Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczki dla osób pijanych, nieoprocentowane…

komentarze 2

Wziąłeś na przykład przez internet szybką chwilówkę (którąś z tych tutaj) masz świadków na to, że byłeś pijany w sztok? Wygląda na to, że taka umowa pożyczki jest nieważna a Ty oddasz tylko kapitał który pożyczyłeś. Przeczytaj poniższą opinię prawną.

Opinia prawna sporządzona dla Pana Roberta Grabowskiego, prowadzącego działalność pod firmą Grabowski Robert „GRABOWSKI INKASSO – DORADZTWO FINANSOWO – PRAWNE” z siedzibą w Sosnowcu w sprawie ważności umowy zawartej przez osobę znajdującą się w stanie upojenia alkoholowego

I. Stan faktyczny.
Mailem z dnia 19 stycznia br. Pan Robert Grabowski zwrócił się z pytaniem o hipotetyczną możliwość i ewentualny termin do odstąpienia od umowy pożyczki, zawartej w stanie upojenia alkoholowego, którego konsekwencją byłby także brak pamięci o samym fakcie zawarcia umowy pożyczki, jak również niemożność doszukania się własnego egzemplarza tejże umowy.

II. Stan prawny
Zgodnie z art. 82 kodeksu cywilnego nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Przy tym, przyczyny wyłączające świadomość i swobodę zostały w ww. artykule wymienione jedynie przykładowo i nie stanowią zamkniętego zbioru przypadków, w których świadomość lub swoboda powzięcia decyzji i wyrażenia woli jest wyłączona. Przepis stanowi zatem, że nie mają znaczenia powody, które doprowadziły do powstania wymienionych stanów (wyłączających świadomość lub swobodę). Każdy z nich może występować samodzielnie i samodzielnie powoduje wadę oświadczenia woli, o której mowa w art. 82 k.c. Podkreślić należy, że z punktu widzenia skutków prawnych przyczyny wyłączenia świadomości lub swobody mają charakter drugorzędny, ponieważ decydujący jest tutaj skutek, a nie przyczyna zaburzeń.

Istotnym jest, że stan braku świadomości lub swobody nie musi być całkowity i zupełny (choć należy mieć na uwadze, iż inny pogląd został wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2005 r., V CK 691/2004, gdzie SN uznał, że „inne zaburzenia czynności psychicznych” muszą mieć rozmiar wyłączający całkowicie świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli). Tym niemniej jednak, jeżeli wyłączenie świadomości lub swobody wystąpiło częściowo, to musi być ono znaczne. Nie występuje wada oświadczenia woli, jeżeli ograniczenie takie wystąpiło w stopniu mniejszym niż znaczny, tj. w stopniu pozwalającym na rozeznanie, czego składający oświadczenie chciał dokonać (powziąć wolę) oraz na dokonanie tego zgodnie z wolą składającego oświadczenie (wyrażenie woli). Taką sytuacją jest stan po spożyciu alkoholu niepowodujący jednak głębokiego upojenia alkoholowego. Taki stan nie powoduje nieważności czynności prawnej. Gdyby natomiast ograniczenie świadomości spowodowane spożyciem alkoholu było znaczne (tj. gdyby nastąpiło głębokie upojenie alkoholowe, w znacznym stopniu ograniczające świadomość lub swobodę w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli), to czynność prawną dokonaną w takim stanie należałoby uznać za nieważną.

Opisane w art. 82 k.c. zaburzenia nie powinny być oceniane w perspektywie dłuższego okresu, a jedynie na dany, konkretny moment, w którym składane jest oświadczenie woli.

Czynność, która została dokonana w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji lub wyrażenie woli jest bezwzględnie nieważna i nie może być konwalidowana ani podlegać konwersji. Nie jest zatem konieczne odstąpienie od takiej czynności. Na bezwzględną nieważność może powoływać się każda osoba, mająca interes prawny.

W glosie do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/2005, LexPolonica nr 1287662, „Rejent” 2008, nr 12, s. 142, M. Zachariasiewicz wyraził stanowisko, że alkoholizm tylko w skrajnych przypadkach prowadzić może do zaburzeń tak daleko idących, iż osoba nim dotknięta nie jest w ogóle w stanie świadomie albo swobodnie wyrazić swojej woli, a generalną funkcją wady oświadczenia woli, o której mowa w art. 82 k.c., nie jest abstrakcyjna ochrona osób dotkniętych rozmaitymi zaburzenia, w każdym możliwym przypadku, w którym one się znalazły.

W wyroku z 11 grudnia 1979 r., II CR 448/79, LexPolonica nr 310022 (OSPiKA 1981, nr 3, poz. 45) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że stosunek psychiczny do podejmowanego zachowania się i jego skutków opiera się na przewidywaniu i woli. Z kolei oba te czynniki zakładają, że działanie funkcji psychicznych, pozwalające na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków swego zachowania się oraz pokierowania swoim postępowaniem, nie są upośledzone. Jeżeli zatem osoba dotknięta schizofrenią paranoidalną zdawała sobie w okresie remisji sprawę z tego, że w okresie przyjmowania leków neuroleptycznych nie wolno jej pić alkoholu, to okoliczność ta nie wyłącza wniosku, iż upośledzenie w działaniu funkcji psychicznych nie pozwoliło jej na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków użycia alkoholu (przewidywanie), a zwłaszcza na pokierowanie swoim postępowaniem (wola).

W jednym z innych swoich orzeczeń (postanowienie z dnia 14 marca 2000 r., II CKN 489/2000, LexPolonica nr 2805683) Sąd Najwyższy uznał też, że sam zespół otępienny jako schorzenie nie uzasadnia nieważności z art. 82 k.c., ponieważ nie daje on podstaw do dopatrzenia się takiego stanu świadomości, który wyłączałby świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, o którym mowa w art. 82 k.c.

Ocena stanu świadomości jako sprawy stanu faktycznego dokonywana jest przez sąd na podstawie zgromadzonych dowodów i wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności, które towarzyszyły złożeniu oświadczenia woli i mogły mieć w pływ na prawidłowe, w pełni świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 4 kwietnia 1985 r., II CZ 41/85, LexPolonica nr 318779). Zasadniczo określenie w postępowaniu sądowym stopnia świadomości osoby składającej oświadczenie woli wymaga wiadomości specjalnych (posiadanych przez lekarzy odpowiednich specjalności), tym niemniej jednak, jak dowodzi orzecznictwo (np. wyrok SN z 26 stycznia 1999 r., I PKN 534/97, LexPolonica nr 344246, OSNAPiUS 2000, nr 6, poz. 215) nie zawsze dowód z opinii biegłego jest niezbędny. Jeżeli jednak opinia taka znajduje się w zgromadzonym przez sąd materiale dowodowym, to powinna być wyraźnie i stanowczo stwierdzać, czy w momencie składania oświadczenia woli dana osoba znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; nie jest wystarczające oparcie przez biegłego opinii na wysokim stopniu prawdopodobieństwa.

III Wnioski końcowe
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, za bezwzględnie nieważną z mocy prawa powinna zostać uznana umowa zawarta w stanie upojenia alkoholowego, o ile upojenie takie całkowicie lub co najmniej w sposób znaczny powodowało wyłączenie świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli. Należy mieć jednak też na uwadze pogląd wyrażony w jednym z przytoczonych wyżej orzeczeń Sądu Najwyższego, że „inne zaburzenia czynności psychicznych”, aby mogły powodować wadę oświadczenia woli określoną w art. 82 k.c., muszą mieć rozmiar wyłączający świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli w sposób całkowity.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.3]

kategoria kredyty,pożyczki

Komentarze do 'Pożyczki dla osób pijanych, nieoprocentowane…'

Subscribe to comments with RSS

  1. Witam. Chciałbym odzyskać pieniądze w wysokości 6.000.00 zł które pożyczyłem. Spisałem umowę na której osoba zdeklarowała się spłacać co miesiąc po 260 zł aż do spłaty kwoty. Jednakże osoba ta oddała zaledwie 600 zł czyli 2 pierwsze raty i niecała trzecia, na tym się skończyło. Czy jest szansa aby wasza firma podjęła się windykacji w stosunku co do tej osoby ? W wrześniu mija 3 lata od zawarcie umowy. Dodam tylko że jest to osoba prywatna która ma już wyrok sądowy za niespłacanie pożyczonych pieniędzy od innej osoby.

    Szymek

    20 Lip 14 o 22:03

  2. Jeżeli w Polsce mieszka dłużnik i adres znany, to możemy windykować. Proszę o kontakt na 505 159 136 lub windykacja@grabowski.biz.pl gdyż nie chce o szczegółach na blogu dyskutować.

    admin

    20 Lip 14 o 22:17

Skomentuj