Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przekazanie sprawy z EPU – właściwość ogólna sądu

skomentuj

Pytanie: Dwukrotnie już e-sąd odmówił mi wydania nakazu zapłaty w EPU i przekazał sprawę do sądu właściwego dla pozwanego pomimo tego iż w systemie zaznaczyłem, żeby to do sądu właściwego dla mnie przekazać sprawę na wypadek stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Na dodatek w umowach z tymi dłużnikami mam zapis, że sądem właściwym jest sąd w miejscu mojego zamieszkania i w pozwach napisałem o tym aby do tego sądu sprawę przekazać ewentualnie. Dlaczego zatem e-sąd przekazuje sprawy do sądów właściwych dla pozwanych?

Odpowiedź: Tak, zaznaczanie w systemie sądu rejonowego właściwego dla powoda nic nie da, sam tak na początku zaznaczałem, bezskutecznie oczywiście. Albowiem właściwość sądu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym reguluje Art. 505(33) § 1. Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

A Kodeks postępowania cywilnego stanowi co do właściwości ogólnej:

Art. 27. § 1 Kpc: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Jak chodzi o osoby prawne czyli także o spółki z o.o.:

Art. 30 Kpc: Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

Nie zmienia tego zapis w Pana umowach z pozwanymi stanowiący iż sądem właściwym jest sąd w którego okręgu Pan czyli powód ma miejsce zamieszkania. Może pan natomiast zamiast do e-sądu, złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania powołując się na zapis w umowie (tudzież dodatkowo na art. 34 Kpc).

Styczeń 15th, 2016 at 8:27 am

kategoria: e-sąd

Skomentuj