Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy pozwanemu wolno kłamać przed sądem?

1 komentarz

Zapytałem prawnika:

Czy pozwani też mogą być przesłuchani pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań? Wydaje mi się (jak dobrze pamiętam) że tak, byłem tego pewien, natomiast na blogu niektórzy wątpią.

Radca prawny odpowiedział wyczerpująco:

Tak, jak najbardziej. Tyle, że przesłuchanie po uprzednim odebraniu przyrzeczenia od strony jest dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu przesłuchania bez przyrzeczenia (jeżeli to pierwsze przesłuchanie nie wyświetliło dostatecznie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub jeśli niezbędna jest ocena wiarygodności materiału dowodowego). Tzn. że w pierwszej kolejności strona jest przesłuchiwana bez przyrzeczenia, a dopiero jeżeli sąd uzna, że to pierwsze przesłuchanie nie było wystarczające (ze względów wskazanych wyżej), przesłuchuje się stronę po raz drugi, po odebraniu przyrzeczenia oraz po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Tą kwestię regulują art. 303 i 304 kpc:

„Art. 303. Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania drugiej strony co do innego faktu.

Art. 304. Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Poza tym do przesłuchania stron i składania przyrzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadków, z wyjątkiem przepisów o środkach przymusowych.”

Proszę zauważyć, że już przed pierwszym przesłuchaniem sąd poucza stronę, że obowiązana jest zeznawać prawdę (art. 304 kpc, zdanie pierwsze). W praktyce rzadko się spotykałem z sytuacją, żeby w tym drugim przesłuchaniu strona w istotny sposób zmieniła swoje poprzednie zeznania. Moim zdaniem przyrzeczenie i pouczenie o odpowiedzialności powinno mieć miejsce już przed pierwszym przesłuchaniem; rozwiązanie występujące w obecnym stanie prawnym skutkuje najczęściej jedynie koniecznością znacznego wydłużenia danej rozprawy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 19 Ocena średnia: 4.1]

1 komentarz do 'Czy pozwanemu wolno kłamać przed sądem?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Czy pozwanemu wolno kłamać przed sądem?'.

  1. Ja bym dodał że bardzo często strony postępowania zatajają prawdę lub kłamią w swoich wyjaśnieniach. I tu nie mam na myśli tylko „Kowalskich” ale też instytucje prywatne jak bank czy nawet państwowe jak ZTM.
    Warto zaznaczyć iż fałszywe zeznania/wyjaśnienia złożone bez odebrania przyrzeczenia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla strony!
    Tak szczerze mówiąc to sądy doskonale o tym wiedzą i (z reguły) pomijają zeznania stron.

    Aleksander

    28 Sty 19 o 11:41

Skomentuj