Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dwa potwierdzenia doręczenia tego samego dokumentu, każde z inną datą… I komornik nie jest stroną w skardze na jego czynności.

skomentuj

II Cz 1025/15 POSTANOWIENIE
Dnia 13 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Dobrowolska (spr.) Sędziowie: SO Katarzyna Oleksiak
SR (del.) Przemysław Strzelecki po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli … przeciwko dłużniczce BT o egzekucję świadczeń pieniężnych z nieruchomości w przedmiocie skargi dłużniczki BT na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Andrzeja Drzymały – opis i oszacowanie nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych do sygn. akt Km 693/14, Km 1253/14, Km 1257/14, Km 1258/14, Km 1259/14. Km 1261/14. Km 1264/14. Km 1271/14. Km 1346/14, Km 1388/14, Km 1389/14, Km 1390/14 na skutek zażalenia dłużniczki od postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z dnia 1 grudnia 2014 roku, sygn. akt I Co 4045/14/P postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie
Zażalenie dłużniczki BT od postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z dnia 1 grudnia 2014 roku, sygn. akt I Co 4045/14/P. którym odrzucono skargę tej dłużniczki na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Andrzeja Drzymały – opis i oszacowanie nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych do sygn. akt Km 693/14. Km 1253/14, Km 1257/14. Km 1258/14. Km 1259/14. Km 1261/14. Km 1264/14, Km 1271/14. Km 1346/14. Km 1388/14, Km 1389/14, Km 1390/14 – jest zasadne i skutkuje uchyleniem zaskarżonego postanowienia.
Sąd Rejonowy stwierdził, że doręczenie to miało miejsce w dniu 28 października 2014 roku. Wskazuje na to jednoznacznie treść dowodu doręczenia (k. 10). Jednakże w aktach znajduje się również drugie potwierdzenie odbioru tej samej przesyłki (nr 088945497310), z którego wynika z kolei, że doręczenie miało miejsce w dniu 29 października 2014 roku (k. 17). W tym stanie rzeczy nie jest wiadomym, czy doręczenie wezwania miało miejsce w dniu 28 października 2014 roku, czy w dniu 29 października 2014 roku, bowiem istnieją dwa sprzeczne ze sobą dokumenty na tę okoliczność. Wątpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść skarżącej. Zwłaszcza że już uzupełniając braki formalne skargi wskazywała ona na dzień 29 października 2014 roku, jako na datę doręczenia wezwania.

Sąd Okręgowy nie podziela zarazem poglądu Sądu I instancji, iż niedołączenie dodatkowego odpisu skargi na czynności Komornika Sądowego celem doręczenia go temu organowi egzekucyjnemu, stanowi brak formalny uzasadniający odrzucenie tej skargi w trybie art. 767 k.p.c. „Artykuł 76 par. 4 stanowi, że sąd jest obowiązany przesłać komornikowi odpis skargi, lecz nie określa, kto ten odpis powinien sporządzić. W szczególności nie przewiduje, aby strona obowiązana była dołączyć do skargi jej odpisy wraz z załącznikami w większej liczbie, niż wynika to z art. 128. zgodnie z którym do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Komornika w żadnym razie nie można określić jako osoby uczestniczącej w sprawie (nie jest stroną postępowania, co wielokrotnie podkreślał w swych orzeczeniach Sąd Najwyższy – por. m.in. postanowienie SN z dnia 14 marca 2000 r., II CKN 496/00. OSNC 2000, nr 9. poz. 168): jest on organem egzekucyjnym, którego czynność została zaskarżona. Nie można więc przyjąć. że na podstawie art. 128 w zw. z art. 13 par. 2 oraz nawiązaniu do treści art. 767 kpc wnoszący skargę winien dołączyć do niej również odpis dla komornika (O. Marcewicz, Komentarz do art. 767 k.p.c. [w:] A. Jakubecki i in., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. LEX, 2014). Powoływanie się przez Sąd Rejonowy na pogląd prawny Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale dotyczącej braków formalnych apelacji, jest w przypadku nieprzedłożenia dodatkowego odpisu skargi na czynność Komornika Sądowego niewłaściwe.
Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie, na podstawie art. 386 par. 1 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 13 par. 2 k.p.c.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/12/2015

kategoria komornik

Skomentuj