędnościową posiadają dodatkowe zalety nie tylko dla ubezpieczonego , ale i dla ubezpieczającego. Jedną z takich korzyści jest możliwość wykupienia polisy. Oznacza to, że można zaprzestać ochrony ubezpieczeniowej kalkulowanej na podstawie wielkości matematycznej i uzyskać wartość wykupu danego ubezpieczenia. Ważną funkcją ubezpieczeń na życie jest możliwość uzyskania pożyczki. Zakład ubezpieczeń na życie może udzielić właścicielowi polisy pod jej zastaw. Taka forma pożyczki zwykle ma wartość od 90% do 95% wartości wykupu polisy i pomniejszona jest o niespłaconą część pożyczki. Jeną z częstych form ubezpieczeń na życie o przeważającym elemencie oszczędnościowym w Polsce są również Pracownicze Programy Emerytalne. Zgromadzone oszczędności na polisach ochronnych cechuje się bezpieczeństwem, zyskownością i płynnością. W zależności od rodzaju produktu intensywności z jaką te cechy się aktywizują, jest zróżnicowana. Przykładem mogą być ubezpieczenia na dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia, charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji towarzystwa ubezpieczeń, ale ze znacznie niższą zyskownością. W przypadku ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, można lokować środki w instrumenty obciążone większym ryzykiem, ale z drugiej strony dające też wyższe zyski.

17 września, 2014

kategoria ubezpieczenia

Komentarze do 'Definicja i funkcje ubezpieczenia na życie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Niestety wielu klientów nie chce słyszeć o ubezpieczeniu na życie. Mało tego, wielu myśli, że ubezpieczenie na życie jest dużo gorsze niż emerytalne. Tymczasem emerytalne jest również ubezpieczeniem na życie, tyle że zainwestowane środki mogą być wypłacane w formie dodatku do emerytury.

  jaty

  8 gru 21 o 14:01

 2. Zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci jest tak samo ważne i potrzebne. Zazwyczaj ubezpieczenie na życie obejmuje ryzyko śmierci. Tymczasem ustawodawca zaliczył do tego rodzaju ubezpieczenia także inne rodzaje zabezpieczeń. Mowa tutaj o ryzyku dożycia określonego wieku. W tym przypadku umowa ma charakter oszczędnościowy i zawierana jest na tzw. “dożycie”. Ponadto ubezpieczenie na życie można zawrzeć w formie umowy z opcją IKE. W tym przypadku, gromadzone fundusze są wypłacane w momencie wystąpienia zdarzeń losowych takich jak utrata pracy czy niezdolność do jej wykonywania.

  Anonim

  16 gru 21 o 20:32

 3. Zapomniałam opłacić składkę w PZU Życie od kilku lat mam tam to ubezpieczenie, czy przez to ubezpieczenie zostanie zerwane?

  Irena

  18 lut 22 o 13:06

 4. Nie od razu, wezwą Panią do zapłaty i gdy Pani zapłaci, to ubezpieczenie będzie kontynuowane.

  admin

  18 lut 22 o 13:14

Skomentuj