Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jakby kto wniosek o ogłoszenie upadłości pisał… Wskazówki od sędziego

komentarzy 6

Zazwyczaj tylko straszyłem dłużników wnioskiem o ogłoszenie upadłości, przesyłając im odpis rzekomo już dopiero co złożonego w sądzie. ;-). Tak to u mnie z grubsza leci, na przykład:

Wierzyciel: Robert Grabowski, ul. …, 41-200 Sosnowiec
Dłużnik: … Sp. z o.o., KRS …, ul. …, 03-105 Warszawa

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Jako wierzyciel, załączając umowę przelewu powierniczego wierzytelności, wnoszę o ogłoszenie upadłości ww. dłużnika: … Sp. z o.o. reprezentowanego przez Członków Zarządu: …, ….

Uzasadnienie. Zaistniała niewypłacalność dłużnika, będąca podstawą do ogłoszenia upadłości w myśl art. 10 Prawa upadłościowego i naprawczego. Ustawodawca w art. 11 ust. 1 sformułował definicję niewypłacalnego stanowiąc, iż dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zgodnie z wykładnią tego przepisu, każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań jest niewypłacalny, a zatem powinien być postawiony w stan upadłości. Taką literalną wykładnię stosuje w swoim komentarzu np. prof. F. Zedler, twierdząc iż: „każdy powinien wykonywać swe zobowiązania w terminie. Jeżeli dłużnik nie wykonuje ciążących na nim wymagalnych zobowiązań, wówczas jest niewypłacalny. Nieistotny jest rozmiar niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań. Nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza niewypłacalność. Co najwyżej można w takim przypadku oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości na podst. art. 12”. (A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, Kraków 2003, s. 41-42). W przedmiotowej sprawie należy postawić w stan upadłości … Sp. z o.o.

Dowód. Załączam kopie faktur wyszczególnionych w umowie przelewu, do dnia złożenia niniejszego wniosku każda z nich pozostaje w całości niezapłacona.

Należy też podkreślić, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, określona w art. 12 Prawa upadłościowego i naprawczego. Przynajmniej dlatego, że opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań stwierdzonych wskazanymi fakturami przekraczają 3 miesiące począwszy od terminu płatności.

Dowód. Terminy płatności określone na fakturach.

Nadto informuję Wysoki Sąd, że według informacji posiadanych przeze mnie, nie zachodzi też przesłanka określona czy to w art. 13 ust. 1 czy w art. 13 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego. W takim stanie rzeczy, niniejszy wniosek o ogłoszenie upadłości jest w pełni zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Raz jednak naprawdę złożyłem (pełen braków formalnych, o czym wiedziałem ;-)) i gdy odpis dłużnikowi wysłałem, to załączyłem kopię potwierdzenia nadania przesyłki do sądu. I oto kilka wskazówek od sędziego (o niektórych nie wiedziałem) który zarządził zwrot wniosku:

ZARZĄDZENIE
Dnia 9 kwietnia 2008 r.
Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w Sądzie Rejonowym … – SSR … w sprawie z wniosku: Roberta Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grabowski INKASSO Doradztwo Finansowo-Prawne w Sosnowcu o ogłoszenie upadłości: … Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w … zarządza: zwrot wniosku.

UZASADNIENIE
Wnioskodawca – wierzyciel Robert Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grabowski INKASSO Doradztwo Finansowo-Prawne w Sosnowcu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika … Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w …. Wniosek ten wraz z przedstawionymi załącznikami nie spełnia wszystkich wymogów określonych w treści art. 22 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60. poz. 535) oraz art. 74 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167. poz. 1398), które według ustawodawcy winny być obowiązkowo wypełnione przez wnioskodawcę-wierzyciela będącego przedsiębiorcą (art. 28 w/w prawa).
Analiza treści wniosku i dokumentów do niego dołączonych wykazała, że pomimo wyraźnie określonych przez ustawodawcę wymogów. we wniosku:

– nie oznaczono miejsca. w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika (siedziba spółki nie musi być jednoznaczna z miejscem, w którym znajduje się przedsiębiorstwo czy majątek spółki);

– nie podano informacji, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 184. poz. 1539) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

– nie wskazano i nie uprawdopodobniono okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości w kontekście treści art. 1, 10, 11 prawa upadłościowego i naprawczego. Ustawa reguluje bowiem zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników (art. 1). Postępowanie upadłościowe powinno zaś być prowadzone tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu. Wynika stąd. że cel postępowania upadłościowego (pomimo, że również dotyczy zaspokojenia wierzycieli) jest inny niż postępowania egzekucyjnego. Stąd też, uprawdopodobnienie, że wnioskodawca jest wierzycielem dłużnika nie jest wystarczające do przyjęcia, że uprawdopodobniono okoliczności uzasadniające wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Czym innym jest bowiem wskazanie okoliczności uzasadniających legitymację czynną do złożenia wniosku (art. 3, 20 w zw. z art. 24 prawa upadłościowego i naprawczego ), czym innym natomiast podanie okoliczności wskazujących, że żądanie ogłoszenia upadłości jest zasadne. I tak skoro upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (art. 10) tj. nie wykonującego wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1), natomiast ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli (art. 1 ust. 1) w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone (art. 2 ust. 2), to zatem w składanym wniosku należy wskazać i uprawdopodobnić m.in. to, że wierzytelności innych podmiotów nie są również zaspokajane.

Ponadto wniosek nie został należycie opłacony (brak dowodu uiszczenia wpisu w kwocie 1000 zł).

Do wniosku nie dołączono również oryginału aktualnego wyciągu z rejestru przedsiębiorców, w którym figuruje dłużnik.

Biorąc powyższe pod uwagę wniosek wierzyciela Roberta Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grabowski INKASSO Doradztwo Finansowo-Prawne w Sosnowcu o ogłoszenie upadłości dłużnika … Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w … należało zwrócić po myśli art. 28 prawa upadłościowego i naprawczego, bez wcześniejszego wzywania o uzupełnienie braków z treści ustawy.

Ja?

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria upadłość

Komentarze do 'Jakby kto wniosek o ogłoszenie upadłości pisał… Wskazówki od sędziego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Same faktury nie są podstawą do ogłoszenia upadłości, potrzebny jest prawomocny wyrok.

  .

 2. Masz jakieś orzeczenie albo przepis na poparcie Twego twierdzenia?

  admin

 3. Faktury są podstawą do wszczęcia postępowania upadłościowego, sąd w trakcie postępowania ustala ich zasadność. Mniej więcej dokładnie tak samo jak we wniosku o zapłatę.

  XXX

 4. Otóż to.

  admin

 5. Wystarczy przeczytać art 22 puin i można wiedzieć jakie są wymagane załączniki do wniosku. A z drugiej strony „przestrzelenie” wnioskiem o ogłoszenie upadłości może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą. Też uważam że faktura wystarczy, a w zasadzie 2 faktury od różnych kontrahentów.

  Michał

 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza to chyba tylko za wniosek złożony w złej wierze. Wtedy, gdy składający wniosek wie, że nie ma ku temu żadnych podstaw (wierzytelność jest już spłacona albo przedawniona albo gdy jest sporna).

  admin

Skomentuj