Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja do nieruchomości we wspólności małżeńskiej ustawowej

Brak komentarzy

W przypadku nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem należy rozróżnić dwa zasadnicze stany prawne. Jedne z nich to taki, w którym dłużnik posiada określony udział (najczęściej połowę) w nieruchomości a właścicielem drugiej połowy udziału jest na przykład brat lub siostra dłużnika. W takim przypadku możliwe jest skierowanie egzekucji do udziału dłużnika w nieruchomości. W praktyce najczęściej trudno jest znaleźć nabywcę na udział w nieruchomości ale to osobny temat (można, po nabyciu udziału, sądownie znosić współwłasność, aby zostać spłaconym przez osobę posiadającą drugą połowę udziałów lub dążyć do spłacenia tej osoby i stać się właścicielem całej nieruchomości).

Takie postępowanie nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdzie dłużnik jest współwłaścicielem mieszkania, domu na zasadzie wspólności ustawowej ze współmałżonkiem. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspólnością bezudziałową w której nie można wyodrębnić ułamkowych udziałów należących do któregoś ze współmałżonków. (Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej gdzie również majątek jednego ze wspólników spółki nie jest wyodrębniony w formie części udziału).

W przypadku nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, aby móc wszcząć egzekucję do takiej nieruchomości, należałoby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi. Nawet jeżeli wierzyciel dysponuje osobnymi tytułami wykonawczymi przeciwko obojgu małżonkom nie będzie mógł doprowadzić do licytacji takiej nieruchomości. Mówimy tu o sytuacji kiedy to wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko jednemu współmałżonkowi np. z tytułu pożyczki a wierzytelność przeciwko drugiemu np. kupił na giełdzie wierzytelności albo np. gdy drugiemu współmałżonkowi również udzielił innej pożyczki i jako wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy. Jak bowiem wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego wyłącznie wówczas, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka.

Jeśli zobowiązanie, jak np. kredyt, zostało zaciągnięte bez zgody małżonka – zaspokojenia można żądać wyłącznie z majątku osobistego, wynagrodzenia za pracę tegoż małżonka, dochodów z innej działalności zarobkowej a także z korzyści z jego praw (autorskich i pokrewnych). Tak więc w takim przypadku nie będzie można dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego lecz wyłącznie z majątków osobistych, chyba że zobowiązania były zaciągane za zgodą drugiego z małżonków. Podstawą prawną jest tu przepis art. 41 kro. Tylko więc uzyskanie klauzuli przeciwko współmałżonkowi, (na tym samym nakazie zapłaty, wyroku) daje możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości w małżeńskiej wspólności ustawowej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Skomentuj