Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Składniki majątku osobistego współmałżonka

komentarzy 20

Pytanie: Czy istnieje jakaś mająca moc prawną lista w której wymienione są składniki majątku osobistego w małżeństwie i lista wymieniająca składniki majątku wspólnego w małżeństwie, czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jak widać, jest to zamknięty tzw. katalog jednak w niektórych przypadkach konkretnych przedmiotów może być problem z określeniem na przykład (przede wszystkim) czy dany przedmiot służy wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb współmałżonka, czy nie. Do takich przedmiotów można zaliczyć na przykład kosmetyki do osobistej potrzeby (wiadomo raczej, że maszynka do golenia służy zaspokajaniu potrzeby osobistej męża a nie żony). Może to być też jednak biżuteria albo kolekcja numizmatów (zaspokaja osobiste potrzeby psychiczne) i w tym ostatnim przypadku można mieć wątpliwości, czy faktycznie kolekcja służy do zaspokajania potrzeb tylko jednego ze współmałżonków. Jeżeli wartość takiej kolekcji jest znaczna, to można domniemywać, że tak naprawdę jest to wspólna lokata kapitału i uznać ja za składnik majątku wspólnego.

I jeszcze ciekawostka. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że ustawodawca jako składnik majątku osobistego wymienia wynagrodzenie za pracę ale już nie wymienia osobistego rachunku bankowego jednego ze współmałżonków na który to rachunek bankowy wszak może wpływać owe wynagrodzenie. Przy okazji, polecam konta osobiste wskazane tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

kategoria majątek

Komentarze do 'Składniki majątku osobistego współmałżonka'

Subscribe to comments with RSS

 1. Majątkiem osobistym nie jest wynagrodzenie za pracę, tylko wierzytelność z wynagrodzenia za pracę, czyli pisząc w skrócie – roszczenie o zapłatę wynagrodzenia. Po zapłacie wynagrodzenia jest ono majątkiem wspólnym. Jeśli chodzi o konta bankowe, to samo konto bankowe nie jest majątkiem. Majątkiem są pieniądze zgromadzone na koncie, które jak najbardziej mogą należeć do majątku osobistego, albo wspólnego, w zależności od sposobu ich nabycia.

  Lech (remitent.pl)

 2. Co do pierwszej uwagi Twojej, to tak, ja miałem na myśli wierzytelność w przeciwieństwie do już otrzymanego wynagrodzenia – przelanego już na konto (jak napisałem).

  Natomiast podtrzymuję, że w świetle przywołanego przepisu, zrealizowana wierzytelność z tytułu wynagrodzenia czyli która wpłynęła nawet na konto osobiste jednego ze współmałżonków, staje się majątkiem wspólnym.

  admin

 3. Wypłacone wynagrodzenie staje się majątkiem wspólnym bez względu na formę jego wypłaty.

  Lech (remitent.pl)

 4. Zgadza się, ja podałem przykład, że akurat na konto wpłynęło i to na konto zwane osobistym.

  admin

 5. Z faktu, że konto jest osobiste nie wynika, że pieniądze należą do majątku osobistego.

  Lech (remitent.pl)

 6. To my wiemy ale mnóstwo osób nie wie. Ba, podejrzewam że niejeden komornik nie wie tego.

  admin

 7. ale konta osobistego nie zajmiesz nawet z klauzulą na małzonka co do majątku wspólnego

  ryszard ochódzki

 8. Z przepisów wynika, że mogę zająć.

  admin

 9. z którego?

  ryszard ochódzki

 10. Z tego co podałem Zgodnie z art. 22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny – wynika że środki na koncie nie są majątkiem osobistym dłużnika, chyba są to pieniądze z tytułów które wskazał Lech w pierwszym komentarzu.

  admin

 11. ale konto jest osobiste

  ryszard ochódzki

 12. Ale nie jest wymienione w tym przepisie więc…

  admin

 13. ale nie zajmiesz 🙂

  ryszard ochódzki

 14. Komornik może zająć. Zapewne nie obeszłoby się bez powództwa przeciwegzekucyjnego ale sąd powinien je oddalić.

  admin

 15. O zajęciu którego konta piszecie? Konta dłużnika, czy konta małżonka dłużnika?

  Lech (remitent.pl)

 16. Małżonka dłużnika, gdy jest rozszerzona klauzula na niego co do wspólnego majątku.

  admin

 17. I co, zajmowałeś tak, adminie?

  Lech (remitent.pl)

 18. Nie zlecałem takiego zajęcia, bo nie miałem okazji. tzn. nie było rozszerzonej klauzuli w czasach gdy uznałem, że można tak zrobić.

  Jeżeli uważacie, że nie można, to napiszcie, dlaczego niby nie. Konto osobiste współmałżonka a dokładniej środki na tym koncie nie są wymieniane we wskazanym we wpisie katalogu składników osobistego majątku.

  admin

 19. przestań już pieprzyć, bo chyba wino na gorzałkę wymieniłeś 😀

  idąc twoim tropem to komornik może wpaść do salonu mercedesa i pozajmować wszystkie bryki z wystawy i magazynu – bo podobno dłuznik odbył jazdę próbną – a zatem miał pojazd we władaniu, tylko nie wiadomo który wiec może wszystkie…

  ryszard ochódzki

 20. Nie, to jest trop nie mający nic wspólnego z moim „tropem”. To co wyżej napisałeś ma się jak piernik do wiatraka do sprawy.

  admin

Skomentuj