Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Najdłuższe zawiadomienie wierzyciela o stanie egzekucji

komentarze 3

Tak jest, najdłuższe jakie widziałem. Napisane w 2012 roku przez bardzo rzetelnego komornika z Gliwic: Maciej Kwapisz. Polecam tego komornika, choć w sprawie o której niżej, nie udało się należności wyegzekwować, ale naprawdę nie dało się a nie że nie chciało się. Wklejam je poniżej, dla celów poglądowych i już nic od siebie nie dodaję.

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O STANIE EGZEKUCJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Kancelaria Komornicza w Gliwicach Maciej Kwapisz ul. Jasnogórska 11/424 44-100 Gliwice w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku Wierzyciela j.w. przeciwko dłużnikowi: BD, …, Pyskowice o egzekucję świadczeń pieniężnych wynikających z tyt. wyk.:
Sądu Rejonowego w Sosnowcu … uprzejmie zawiadamia, że postępowanie egzekucyjne przeciwko w/w jest obecnie całkowicie bezskuteczne i zostanie umorzone, ponieważ:

Dłużnik DB nie przebywa pod adresem wskazanym przez wierzyciela od 2007 r. Od momentu wyprowadzenia się z tego mieszkania dłużnik przebywał poza granicami kraju w Anglii, Hiszpanii oraz aktualnie przebywa we Francji. Dłużnik nie jest zameldowany pod adresem Pyskowice ul. … oraz nie posiada stałego zameldowania na terenie kraju. Według uzyskanych informacji dłużnik okresowo przyjeżdża do kraju, a jego aktualny adres pobytu we Francji to (podany dokładny adres – przyp. admina), gdzie wynajmuje pokój współdzielony z innymi lokatorami. W Pyskowicach pod adresem ul. … znajduje się budynek należący do żony oraz szwagierki dłużnika. Część nieruchomości przysługująca żonie dłużnika nie wchodzi w skład ustawowej wspólności majątkowej. W nieruchomości pod adresem Pyskowice ul. … zamieszkuje żona dłużnika z dziećmi oraz szwagierka z mężem. Pod wskazanym adresem dłużnik nie posiada żadnych ruchomości. W dniu 05.08.2002 r. dłużnik wraz z małżonką umową znieśli w ich małżeństwie ustrój wspólności majątkowej (akt notarialny sporządzony przez Notariusza … repertorium A numer …). Znajdujące się pod adresem Pyskowice ul. … ruchomości, w tym znajdujące się tam środki transportu nie stanowią własności dłużnika ani nie znajdują się w jego władaniu.

W toku postępowania ustalono inny prawdopodobny adres miejsca pobytu dłużnika na terenie kraju tj. Gliwice ul. …. Podjęte pod tym adresem czynności nie potwierdziły, aby dłużnik faktycznie zamieszkiwał pod tym adresem, a pod adresem Gliwice ul. … nie mieszka od ok. 10 lat.

Źródłem utrzymania dłużnika jest praca wykonywana w wymiarze 1 etatu na rzecz firmy … Sp. z o.o. w … oraz prace wykonywane dorywczo poza granicami kraju. Do pracodawcy dłużnika skierowano zajęcie wynagrodzenia oraz wierzytelności. Zajęcie wynagrodzenia okazało się bezskuteczne ponieważ, jak wynika z informacji tego zakładu, dłużnik jest w tej firmie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu na umowę o pracę w wymiarze l/2 etatu z wynagrodzeniem odpowiadającym 1/2 części płacy minimalnej i z tego powodu nie jest możliwe dokonanie przez pracodawcę potrącenia (kwota wolna od zajęcia) Ponadto dłużnikowi nie przysługują od tego podmiotu żadne wierzytelności.

W celu ustalenia składników majątku oraz źródeł dochodów dłużnika oraz weryfikacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji, organ egzekucyjny wystąpił do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o przeprowadzenie procedury wyjawienia majątku. Na podstawie złożonego przez dłużnika pod przysięgą wykazu majątku wynika, że dłużnik oprócz zatrudnienia w firmie … Sp. z o.o. podejmuje prace dorywcze na rzecz różnych przypadkowych osób na terenie Francji. Zamieszkuje we Francji pod wyżej wskazanym adresem w mieszkaniu dzielonych z innymi lokatorami. Dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wykazu majątku nie dokonywał rozporządzenia istotnymi przedmiotami swojego majątku. Nie posiada nieruchomości, rachunku bankowego. Jego praca w firmie … Sp. zo.o. polega na poszukiwaniu poza granicami kraju rozbitych naczep chłodniczych. Dłużnik nie posiada maszyn, narzędzi gospodarczych, sprzętu sportowego, przedmiotów złotych, srebrnych oraz kosztowności, innych składników majątku, wierzytelności. Dłużnik nie pobiera żadnych świadczeń chorobowych lub rentowo-emerytalnych, zasiłków z opieki społecznej. Nie posiada akcji, obligacji, jednostek funduszy, losów loteryjnych, innych papierów wartościowych. Nie posiada udziałów w spółkach cywilnych i handlowych, nie posiada samochodów lub innych pojazdów mechanicznych. Podjęta w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego czynność zajęcia środków transportowych położonych pod adresem Pyskowice ul. … oraz bramy wjazdowej na posesję naruszyła prawa osoby trzeciej i osoby te złożyły wniosek o umorzenie egzekucji na podstawie art. 825 p. 3 k.p.c. Podstawą uwzględnienia wniosku tych osób było wykazanie, że ruchomości te, w chwili zajęcia nie stanowiły własności dłużnika ani nie znajdowały się w jego władaniu, a ponadto w dniu zajęcia stanowiły własność osób trzecich i znajdowały się na ich posesji oraz w ich władaniu. Na potwierdzenie dowodów oraz okoliczności wskazanych przez te osoby komornik wystąpił do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W wyniku tego zapytania uzyskano informację, że dłużnikowi DB nie przysługuje wyłączne prawo własności pojazdów znajdujących się na posesji pod adresem Pyskowice ul. …. Według danych z tej ewidencji wynika, że dłużnikowi przysługuje prawo współwłasności ciągnika samochodowego Daf Model FT nr rej. … oraz naczepa ciężarowa Trailor model SYY3CX nr rej. …, drugim współwłaścicielem tych środków transportu jest JB (nazwisko jak dłużnika – przyp. admina) który sprzeciwia się prowadzeniu egzekucji i który złożył wniosek o jej umorzenie, a wierzyciel nie posiada tytułu wykonawczego przeciwko tej osobie trzeciej. Współwłasność pojazdów nastąpiła na mocy umów pożyczek udzielonych dłużnikowi przez JB (trzy umowy) które zostały zawarte w latach 2003 i 2004 na kwotę ok. 500.000 zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki była współwłasność tych pojazdów oraz przewłaszczenie pozostałych udziałów. Ponadto na podstawie informacji CEPiK ustalono, że naczepa ciężarowa nr rej. … (bez kół) stanowi własność LB (nazwisko jak dłużnika – przyp. admina) i została wcześniej zajęta przez Komornika Sądowego w Gliwicach Wojciecha Skuteckiego w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko tej osobie. Ponadto postępowanie egzekucyjne dotyczące tej ruchomości po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej zostało przejęte do prowadzenia przez administracyjny organ egzekucyjny. Pojazd Tatra nr rej. … stanowi wyłączną własność JB. Koparko-ładowarka Ursus C 360 nie figuruje w ewidencji CEPiK, jednak jak wynika z zebranego materiału dowodowego ruchomość ta stanowi własność JB, który sprzeciwił się zajęciu. Działalność gospodarcza która była zarejestrowana przez dłużnika nie jest faktycznie wykonywana od ok. 2008 r. Ostatnie obroty w działalności gospodarczej dłużnik wykonywał w 2007 r. I sporadycznie w 2008 r. Według informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gliwicach dłużnikowi nie przysługują zwroty nadpłaty podatków. Dłużnik posiada zaległości podatkowe. Innych składników majątku dłużnika nie stwierdzono.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/09/2015

kategoria komornik

Komentarze do 'Najdłuższe zawiadomienie wierzyciela o stanie egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. prezes na 1/2 minimalnego etatu szuka naczep? 😀 😀 😀
  a nie można było zlicytować udziału w DAF-ie i naczepie?

  ryszard ochódzki

  12 Wrz 15 16:29

 2. Może jest tam słupem.

  A kto by kupił udział w samochodzie…

  admin

  12 Wrz 15 16:52

 3. mógłbyś przejąć 🙂

  ryszard ochódzki

  13 Wrz 15 06:05

Skomentuj