Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uważaj współmałżonku – dłużniku: samochód to nie jest nieruchomość!

skomentuj

Odnotowałem nie pierwszą osobę która myśli (myślała), że z samochodami (i innymi ruchomościami) we wspólnocie małżeńskiej jest tak jak z nieruchomością czyli że komornik może je zająć prowadząc egzekucję przeciwko współmałżonkowi ale do dalszych czynności – do zlicytowania potrzebny jest tytuł wykonawczy na drugiego współmałżonka. Zgodnie bowiem z art. 9231 § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Oznacza to w skrócie, że bez przedłożenia przez wierzyciela tytułu wykonawczego przeciwko drugiemu współmałżonkowi, komornik nie zlicytuje nieruchomości.

Tak, ale dotyczy to tylko nieruchomości a nie dotyczy ruchomości w tym samochodów; znaczy się też są chronione kodeksem rodzinnym-opiekuńczym ale diabeł tkwi w szczegółach – czytaj poniższe pytanie i odpowiedź.

Pytanie: Szukałem porady i trafiłem na Pana stronę.
Proszę o odpowiedź, czy wszystko dobrze zrozumiałem.

Od 2002 roku jestem żonaty – mamy współwłasność małżeńską.
Żona już po ślubie odziedziczyła po rodzicach dom /działkę i została jako jedyna wpisana do księgi wieczystej, ja jestem tylko tam zameldowany.
W roku 2008 założyłem firmę – jednoosobową działalność gospodarczą.
Niestety pochopnie wziąłem jako osoba fizyczna kredyt gotówkowy na swoje konto oraz kredyt obrotowy na firmę w tym samym banku.
Żona o pożyczkach nic wie, nie widziała, nic nie podpisywała.
W międzyczasie również wziąłem towar z hurtowni na odroczony termin płatności, której to wierzytelności nie spłaciłem (zostałem oszukany przez kontrahenta – sprawa w sądzie) – żona też niczego nie podpisywała.

Mam komornika na kredyty w banku (zajął mi konto i część już pieniędzy odzyskał) oraz drugiego komornika za niezapłaconą fakturę.
Ponieważ mam z żoną współwłasność małżeńską rozumiem, że komornik może zająć wspólną nieruchomość – dom, ale z braku od wierzyciela klauzuli wykonalności na drugiego małżonka, będzie musiał zwolnić nieruchomość i ewentualnie starać się o podział własności domu (przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego w celu egzekucji – przyp. admina) lub dochodzić zapłaty długu z majątku odrębnego (mojego)?

Druga sprawa to tytuł wykonawczy za niezapłaconą fakturę z hurtowni.
Komornik zajął mi samochody, których właścicielem w dowodach rejestracyjnych jestem ja (kupiłem je w trakcie trwania małżeństwa) na poczet zapłaty wierzytelności.
Czy w takim przypadku też obowiązuje współwłasność małżeńska i komornik nie może zlicytować mi samochodów, bo w części właścicielem jest moja żona?

Oczywiście w miarę możliwości staram się spłacać dług

Proszę o odpowiedź, czy dobrze wszystko zrozumiałem.

Odpowiedź: Jak chodzi o wspólną nieruchomość, to jest tak, jak Pan napisał.

Co do samochodów natomiast, to może być problem. Komornik bowiem nie wie i nie musi wiedzieć o tym, że te samochody też są współwłasnością małżeńską. Skoro je zajął, to Pana żona powinna zadziałać i ma na to tylko miesiąc czasu od dowiedzenia się o zajęciu samochodów (trzeba by raczej przyjąć że dowiedziała się o tym w dniu ich zajęcia przez komornika). Musiałaby wezwać dłużnika do zwolnienia tych pojazdów informując, że jest to współwłasność ma małżeńska i jeśli wezwanie nie poskutkuje, to wnieść powództwo przeciwegzekucyjne – o zwolnienie pojazdów – na podstawie art. 841 § 1 KPC który stanowi, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

W wezwaniu do zwolnienia z egzekucji ostrzec wierzyciela, ze takowe powództwo zostanie wniesione co narazi go na koszty.

Proszę też liczyć się z tym, że wierzyciel (bank który udzielił kredytu obrotowego oraz kontrahent w sprawie niezapłaconej faktury) inną drogą zechce doprowadzić do zlicytowania pojazdów, proszę przeczytać: Rozszerzenie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce przedsiębiorcy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

15/02/2017

Skomentuj