Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„jak sprawdzić czy dłużnik ma już komornika”

skomentuj

Ktoś w Toruniu wpisał w wyszukiwarce – „jak sprawdzić czy dłużnik ma już komornika”. Formalnie możesz to sprawdzić tylko wówczas, gdy dysponujesz już przeciwko niemu tytułem wykonawczym. Jest bowiem art. Art.7601 Kodeku postępowania cywilnego

Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

O, znalazłem w archiwum pismo, które z miesiąc temu napisałem dla klienta, żeby wysłał do komornika:

Załączając tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty z dnia … r. Sygn. akt I Nc … wydany przez Sąd Rejonowy w Głogowie wnoszę na podstawie art. Art.760(1) KPC o udzielenie mi informacji, czy przeciwko …, zam. … prowadzone były w przeszłości lub są prowadzone postępowania egzekucyjne, ile spraw i na jaką łączną kwotę oraz z jakim skutkiem. Wnoszę też o podanie kiedy zostało wszczęte pierwsze bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.

W opisanym wyżej przypadku chodziło nam o to zebranie informacji uzasadniających złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oszustwa, czyli że dłużnik zakupił towar z odroczonym terminem płatności wiedząc, że nie uiści zapłaty i że egzekwowanie zapłaty należności będzie bezskuteczne (jeżeli już wcześniej prowadzono przeciwko niemu bezskuteczne postępowania egzekucyjne).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 11 Ocena średnia: 4.5]

kategoria komornik

Skomentuj