Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Co podlega egzekucji administracyjnej?

3 komentarze

Pytanie: Czy grzywna podlega egzekucji administracyjnej znaczy się przez komornika skarbowego czy przez komornika sądowego?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywnami podlegającymi egzekucji administracyjnej są:

– grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;
– grzywny związane z należnościami pieniężnymi nałożone przez organy właściwe do pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów właściwych w sprawie podatków i należności celnych;
– grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej

Pod spodem znajduje się wykaz wszystkich obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej wyszczególnionych w art. 2 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);

Przeczytaj też: Składki ZUS a ordynacja podatkowa

1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
1b) należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;
2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;
3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej;
4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek;
5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw;

Przeczytaj też: Zakończenie postępowania egzekucyjnego w administracji

6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów;
7) należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;
8) należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu:
a) podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego imieniu, przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu Unii Europejskiej,
b) refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi działaniami,
c) opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru,
d) kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. a–c, nałożonych przez organy właściwe do pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów właściwych w sprawie podatków i należności celnych,
e) opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których mowa w lit. a,

Przeczytaj też: Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

f) odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. a–e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy,
g) administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;
11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy;
12) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 lutego, 2021

Komentarze do 'Co podlega egzekucji administracyjnej?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja z takim pytaniem, czy może być tak, że wskutek zbiegu egzekucji to komornik sądowy będzie prowadził egzekucję tych wyżej wymienionych należności Skarbu Państwa?

  Marta

  6 lut 21 o 14:38

 2. Tak, wskutek zbiegu egzekucji administracyjnej z sądowa może dojść do przejęcia sprawy przez komornika sądowego. Wtedy egzekucja będzie prowadzona zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego a nie jak do tej pory zgodnie z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  admin

  6 lut 21 o 17:04

 3. Najgorsze co może się przytrafić wierzycielowi prywatnemu: zbieg z egzekucją administracyjną.

  ciocia Hela

  7 lut 21 o 12:43

Skomentuj