Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik przepisał nieruchomość a według prokuratora i sądu nie ma sprawy

komentarzy 13

Dłużnik nazywa się tak samo jak prokurator prowadząca sprawę. To być może przypadkowa zbieżność nazwisk, ale czyż aż nie prosiło się o to, aby dać tę sprawę innemu prokuratorowi w tej prokuraturze w niewielkim mieście? Po cholerę pokrzywdzony ma snuć, powiedzmy że chore, spekulacje. Aha, prezes sądu rejonowego w którym nie uwzględniono zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, też nazywa się tak jak dłużnik i prokurator; może to popularne w tych stronach nazwisko które nosi wiele niespokrewnionych z sobą osób.

Do rzeczy jednak, oto frapujące (przynajmniej mnie) uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

Sygn. akt Ds 1816/12
POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia śledztwa
Dnia 20 września 2012 r.
BM- prokurator Prokuratury Rejonowej w Kartuzach
po rozpoznaniu zawiadomienia adw. JM działającego na rzecz AZ
na podstawie art. 305 par. 1 kpk, art. 325a kpk*) i art. 17 par. 1 pkt. 2 k.p.k.
postanowiła
odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie
I. zaistniałego w dniu 2 maja 2012r. w K udaremnienia wykonania
orzeczenia Sądu Rejonowego w G z dnia 4 kwietnia 2012r. sygn. I Nc 106/12 poprzez zbycie nieruchomości położonej w K. objętej księga wieczystą Kw nr … i działania na szkodę wierzyciela AZ tj. o czyn z art. 300 par. 2 k.k – z uwagi na to, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego / art. 17 I par. 1 pkt 2 k.p.k.

II doprowadzenia w dniach 16 listopada 2011 r. i 21 listopada 2011r. w L.gm. K. AZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 70.720,65 zł tj. o czyn z art. 286 par. 1 k.k. – z uwagi na to, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego /art. 17 par. 1 pkt. 2 k.p.k.

Uzasadnienie
W dniu 10 września 2012r. do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wpłynęło z Prokuratury Rejonowej w G zawiadomienie sporządzone przez adw. JM reprezentującego AZ o popełnieniu przestępstwa polegającego na oszustwie oraz udaremnieniu egzekucji.
W sprawie przeprowadzono postępowanie sprawdzające w którego wyniku ustalono że w dniu 16 listopada 2011r LM – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego M z siedzibą w L pobrał od AZ kukurydze wartości 35.155,89 zł a następnie w dniu 21 listopada 2011r kolejną partię kukurydzy wartości 35.564,75 zł. i nie uregulował należności pomimo że na fakturach wskazano 14 termin zapłaty .W grudniu 2011 r pokrzywdzony telefonicznie kontaktował się z LM który twierdził, że ureguluje należności. W połowie stycznia 2012r. pokrzywdzony dowiedział się, ze LM ma kłopoty z płynnością finansową i może być problem z zapłatą należności. W dniu 4 kwietnia 2012r Sąd Rejonowy w G wydał nakaz zapłaty sygn. I Nc 106112. którym zasadził od LM na rzecz pokrzywdzonego kwotę 70.720,65 zł z należnymi odsetkami. Nakaz te został następnie zaopatrzony w klauzulę wykonalności a następnie przekazany komornikowi przy Sadzie Rejonowym w K. Z zeznań AZ wynika że egzekucja komornicza może być nieskuteczna ponieważ LM ma kłopoty finansowe i nie posiada już majątku który można by zająć. AZ zeznał też że w międzyczasie LM dwukrotnie kontaktował się z jego pełnomocnikiem i deklarował że ureguluje pierwszą ratę do dnia 12 czerwca 2012r. „ czego jednak nie uczynił. W połowie czerwca 2012r. okazało sie ze w dniu 2 maja 2012r. LM zbył nieodpłatnie swoją nieruchomość położoną w K objętą księgą wieczystą Kw… na rzecz członka rodziny MM w trybie art. 519 k.c Ponadto w 2012r. L M zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 720.000 z obciążając hipoteką swoją nieruchomość na której prowadził działalność.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy że brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa
Zgodnie z treścią art.303 k.p.k. postępowanie przygotowawcze wszczyna się, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie jest wiec dopuszczalne wszczęcie takiego postępowania w sytuacji braku takiego uzasadnienia. Ma to miejsce zarówno w sytuacji, gdy jest oczywiste że czynu nie popełniono lub brak jest danych uzasadniających podejrzenie jego popełnienia albo wskazujących na wypełnienie znamion przestępstwa. W niniejszej sprawie zachodzi taka właśnie sytuacja w której nie można dopatrzyć się zrealizowania przez LM znamion czynów zabronionych. Sam fakt zawarcia umowy w związku z którą powstało zobowiązanie a następnie nie wywiązanie się z niego nie może być automatycznie uznane za czyn zabroniony . Niezbędnym znamieniem przestępstwa określonego w art. 286 1 kk. jest istnienie u sprawcy zamiaru dokonania oszustwa przy czym zamiar ten musi istnieć już w czasie dokonywania transakcji. Elementy przedmiotowe oszustwa muszą być wiec objęte świadomością sprawcy który chcąc zyskać należną korzyść majątkową działa świadome w określony sposób co konsekwencji prowadzi do wniosku że działa z zamiarem bezpośrednim kierunkowym obejmującym cel i sposób działania.
Środkiem zaś działania sprawcy musi być wprowadzenie pokrzywdzonego z błąd .W niniejszej sprawie tych elementów zabrakło. Z akt sprawy wynika jedynie, że pokrzywdzony zawarł z LM umowę z której ten ostatni się nie wywiązał. Takie zachowanie traktować można jedynie jako niekaralne niedotrzymanie warunków umowy i może być wyłącznie przedmiotem postępowania cywilnego. Bez znaczenia dla oceny zachowania LM w 2011 r. jest fakt zaciągnięcia przez niego kredytu w roku 2012.
Z uwagi na powyższe postanowiono jak w punkcie II

Również w odniesieniu do czynu opisanego w punkcie I nie znaleziono przesłanek do przyjęcia że wyczerpane zostały znamiona przestępstwa. Przestępstwo określone w art. 300 par. 2 k.k. ma charakter materialny a jego dokonanie wymaga udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Sam fakt zbycia składnika majątku nie jest wystarczający dla bytu przestępstwa. Określenie w przepisie znamion typu czynu zabronionego określonego w art. 300 2 k.k. wskazuje że kryminalizacja zawężona została do tych postaci udaremnienia przez dłużnika egzekucji które prowadzą do skutku w postaci udaremnienia lub zaspokojenia wierzyciela. W niniejszej sprawie postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze zakończone a samo podejrzenie pokrzywdzonego że dłużnik może nie mieć ma wystarczającego do jego zaspokojenia jest niewystarczające . Na uwadze należy mieć bowiem przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego które przewidują możliwość kontynuowania postępowania egzekucyjnego przeciwko nabywcy rzeczy. Z tych względów wszelkie ustalenia dotyczące udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela na obecnym etapie postępowania egzekucyjnego są przedwczesne i nieuzasadnione. To z kolei powoduje, że brak jest podstaw do przypisania LM przestępstwa określonego w art. 300 par. 2 k.k. . nawet . w sytuacji zrealizowania przez niego pozostałych jego znamion. Z tych względów postanowiono jak w punkcie I.
Prokurator

O.K. o odmowę w sprawie oszustwa powiedzmy, że nie czepiam się. Czyż jednak nie jest przegięciem odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie udaremnienia egzekucji? „Nabywca rzeczy” czyli bodaj syn dłużnika, tuż po otrzymaniu darowizny zaciągnął pod zabezpieczenie tej nieruchomości jakieś pożyczki hipoteczne, przez co nieruchomość została obciążona hipotekami. Pokrzywdzonemu, skuteczne skorzystanie ze skargi pauliańskiej, nic w tym przypadku nie pomoże.

Dłużnik ewidentnie udaremnił egzekucję. Pokrzywdzony zaś, swoją drogą, mógł faktycznie poczekać na pismo od komornika będące wysłuchaniem stron przed umorzeniem postępowania. Moim zdaniem jednak, w sprawie można by teraz ponownie złożyć zawiadomienie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.3]

kategoria komornik

Komentarze do 'Dłużnik przepisał nieruchomość a według prokuratora i sądu nie ma sprawy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mocno wątpliwe to postanowienie.

  Kamil

  27 Mar 14 o 08:02

 2. A patrzcie, jakie ja pismo dzisiaj mailem do prawników wystosowałem w swojej sprawie (nie windykacyjnej) gospodarczej:

  Bardzo proszę, aby Panowie W TEJ SPRAWIE apelacji nie wysyłali pocztą poleconą, bo nas „załatwi” – odpisze, iż były braki formalne i apelację odrzuci. Jak Panowie nie mają czasu, to ja mogę tam pojechać i złożyć w biurze podawczym za potwierdzeniem przyjęcia – wyszczególnienia wszystkich załączników i odpisu. Proszę o potwierdzenie. A w załączeniu potwierdzenie dokonania opłaty.

  Być może poruszę niebawem na tym blogu tę sprawę, a raczej pracownicy sądu – sędzi.

  admin

  27 Mar 14 o 08:18

 3. Uzasadnienie do 300 KK zupełnie normalne, zgodne z utrwalonym od lat orzecznictwem i wykładnią.

  Żeby doszło do popełnienia czynu zabronionego musi dojść do udaremnienia egzekucji. Skoro egzekucja jest nadal w toku (nie została umorzona jako bezskuteczna) to nie wiadomo czy wypełnione zostały znamiona, więc nie ma podstaw do ścigania.

  I wszelkie dyskusje czy to ma sens czy nie są bezcelowe, takie są orzeczenia SN i żaden organ poniżej nie podskoczy. Czy to się komu podoba, czy nie.

  Jurek

  27 Mar 14 o 09:08

 4. Mnie nie chodzi o to, że egzekucja jeszcze była w toku (napisałem, że mógł jednak poczekać) ale o to, że niby nic się nie stało, bo może ścigać nabywcę a raczej obdarowanego. We wpisie trochę nieprecyzyjnie wyraziłem się.

  admin

  27 Mar 14 o 09:11

 5. A mam takie pytanie jeśli chodzi o egzekucję komorniczą. Mam prowadzoną egzek., komornik ściąga z wynagrodzenia dłużnika środki, ostatnio dłużnik wpłacił mi znaczną część długu i chce zawrzeć ze mną ugodę, że resztę wpłaci w ratach. Czy jeśli wycofam egzekucję od komornika a on ponownie przestanie mi płacić to czy mogę ponownie oddać tę sprawę do komornika?

  xyz

  27 Mar 14 o 18:54

 6. tak, możesz

  Jurek

  27 Mar 14 o 18:59

 7. Chyba najlepiej zawiesić postępowanie egzekucyjne w takim przypadku, nie umarzać.

  admin

  27 Mar 14 o 19:13

 8. Swoją drogą dobry myk z tym kredytem na podarowaną nieruchomość, nic nikomu nie zrobią a kasa za nieruchomość wzięta.

  XXX

  27 Mar 14 o 21:06

 9. Tzn. klientowi zależy, żeby wycofać sprawę od komornika bo chce wziąć kredyt konsolidacyjny na spłatę wszystkich swoich zobowiązań, podobno z BIK-u jest już czysty tylko zajęcie komornicze na emeryturze stoi na przeszkodzie, w przypadku zawieszenie egzekucji chyba by nie otrzymał takiego kredytu. Dlatego zalezy mu na umorzeniu. W czym zawieszenie jest lepsze od umorzenia, skoro po umorzeniu mogę ponownie wszcząć egzekucję?

  xyz

  27 Mar 14 o 21:33

 10. Przy zawieszeniu komornik nie zwalnia zajęć. Poza tym, po podjęcie czyli „odwieszeniu” chyba nie musisz ponownie wpłacać komornikowi zaliczek na egzekucję.

  admin

  28 Mar 14 o 02:17

 11. Dzięki za info

  xyz

  28 Mar 14 o 12:17

 12. Widzę tu jeden „myk” jeśli chodzi o uzasadnienie sądu i egzekucję komorniczą. Sprawę karną umorzyli i pewnie będzie ją można ponownie wnieść po zakończeniu egzekucji gdy ta zakończy się bezskutecznością. Tylko czy do tego czasu przestępstwo aby się nie przedawni ? Nie chce mi się teraz szukać w kpk, ale to chyba jest występek. O ile pamiętam przedawnia się bodaj po 5 latach ( a może jednak 10?). Niby dopiero półmetek do przedawnienia, ale jak piszesz o tej zbieżności nazwisk to tak mnie tknęło czy czasem nie idą w przedawnienie. Warto sprawdzić termin.Bo komornika chyba nie obowiązują jakieś terminy procesowe jak chodzi o czasokres egzekucji. Może udawać że coś robi i parę lat.Gdyby tak było, trzeba by chyba uruchamiać media.

  Szalony Kefir

  4 Kwi 14 o 23:02

 13. Za popełnienie przestępstwa z art. 300 KK grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech i rzeczywiście, taki występek przedawnia się po pięciu latach. Egzekucja już została jednak umorzona.

  O ile pamiętam, to już zetknąłem się z takimi sprawami w których komornik ponad pięć lat „prowadził” postępowanie egzekucyjne. W takich wypadkach, gdy wiadomo, ze dłużnik nie ma majątku to oczywiście trzeba zgłaszać to przestępstwo zanim się przedawni. Nie wiem, może po wyjawieniu majątku przez dłużnika, który zezna że nic już nie ma. To @Jurek straszy w komentarzu orzecznictwami sadowymi, że niby wszystko jest w porządku – trzeba czekać na umorzenie egzekucji i że prokurator nie popełnił błędu w tej sprawie.

  admin

  5 Kwi 14 o 05:10

Skomentuj