Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik zwleka z umorzeniem egzekucji ze wspólnej nieruchomości wywierając presję na współmałżonka dłużnika

skomentuj

Pytanie: Mój mąż zaciągnął pożyczkę bez mojej wiedzy i zgody. Teraz prowadzona jest egzekucja komornicza z nieruchomości z zajętego ograniczonego prawa rzeczowego, objętego wspólnotą majątkową. Zgłosiłam sprzeciw do komornika, gdyż nie mają przeciw mojej osobie klauzuli wykonalności i w związku z tym komornik wysłał pismo do wierzyciela o wystąpienie do Sądu o w/w klauzulę pod rygorem umorzenia egzekucji z nieruchomości. Minął jeden tydzień, drugi , trzeci tydzień, komornik nie otrzymał żadnego pisma od wierzyciela że w ogóle o taką klauzulę wystąpił do Sądu i zamiast pisma o umorzeniu postępowania z nieruchomości dostaję po raz trzeci takie samo pismo – odpis pisma wysyłanego do wierzyciela (różniące się tylko datą) że komornik wnosi o dosłanie klauzuli wykonalności przeciw mojej osobie by kontynuować egzekucję. Czy nie powinno być tak, że jeśli wierzyciel nie dostarczy tej klauzuli w przeciągu 7 dni od daty doręczenia pierwszego zawiadomienia to egzekucja z nieruchomości powinna być umorzona ? Teraz zgłosiłam się do komornika osobiście to poinformował mnie że mam się zgłosić za miesiąc , to może się coś wyjaśni. planuję złożyć skargę na przedłużanie procedury, która moim zdaniem już dawno winna być zakończona. wierzyciel nie zdobędzie klauzuli na moją osobę, gdyż nie mają żadnych podstaw do tego że cokolwiek podpisywałam i o czymś wiedziałam. Sprawa jest już z tego okresu, kiedy mogłam taki sprzeciw złożyć i komornik winien go rozpatrzyć, bo wiem że wcześniejsze przepisy umożliwiały egzekucję z nieruchomości nawet gdy współmałżonek nie był niczego świadomy. czy mam jakieś szanse na wygraną?

Odpowiedź: Art. 923[1] § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Nasuwa się pytanie czy wierzyciel ma przesłać komornikowi odpis wniosku o nadanie klauzuli z pieczęcią biura podawczego / pocztowym potwierdzeniem nadania. Moim zdaniem tak, powinien niezwłocznie komornikowi taki dowód przesłać a jeżeli nie prześle, to komornik winien egzekucję z nieruchomości umorzyć. Komornik nie powinien ponawiać wezwań do wierzyciela lecz umorzyć postępowanie egzekucyjne jeżeli wierzyciel nie zareagował na pierwsze wezwanie albo nie podjął wezwania. List polecony „idzie” kilka dni, maksymalnie po dodatkowo dwóch tygodniach (zakładając, że było powtórne awizo i wierzyciel odebrał list na poczcie ostatniego dnia) plus jeszcze maksymalnie dodatkowych dwóch tygodniach (albo już po tygodniu – od razu po złożeniu w sądzie wniosku o nadanie klauzuli) wierzyciel powinien wysłać do komornika dowód złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Pani. Komornik zatem, najpóźniej po około pięciu tygodniach komornik, nie mając od wierzyciela dowodu wystąpienia o nadanie klauzuli, powinien egzekucję z nieruchomości umorzyć.

Zachowanie komornika który każe Pani czekać jeszcze z miesiąc, jest niedopuszczalne i uzasadnia złożenie skargi na takie czynności (a w zasadzie brak czynności) komornika. Może Pani doń zatelefonować / napisać że składa pani na niego skargę w tym do prezesa sądu też. Ponadto może Pani postraszyć go powiadomieniem prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 kk który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli komornik nie zareaguje, to może Pani wszystkie te groźby zrealizować. Komornik ten prawdopodobnie celowo wywiera na Panią tą presję licząc na to, że będzie Pani naciskać męża na spłatę pożyczki lub Pani tą pożyczkę spłaci żeby mieć „święty spokój”.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

07/08/2017

Skomentuj