Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Brak komentarzy

Niektórym osobom mylą się: skarga na czynności komornika (którą wnosi się do sądu) ze skargą na komornika do prezesa sądu.

Skarga na czynności komornika zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jak sama nazwa wskazuje, czynności dokonanej przez komornika. Zaskarżamy czynność komornika lub zaniechanie dokonania czynności. Na przykład zajęcie całego wynagrodzenia bez uwzględnienia ustawowej kwoty wolnej a przykładowym zaniechaniem dokonania czynności może być niedoręczenie dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z treścią tytułu wykonawczego.

Taka jak wyżej wskazana czynność komornika oraz zaniechanie czynności oraz inne czynności bądź zaniechania ich dokonania nie kwalifikują się natomiast do skargi na komornika którą wnosi się do prezesa sądu.

Prezes sądu natomiast rozpatruje skargi na komorników niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 KPC (skarga na czynności komornika). I tak też np. jeżeli komornik podejmuje czynności egzekucyjne z nieuzasadnioną zwłoką, to wtedy zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych można w tym zakresie wnieść skargę do prezesa sądu. Też do prezesa sądu jeżeli komornik narusza powagę lub godność urzędu albo w inny sposób uchybia zasadom etyki zawodowej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj