Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

komentarzy 5

No cóż, dłużnik ma prawo wniosek złożyć a sąd ma prawo … oddalić. Przykład z życia:

Wniosek o obniżenie wysokości ustalonych opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Działając jako pełnomocnik dłużnika JM w postępowaniu egzekucyjnym KM … Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin … (druk pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w załączeniu), na podstawie art. 49 ustęp 7 Ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji (dalej: Ustawa). Wnoszę o obniżenie wysokości ustalonych na podstawie art. 49.1 Ustawy kosztów postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie w przedmiocie ustalenia opłaty stosunkowej i wnoszę o:
1) zmianę wysokości opłaty stosunkowej od wyegzekwowanego świadczenia pieniężnego, w zgodzie z dyspozycją normy z art. 49.1 Ustawy, na poziomie 5% od kwoty ustalonych zaległości dla wierzyciela.
2) w przypadku uwzględnienia żądania wskazanego w punkcie 1. wniosku, nakazanie Komornikowi Sądowemu … zwrotu na rzecz dłużnika nadpłaty opłaty stosunkowej w wysokości 6243. 13 złotych.

Uzasadnienie. W zgodzie z wnioskiem egzekucyjnym z dnia 21 lipca 2009 roku, względem dłużnika prowadzone było niniejsze postępowanie egzekucyjne. Wobec całkowitej zapłaty wymagalnych należności przez dłużnika. Postępowania egzekucyjne zostało zakończone co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Ponadto zostały ustalone koszty przedmiotowego postępowania egzekucyjnego w kwocie 11.754,13 złotych. Na podstawie art. 49 ustęp 1 Ustawy, została ustalona opłata stosunkowa na poziomie 15% od wysokości wyegzekwowanego świadczenia. Zaległości należne wierzycielowi wynosiły 38372,61 złotych. W postanowieniu z dnia 25 sierpnia opłata stosunkowa została ustalona na poziomie 8161,77 złotych Mając na uwadze fakt, iż wskazana opłata stanowi de facto koszty postępowania egzekucyjnego, należne Komornikowi Sądowemu z tytułu prowadzonej egzekucji, winna być w tej materii uwzględniana kwestia nakładu pracy Komornika do wyegzekwowania kwot stanowiących wartość przedmiotu egzekucji. W przedmiotowym postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie zostało zakończone bowiem dłużniczka dobrowolnie uiściła całą należność w kasie Komornika Sądowego …. Fakt ten nie uzasadnia ustalenia opłaty stosunkowej na poziomie wskazanym w art. 49 ustęp 1 Ustawy oraz w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Biorąc pod uwagę ów fakt, w ocenie dłużnika winna być naliczona opłata stosunkowa na poziomie 5% od kwoty należności dla wierzyciela co daje opłatę stosunkową na poziomie 1918,64 zł. Tym samym, okoliczności te uzasadniają zasadność niniejszego wniosku, w aspekcie nakładu pracy Komornika Sądowego oraz dobrowolności w zapłacie ze strony dłużnika co pozwoliło na skuteczne zakończenie niniejszego postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższych, wnoszę jak w petitum pisma.

POSTANOWIENIE Dnia 27 września 2011 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział IX Egzekucyjny w składzie: Przewodniczący: SSR …
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2011 r. w Szczecinie sprawy z wniosku wierzyciela RG przeciwko dłużniczce JM o egzekucję świadczenia pieniężnego na skutek wniosku dłużniczki JM w przedmiocie obniżenia wysokości opłaty ustalonej w postępowaniu egzekucyjnym, postanawia: wniosek oddalić.

UZASADNIENIE W dniu 01 września 2011 r. JM wniosła o obniżenia wysokości ustalonych na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin …, w sprawie o sygnaturze KM … Wnioskodawczyni domagała się dokonania zmiany opłaty stosunkowej od wyegzekwowanego świadczenia pieniężnego na poziomie 5% od kwoty ustalonych zaległości dla wierzyciela, a w konsekwencji nakazania Komornikowi Sądowemu … zwrotu nadpłaty opłaty stosunkowej w wysokości 6.243,13 złotych, na jej rzecz. W uzasadnieniu powyższego wnioskodawczyni wskazała, iż postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko niej zostało zakończone na skutek dobrowolnego uiszczenia całej egzekwowanej należności w kasie Komornika Sądowego …. W ocenie dłużniczki uzasadnia to ustalenie opłaty stosunkowej na poziomie 5% od kwoty należności dla wierzyciela, czyli w wysokości 1.918.64 złotych. W odpowiedzi na powyższy wniosek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin … stwierdził, iż jest on bezzasadny. W toku prowadzonego postępowania egzekucja skierowana bowiem została do rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości oraz nieruchomości. Dokonanie przez dłużniczkę zapłaty całości egzekwowanego świadczenia spowodowane było natomiast odebraniem jej zajętego w sprawie pojazdu. W ocenie komornika podnoszone w skardze zarzuty dotyczące niskiego nakładu jego pracy oraz dobrowolność spełnienia świadczenia, należy uznać za chybione.

Sąd zważył, co następuje: Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.
Na wstępie wskazać należy, iż co do zasady w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (art. 49 ust. I ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zwana dalej ustawa). Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości ustalonej w powyższy sposób opłaty (art. 49 ust. 7 ustawy). Zgodnie z dyspozycją art. 49 ust. 9 ustawy, do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy art. 767 – 767 k.p.c., które to regulują problematykę wniesienia skargi na czynności komornika. Wskazać także należy, iż Sąd rozpoznając wniosek o obniżenie opłaty bierze w szczególności pod uwagę nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów (art. 49 ust. 10 ustawy). W niniejszej sprawie wnioskodawczyni podniosła, iż nakład pracy komornika w toku przeprowadzone przez niego postępowania egzekucyjnego nie był znaczny, gdyż dobrowolnie spełniła ona egzekwowane świadczenie. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów Sąd stanął na stanowisku, iż nakład pracy komornika uzasadnia ustalenie przez niego opłaty w wysokości zgodnie z dyspozycją art. 49 ust. 1 ustawy. Przede wszystkim wskazać bowiem należy, iż w toku postępowania egzekucyjnego zostały przeprowadzone takie czynności egzekucyjne jak zajęcie wierzytelności w postaci nadpłaty w podatku dochodowego, zwrotu VAT i wszelkich innych, zajęcia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. .. zajęcia rachunku bankowego prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. oraz zajęcia ruchomości w postaci samochodów marki BMW … oraz Honda … Powyższe czynności spowodowały, iż dłużniczka JM zapłaciła dochodzoną w toku postępowania należność. Nie uzasadnia to jednak obniżenia wysokości opłaty stosunkowej. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 17 Ocena średnia: 4]

kategoria komornik

Komentarze do 'Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam pytanie. Czy także wierzyciel może zwrócić się o o zwrot albo zmniejszenie opłaty egzekucyjnej pieniężnej gdy tytuł wykonawczy i postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane przez woj. urzad skarbowy? Zaleglosci komornik pobrał, a juz po pobraniu wojewodzki urzad skarbowy wydal postanowienie o zawieszeniu postepowania. W takiej sytuacji wierzyciel musial oddac spowrotem pieniadze dluznikowi, ale komornik i tak pobral swoja dolę 8%. W tej sytuacji wierzyciel stal sie pokrzywdzonym. Wstrzymanie nie wynikalo z winy wierzyciela.

  gość

  29 Mar 13 o 09:08

 2. Komornik pobiera swoją „dolę” od dłużnika a nie od wierzyciela. A skoro wierzyciel nie zawinił, to dłużnik nie ma podstaw do żądania od wierzyciela aby ten zwrócił mu koszty poniesione przez dłużnika na rzecz komornika.

  admin

  29 Mar 13 o 09:16

 3. Co nie zmienia faktu, że komornicy to jawna i prawna lichwa.

  Anonim

  27 Mar 14 o 17:25

 4. Potrzebne mi jest na 2-3 tygodnie niezajęte konto bankowe. Nie ważne teraz po co, jest mi potrzebne. Czy jest taka opcja, żeby uwolnić je na ten czas od tego (CENZURA) komornika?

  Andrzej

  29 Wrz 16 o 15:08

 5. A szukał już twoich kont? Zapewne tak, bo zwykle od tego zaczynają. Moim zdaniem marna szansa, ze przez najbliższy miesiąc ponownie będzi eich szukał, załóż więc na ten czas szybko online, na przykład tutaj.

  admin

  29 Wrz 16 o 15:19

Skomentuj