Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

2 komentarze

Pierwszy przypadek w którym możliwe jest wypowiedzenie umowy pożyczki, to umowa w której strony nie określiły terminu jej zwrotu czyli zawarta na czas nieokreślony. Często w takim przypadku w ogóle nie istnieje umowa na piśmie a jedynym potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki jest bankowe potwierdzenie jej przelewu. Skoro o tym mowa, to warto zwrócić uwagę na to, co w takim przypadku wpisać w tytule przelewu pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca jest pan Kowalski a pożyczkobiorca pan Nowak, to chyba najbardziej jednoznacznie brzmiącym tytułem przelewu będzie „Kowalski udziela pożyczki Nowakowi”. Nie żaden „przelew” albo bez tytułu przelewu. Nawet „udzielenie pożyczki” w tytule moim zdaniem nie daje gwarancji. Gwarancji czego? A tego, że sąd nie da wiary pozwanemu Nowakowi który będzie twierdził że … to on udzielił pożyczki Kowalskiemu i ten przelew to spłata pożyczki udzielonej kiedyś wcześniej Kowalskiemu! Sąd może wówczas zażądać od powoda i pozwanego udokumentowania dochodów a może i niezbędnych wydatków aby ocenić, czyja wersja jest bardziej prawdopodobna ale nie poległabym na takiej ocenie.

Do sedna. Art. 723 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Ten termin sześciotygodniowy liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia pożyczkobiorcy.

Strony mogę jednak zawrzeć umowę pożyczki na czas nieokreślony w której zawrą okres wypowiedzenia; okres ten nie może być krótszy od tego wymienionego w ww. przepisie.

Warto też poruszyć kwestię przedawnienia pożyczki udzielonej na czas niekreślony – bez wpisania w umowie terminu zwrotu. Art. 120. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Najwcześniejszy możliwy termin wypowiedzenia umowy pożyczki to dzień w którym została udzielona. Zatem po upływie sześciu tygodni od dnia udzielenia takiej pożyczki rozpoczął się bieg przedawnienia tego roszczenia pieniężnego.

Drugi przypadek, to możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki przed upływem terminu jej zwrotu określonego w umowie. Taka możliwość wypowiedzenia musi być obwarowana w umowie pożyczki i termin wypowiedzenia też jest umowny. Najczęściej chodzi o spóźnianie się ze spłacaniem rat pożyczki ale może znaleźć się w umowie jakiś inny warunek, na przykład utrata pracy przez pożyczkobiorcę. Umowa pożyczki nie musi być ratalną.

A łatwe pozabankowe pożyczki na minimum formalności są tutaj.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 czerwca, 2020

kategoria kredyty

Komentarze do 'Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co jeżeli pożyczkobiorca nie odbierze listu z wypowiedzeniem?

  Sylwia

  20 Cze 20 o 16:56

 2. Niepodjęcie (po drugim awizo) traktowane jest jako doręczenie.

  admin

  Administrator

  20 Cze 20 o 17:11

Skomentuj