Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyłudzenie przejazdu koleją, autobusem, taksówką…

Brak komentarzy

Znalazłem w internecie na jakimś chyba forum pytanie na które nikt nie udzielił odpowiedzi a mianowicie czy art. 286 kk stosuje się też do wyłudzenia przejazdu autobusem podmiejskim, dalekobieżnym albo koleją albo taksówką?

Jak chodzi o wyłudzenie przejazdu autobusem albo pociągiem gdzie za brak biletu przewidziana jest kara pieniężna określona w taryfie przewoźnika, to wchodzi w grę tylko art. 121 § 1 Kodeksu Wykroczeń zgodnie z którym kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jak widać, dopiero w przypadku trzeciej w ciągu roku jazdy na gapę grozi kara z tego tytułu.

Jak chodzi o wyłudzenie przejazdu taksówką, to zastosowanie będzie miał art. 121 § 2 Kodeksu Wykroczeń który stanowi, że tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie. Różnica jest taka, że już za pierwszym razem grozi tu ukaranie zgodnie z art. 121 KW. I mimo tego, że wyłudzenie przejazdu taksówką może dotyczyć stosunkowo wysokiej kwoty, to jednak wciąż będzie to tylko art. 121 § 2 KW a nie art. 286 KK – przestępstwo za które grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Tak uznał Sąd Najwyższy (uchwała z dnia 29 lipca 1971 r., VI KZP 17/71, OSNKW 1971, nr 10, poz. 145 i uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1973 r., VI KZP 69/72, OSNKW 1973, nr 4, poz. 42).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj