Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Brak komentarzy

Najpierw w tym wpisie zauważam nieścisłości jak chodzi o poszukiwanie majątku w znaczeniu kodeksowym a na końcu wyliczam komornicze sposoby na sprawdzenie majątku dłużnika. Jak bowiem zauważysz, poszukiwania majątku dłużnika w rozumieniu niżej przytoczonego przepisu nie jest tożsame w całości z generalnie ustalaniem majątku w postępowaniu egzekucyjnym.

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika jest (odpłatną – 100 zł) usługą przewidzianą w art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 ustalanie majątku dłużnika § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Jednak dalej w ww. przepisie czytamy, że poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1–6 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z powyższym, nie jest poszukiwaniem majątku zasięganie przez komornika informacji od:
1) organów administracji publicznej,
2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
3) organów podatkowych,
4) organów rentowych,
5) banków,
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

A zatem, na przykład poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika z użyciem OGNIVO nie należy do poszukiwania majątku w rozumieniu art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego. Takich sprawdzeń komornik powinien dokonać poza tą usługą, gdy wierzyciel wpłaci mu stosowną zaliczkę na ten cel. A na rzekome poszukiwanie majątku komornik osobno zawoła – 100 złotych.

To jak komornik realizuje usług poszukiwania majątku? Nie wiem, chyba wysyłając zapytania do innych podmiotów wymienionych na dalszych pozycjach w art. 761 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego?
7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,
8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
9) spółdzielni mieszkaniowych,
10) wspólnot mieszkaniowych,
11) innych podmiotów zarządzających lokalami,
12) biur informacji gospodarczej, (niby co tam może ustalić prócz tego że dłużnik ma też inne długi?)
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu
– informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania (jakich konkretnie?).

Jak widać, ustawodawca nie określił dokładnie, jakie czynności powinny zawierać się w poszukiwaniu majątku dłużnika, w jakim rozmiarze, w jakiej liczbie zapytań. Określił jedynie, jakie czynności nie są poszukiwaniem majątku dłużnika.

Czy zatem jest sens zlecać komornikowi niedookreślone poszukiwanie majątku dłużnika? Jak uważasz.

Na zakończenie po prostu wymienię sposoby dowiadywania się przez komornika o dochodach i majątku dłużnika.

Zapytanie do ZUS. Może dowiedzieć się gdzie dłużnik pracuje aby zająć wynagrodzenie. Numer rachunku bankowego dłużnika (jeśli jest przedsiębiorcą). Dalej, co istotniejsze, które biuro prowadzi mu księgowość (o ile nie robi tego samodzielnie). Po to, aby udać się do tego biura i z faktur pospisywać dane jego klientów celem wysłania do nich zajęcia wierzytelności: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik. Jeżeli dłużnik we własnym zakresie prowadzi swoje rachunki, to aby spisać klientów, komornik musi udać się do firmy dłużnika albo do mieszkania. Tym samym może sprawdzić, czy dłużnik ma na wyposażeniu jakieś wartościowe ruchomości.

Zapytanie do urzędu skarbowego. O nadpłatę podatku, czy dłużnikowi przysługuje zwrot; jeżeli tak to komornik oczywiście zajmuje tę wierzytelność. Ponadto, czy i z jakiego tytułu dłużnik płacił podatek od spadku, darowizn, zakupu nieruchomości, pojazdu czyli jakie składniki majątku nabył. Z urzędu skarbowego też może uzyskać numer rachunku bankowego dłużnika.

Zapytania do OGNIVO o rachunki bankowe dłużnika. To najskuteczniejszy sposób ustalania aktualnych kont bankowych dłużnika.

Zapytanie do CEPiK. Dowie się czy dłużnik jest właścicielem pojazdu (wraz z danymi pojazdu).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Dowie się o nieruchomości dłużnika o ile ta ma założoną księgę wieczystą.

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, starostwa, urzędy miast, gmin. Komornik pyta, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości; może to być nieruchomość bez księgi wieczystej o której nie dowie się z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Jeśli o czymś zapomniałem (jestem już zmęczony) to napisz w komentarzu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj