Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyjątkowo bezczelny radca prawny c.d.; oddalenie powództwa przeciwko mnie o wydanie wyroku

skomentuj

W toku postępowania sądowego pisałem o tej sprawie tutaj Wyjątkowo bezczelny radca prawny. A wczoraj otrzymałem odpis wyroku oddalającego powództwo przeciwko mnie o wydanie rzeczy ruchomej czyli wyroku. Dla niedowiarków (z owego pierwszego wpisu w sprawie) zamieszczam poniżej skan wyroku.

oddalenie

Poniżej natomiast wkleiłem uzasadnienie. Oczywiście z wyroku jestem zadowolony (nie wiadomo, czy nie będzie apelacji) natomiast nie daję powodowi żadnych szans na uzyskanie wyroku na niego ot tak, jak pisze w uzasadnieniu sędzia. 😉 No przecież wiadomo, że dwóch wyroków na to samo być nie może, gdyż istnieje ryzyko dwukrotnego wyegzekwowania tegoż samego długu od dłużnika. Jak facet wystąpi o wyrok na niego, to mu odmówią w sądzie żądając wyroku który ja mam… I albo będzie musiał dogadać się ze mną co do wydania mu mojego w zamian za zwrot kosztów albo sąd będzie musiał zmusić mnie do stawienia się z moim wyrokiem aby, jak mniemam, uczynić na tymże adnotację o tym, że wierzytelność co do kwoty głównej i odsetek została „z powrotem sprzedana”. A zatem mamy opcje proponowane przeze mnie niemal od samego początku. OK, poniżej uzasadnienie, zobaczymy co będzie dalej.

Powód Rafał J. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego wniósł o nakazanie pozwanemu Robertowi Grabowskiemu wydanie powodowi oryginału tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 maja 2009r sygn.. akt i C 644/08 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29 czerwca 2009r. Wniósł także o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.
W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pomiędzy stronami została zawarta umowa przelewu powierniczego wierzytelności w dniu 26 maja 2008r. Zgodnie z postanowieniami umowy w par. 2 pkt 1 pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi po zrealizowaniu wierzytelności określonych w umowie przelewu powierniczego wierzytelności 91% każdej odzyskanej od dłużnika kwoty należności podstawowej oraz odsetek ustawowych za zwłokę w terminie 7-u dni od daty ich uzyskania. Na podstawie umowy przelewu powierniczego pozwany przyjął ze skutkiem przelewu określonego w art. 509-518 k.c.. iż wierzytelności przysługują powodowi wobec dłużnika Adama B. z tytułu pożyczki w kwocie 100.000 zł. Bezspornym jest, że pozwany uzyskał tytuł wykonawczy po czym skierował sprawę do egzekucji. Egzekucja okazała się bezskuteczna.
Pozwany pismem z dnia 11 września 2013r przesłał powodowi cesję zwrotną w wyniku której wierzytelności przechodzą z powrotem na powoda. Jednak pozwany oświadczył, że nie zamierza przekazywać powodowi tytułu wykonawczego. Z powyższych względów powód wniósł pozew w przedmiotowej sprawie. Powód jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał przepis art. 222 par. 1 k.c. zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby która faktycznie włada jego rzeczą ażeby ta została mu wdana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą( k. 1-3).
Pozwany w odpowiedzi na pozew oświadczył, że w umowie przelewu powierniczego, nie zobowiązywał się odzyskania należności od dłużnika i w umowie brak jest zapisów tak stanowiących. Wskazał, że w sprawie z jego powództwa w której zapadł wyrok przeciwko dłużnikowi. poniósł on koszty procesu a następnie koszty egzekucyjne. łącznie w wysokości 12.139,82 zł. Wobec powyższego zaproponował, że przekaże powodowi tytuł wykonawczy, jeżeli ten zwróci mu połowę powyższych kosztów. Wskazał także, że powód może wystąpić do sądu o wydanie na jego rzecz tytułu wykonawczego. (k. 37)
Strony rozważały w toku procesu możliwość polubownego zakończenia sprawy (ostatecznie jeszcze bardziej gotów byłem „zejść” z kosztów, byleby tylko koszt procesu sądowego zwrócił; przyp. admina) jednak ostatecznie nie doszły do porozumienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony zawarły w dniu 26 maja 2008r umowę przelewu powierniczego wierzytelności. na mocy której Rafał J. przelał na rzecz Grabowski Inkasso Doradztwo Finansowo- Prawne wierzytelność wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami ubocznymi, które przysługiwały Rafałowi J. od dłużnika Adama B. z tytułu umowy na kwotę 100.000 zł. Po dokonaniu przelewu pozwany wniósł pozew o zapłatę przeciwko Adamowi B. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn.. akt I C 644/08 i zakończyła się wyrokiem z dnia 27 maja 2009r. W wyroku Sad zasądził od Adama B. na rzecz Roberta Grabowskiego kwotę 77.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.10.2008r. oddalając powództwo w pozostałej części. Ponadto sąd zasądził od Adama B. na rzecz Roberta Grabowskiego z tytułu zwrotu kosztów procesu kwotę 4.617 zł.
(v. umowa powierniczego przelewu wierzytelności k. 12. odpis wyroku SO w Katowicach w sprawie I C 644/08 z dnia 27.05.2009r k. 8).

W oparciu o powyższy tytuł wykonawczy. Robert Grabowski złożył wniosek egzekucyjny i sprawę prowadził Komornik Sądowy przy SR w Wodzisławiu Śląskim – Natalia Kołacka. Egzekucja prowadzona przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna i komornik postanowieniem z dnia 05.11.2010r umorzył postępowanie w sprawie o sygn. akt Km 1882/09.
(v. akt egzekucyjne Km 1882/09 k. 255).
W dniu 11.09.2013r pozwany przesłał pełnomocnikowi powoda pismo zawierające cesję
zwrotną dotyczącą umowy przelewu powierniczego wierzytelności zawartej dnia 26.05.2008r.
W piśmie oświadczył, że cesji zwrotnej dokonuje z dniem 09.09.2013r.
(v. pismo pozwanego z dnia 1l.09.2013r oraz cesja zwrotna k. 6 i 7).

Powyższy stan faktyczny był pomiędzy stronami bezsporny. Spór dotyczy zagadnienia czy w związku z cesją zwrotną wierzytelności tytuł wykonawczy wydany na rzecz pozwanego w sprawie o sygn. akt I C 64408 stał się władnością powoda i pozwany obowiązany jest wydać go powodowi.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu. jako bezzasadne.
Zgodnie z treścią art. 222. par. 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą. ażeby rzecz została mu wydana.
Powód domagał się nakazania wydania przez pozwanego rzeczy w postaci dokumentu będącego faktycznie tytułem wykonawczym wydanym na rzecz pozwanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o sygn.., akt I C 644/08.
Pozwany uzyskał tytuł wykonawczy w związku z powództwem o zapłatę wniesionym przeciwko Adamowi B. W wyroku sąd zasądził oprócz dochodzonego roszczenia także zwrot kosztów procesu na rzecz Roberta Grabowskiego. Pozwany nie uzyskał jednak żadnego zaspokojenia w oparciu o powyższy tytuł wykonawczy, gdyż egzekucja prowadzona przeciwko dłużnikowi w sprawie Km 1882/09 okazała się w całości bezskuteczna.
W ocenie sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że z chwilą dokonania cesji zwrotnej wierzytelności, powód stał się właścicielem tytułu wykonawczego wydanego na rzecz Roberta Grabowskiego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie I C 644/08.
Wskazać należy, że pomimo zawarcia umowy cesji zwrotnej, pozwany nadal jest wierzycielem w stosunku do dłużnika z tytułu zasądzonych w wyroku kosztów procesu i może egzekwować tę należność.
Natomiast powód chcąc prowadzić egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy wydany w sprawie I C 644/08 powinien zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie na jego rzecz tytułu wykonawczego w części punktu I wyroku w oparciu o przepis art. 788 k.p.c. . powołując się na umowę zwrotnego przelewu wierzytelności.
Nie ma bowiem możliwości aby bez rozstrzygnięcia sądu o przejściu uprawnień powód mógł prowadzić egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy, którego wydania od pozwanego domaga się w przedmiotowej sprawie.
Mając powyższe na względzie. Sąd powództwo oddalił, wobec braku przesłanek z art. 222 par. 1 kc.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria prawnicy

Skomentuj