Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wejście komornika w asyście Policji

skomentuj

Pytanie: Zadzwoniłem do komornika z pytaniem, co w sprawie egzekucji mojej należności. Pani u komornika poinformowała mnie że podjęli czynności w terenie czyli pofatygowali się do dłużnika ale w notatce mają że „wystąpił opór ze strony żony dłużnika” czyli nie wpuściła ich. Może raczej była to konkubina, ale to nie ważne. Będą dalej próbować i w końcu zaproponują mi wejście z Policją za które jednak będę musiał zapłacić ok. 600 zł. ale jestem skłonny ponieść te koszty. Pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że dalsze próby nie wydają się mieć sensu i że od razu zapłacę i niech wejdą z Policja ale pani od komornika powiedziała mi że to niemożliwe, bo musi wystąpić opór ze strony samego dłużnika a nie ze strony domownika (aby można wejść z Policją). Ja na to, ze w takim razie może nigdy nie będzie można wejść tam, bo zawsze będzie „opór ze strony żony” a nie ze strony dłużnika który będzie udawał ze go tam nie ma i rozmawiać z komornikiem będzie ta żona czy przyjaciółka dłużnika. Przyznała mi, że tak może być. Ponadto zapytałem co w przypadku jeśli domownicy i sam dłużnik będą udawać za każdym razem że ich nie ma w mieszkaniu albo gdy faktycznie nikogo tam nie będzie. Zapytałem czy komornik nie może wejść komisyjnie, z Policją do mieszkania w którym akurat nikogo nie ma. Odpowiedziała ta pracownica komornika że istotnie wówczas nie będzie można wejść do mieszkania dłużnika. Wydaje mi się to bez sensu i podejrzewam że pracownica komornika myli się w tym zakresie. Proszę o poradę, opinię co stanowią przepisy i czy udawanie przez dłużnika że nie ma go w domu albo gdy rzeczywiście nie ma go w domu jest przeszkodą nie do pokonania i nie można wówczas wejść z Policją aby zająć ruchomości w mieszkaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 765 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, regulującego sytuację wystąpienia oporu w przeprowadzanych przez komornika czynnościach egzekucyjnych, w przypadku zaistnienia takiego oporu, komornik może wezwać do pomocy organy Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego. W/w przepis kpc nie precyzuje, czy chodzić tutaj ma o opór stawiany przez samego dłużnika osobiście, czy też przez inne osoby. Mało uzasadnione byłoby jednakże interpretowanie tego przepisu w sposób ograniczający krąg podmiotów mogących próbować udaremniać komornikowi wykonanie czynności. Celem tej regulacji jest bowiem umożliwienie prawidłowego wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym, które mogą być w różny sposób utrudniane, a także zapewnienie bezpieczeństwa komornikowi i osobom uczestniczącym w czynnościach egzekucyjnych. W doktrynie wyraźnie wskazuje się, że opór, o którym mowa w art. 765 par. 1 kpc, występować może nie tylko ze strony dłużnika, ale także ze strony innych osób (tak np. Henryk Pietrzkowski, Lexpolonica, Komentarz do art. 765 kpc, punkt 2). Opór może przybierać formę zarówno zachowania czynnego, jak i biernego. Szczegółowe zasady udzielania pomocy przez policję w postępowaniu egzekucyjnym określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Par. 3 ust. 1 tegoż rozporządzenia stanowi, że policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Tutaj także brak jest jakiegokolwiek zawężenia kręgu podmiotowego osób, które mogą opierać się przeprowadzaniu czynności, a tym samym słowo „opór” należy interpretować szeroko, jako mogący wystąpić również ze strony osób innych niż sam dłużnik. W przypadku gdyby dłużnik nie chciał wpuścić komornika do mieszkania, udając, że go nie ma, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania; kwestia ta została uregulowana w art. 814 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Dokonanie tej czynności w sytuacji, gdy dłużnik i jego domownicy są nieobecni, powinno nastąpić tylko w obecności funkcjonariuszy Policji, ewentualnie administratora lub dozorcy domu. W analizowanym stanie faktycznym sugerowanym rozwiązaniem byłaby bezpośrednia rozmowa z samym komornikiem i wskazanie mu proponowanego przez Pana rozwiązania. Należy również pamiętać, że na podstawie art. 767 par. 1 kpc przysługuje Panu skarga na czynności komornika. Dotyczy ona także, co jest istotne w przedmiotowej sytuacji, zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika, co do zasady, właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga taka powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Winna ona zostać wniesiona do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 6 Ocena średnia: 4.3]

Skomentuj