Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie prawa własności po zakończeniu leasingu

skomentuj

Jak stanowi z art. 709 [16] Kodeksu cywilnego, jeżeli finansujący, bez dodatkowego świadczenia, zobowiązał się przenieść na korzystającego własność rzeczy po upłynięciu oznaczonego w umowie okresu trwania leasingu, wówczas korzystający może zażądać od finansującego przeniesienia własności rzeczy w terminie jednego miesiąca od upływu tego okresu, chyba że strony uzgodniły w umowie inny termin. Jest to jednakże właśnie przepis względnie obowiązujący i strony mogą zawrzeć umowę, która tę regulację modyfikuje.

Podstawową kwestią jest więc, czy korzystający zgłosił odpowiedni żądanie. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności rzeczy wygaśnie, jeżeli korzystający w ciągu miesiąca od zakończenia leasingu z tego uprawnienia nie skorzysta. Jeżeli leasingobiorca skorzystał w odpowiednim terminie z powyższego uprawnienia, to leasingodawca powinien przenieść własność samochodu, czyli złożyć stosowne oświadczenie woli. W tym wypadku warto odwołać się do art. 64 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Jak do tej pory właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca; stanie się nim korzystający, jeśli sąd wyda odpowiedni wyrok.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

kategoria leasing

Skomentuj