Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja zwrotna wierzytelności

8 komentarzy

Pytanie: Co to jest cesja zwrotna wierzytelności? Firma windykacyjna zawiera umowę cesji wierzytelności z klientem ale cesji powierniczej i pisze, że wypowiedzenie umowy skutkuje cesją zwrotną wierzytelności.

Odpowiedź: To oznacza po prostu tyle, że zawierana jest kolejna umowa cesji wskutek której scedowana na firmę windykacyjną wierzytelność z powrotem przechodzi na klienta.

Przeczytaj też: Cesja części wierzytelności

Klauzula umowna zezwalająca na cesję zwrotną wierzytelności czyli warunkowe rozwiązanie umowy cesji może też zostać wpisana w umowie faktycznej sprzedaży długu (a nie celem windykacji na zlecenie jak wyżej). Może takim warunkiem być na przykład niedokonania przez nabywcę wierzytelności (cesjonariusza) zapłaty na rzecz zbywcy (cedenta) w jakimś umownym terminie albo np. ujawnienie przez cesjonariusza wady prawnej wierzytelności. Jeżeli w tym drugim przypadku cesjonariusz dokonał już zapłaty za wierzytelność, może żądać od cedenta zwrotu pieniędzy po dokonaniu cesji zwrotnej.

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 października 2002 r. Sygn. akt V CKN 111/2001 uznał, że “w umowie przelewu wierzytelności dla zabezpieczenia dopuszczalne jest zastrzeżenie warunku rozwiązującego, którego ziszczenie się skutkuje ipso iure powrotem cedowanej wierzytelności do majątku cedenta”.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Cesja zwrotna wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli wierzytelność zawiera wadę prawną to według mnie nie jest wierzytelnością a co za tym idzie, nie ma czego zwrotnie cedować, bo wierzytelność nie istnieje.

  Huck

  22 lip 22 o 10:27

 2. Wada prawna rzeczy w tym wierzytelności nie oznacza, że wierzytelność nie istnieje lecz to, że nie jest własnością tego kto ją scedował albo że jest obciążona prawem osoby trzeciej lub na jej rzecz zajęta przez komornika.

  admin

  22 lip 22 o 10:37

 3. Ja z takim pytaniem, czy umowny zakaz cesji należności został ustawowo zniesiony czy dalej można wpisywać w umowie tą klauzulę?

  Iso

  24 lip 22 o 07:04

 4. Odpowiedź znajduje się w art. 509 § 1 KC – “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, ZASTRZEŻENIU UMOWNEMU albo właściwości zobowiązania.” Brzmienie przepisu nie zmieniło się, wciąż można zastrzegać w umowach zakaz cesji.

  admin

  24 lip 22 o 07:11

 5. Czy cesja zwrotna wierzytelności to jest to samo co cofnięcie cesji wierzytelności?

  Mariola

  31 lip 22 o 05:04

 6. Tak, to to samo jest.

  admin

  31 lip 22 o 10:28

 7. Cesja zwrotna jest też rozwiązaniem umowy o windykację na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności kiedy wierzyciel wypowiada umowę albo firma windykacyjna.

  żyto

  6 sie 22 o 17:49

 8. No tak, skoro umowa windykacji ma formę cesji powierniczej to jej rozwiązaniem musi być cesja zwrotna znaczy wypowiada się umowę po czym następuje cesja zwrotna wierzytelności.

  admin

  6 sie 22 o 18:03

Skomentuj