Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Składniki majątku osobistego współmałżonka

2 komentarze

Co właściwie stanowi majątek osobisty dłużnika, jakie przedmioty? Czy określenie katalogu takich przedmiotów w konkretnym przypadku małżeńskim może nastręczać problemy czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej?

Otóż zgodnie z art. 22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przerwa. Korzystne kredyty gotówkowe są tutaj a szybkie pożyczki pozabankowe tutaj. Koniec przerwy.

Jak widać, jest to zamknięty tzw. katalog jednak w niektórych przypadkach konkretnych przedmiotów może być problem z określeniem na przykład (przede wszystkim) czy dany przedmiot służy wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb współmałżonka, czy nie. Do takich przedmiotów można zaliczyć na przykład kosmetyki do osobistej potrzeby (wiadomo raczej, że maszynka do golenia służy zaspokajaniu potrzeby osobistej męża a nie żony). Może to być też jednak biżuteria albo kolekcja numizmatów (zaspokaja osobiste potrzeby psychiczne) i w tym ostatnim przypadku można mieć wątpliwości, czy faktycznie kolekcja służy do zaspokajania potrzeb tylko jednego ze współmałżonków. Jeżeli wartość takiej kolekcji jest znaczna, to można domniemywać, że tak naprawdę jest to wspólna lokata kapitału i uznać ja za składnik majątku wspólnego.

I jeszcze ciekawostka. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że ustawodawca jako składnik majątku osobistego wymienia wynagrodzenie za pracę ale już nie wymienia osobistego rachunku bankowego jednego ze współmałżonków na który to rachunek bankowy wszak może wpływać owe wynagrodzenie. Przy okazji, korzystne konta osobiste są tutaj.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2020

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Składniki majątku osobistego współmałżonka'

Subscribe to comments with RSS

 1. To jeżeli kupiłam mieszkanie przed ślubem i mąż zrobi teraz dług, to komornik nie może zabrać nam tego mieszkania?

  Anita

  6 Lip 20 o 17:56

 2. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zaciągnięcie przez niego tego zobowiązania, to mieszkanie jest bezpieczne.

  admin

  Administrator

  6 Lip 20 o 20:52

Skomentuj