Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zarzut nieskutecznego doręczenia zastępczego, nieuwzględniony. Przykład.

komentarzy 7

POSTANOWIENIE
Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Adam Woźniak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014r. w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko DW o zapłatę w przedmiocie sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 24 czerwca 2013r. wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Nc 905/13 postanawia:
1. odrzucić sprzeciw,
2. oddalić wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Uzasadnienie
W dniu 24 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko DW.
Nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami został doręczony pozwanemu na adres wskazany w pozwie.
Pomimo dwukrotnej awizacji pozwany nie podjął skierowanej do niego przesyłki sądowej
W związku z powyższy nakaz zapłaty został uznany za skutecznie doręczony w dniu 26 lipca 2013r.
W dniu 7 stycznia 2014r. pozwany DW reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł sprzeciw od powyższego, domagając się przekazania sprawy do Sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego, oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.. Równocześnie pozwany wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalenę Mścichowską w sprawie Km 2592/13.
W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany podniósł, że sprzeciw od nakazu zapłaty nie został wniesiony po terminie. Na uzasadnienie tego stanowiska wskazał, że pozwany nigdy nie otrzymał przesyłki listowanej zawierającej nakaz zapłaty wraz z pozwem. O ile zatem powód właściwie wskazał adres zamieszkania pozwanego to powodem braku otrzymania przesyłki przez pozwanego są nieprawidłowości przy jej doręczeniu. Wskazał mianowicie, że podczas jego nieobecności jego rodzice odmówili przyjęcia przesyłki zawierającej powyższy nakaz. Z kolei listonosz nie pozostawił awiza. W związku z powyższym doręczenie zastępcze
nie jest skuteczne. Pozwany dodatkowo podniósł, że o prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu dowiedział się dopiero od Komornika Sądowego przez Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdaleny Mścichowskiej. W dniu 24 grudnia 2013r. pozwany odebrał przesyłkę zawierającą zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wraz z kopią nakazu zapłaty wydanego w przedmiotowej sprawie.
Sąd zważył, co następuje:
Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jako spóźniony podlega odrzuceniu
Zgodnie z art. 504 par. 1 kpc Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.
W ocenie Sądu gołosłowne są twierdzenia pozwanego, że nakaz zapłaty został nieprawidłowo doręczony. Gdyby w istocie było tak jak twierdzi pozwany, że w tym czasie nie przebywał w domu, a listonosz podejmował próby doręczenia przesyłki jego rodzicom, to uczyniłby on na przesyłce odpowiednią adnotację. Natomiast ze zwrotnego poświadczenia odbioru wynika, że przesyłka nie została doręczona pozwanemu z powodu jego nieobecności, ale była dwukrotnie awizowana, a następnie zwrócona do tutejszego Sądu z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”.
W związku z powyższym doręczenie zastępcze było prawidłowe.
Zgodnie z art. 138 kpc jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma (par. 1) Dla adresata, którego doręczający nie zastanie w miejscu pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism.(par. 2)
O skuteczności zastępczego doręczenia pisma sądowego w sposób określony w art. 138 par. 1 k.p.c. nie przesądza okoliczność, czy dorosły domownik był upoważniony przez adresata do odbioru korespondencji. Doręczenia przewidziane w art. 138 k.p.c. oparte są na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone. Adresat może bowiem dowodzić, że pisma nie otrzymał i o nim nie wiedział, gdyż osoba, której pismo doręczono zastępczo, nie oddała mu pisma. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2008r., III PZ 72/07, Lex 817527)

Doręczenie przewidziane w art. 138 par. 2 k.p.c. jest oparte na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata. Jednakże domniemanie to może być przez stronę obalone. Adresat może bowiem dowodzić, że osoba, która przyjęła pismo sądowe i potwierdziła jego odbiór, nie była upoważniona do odbioru pism. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1970r., I PZ 53/70, OSNC 1971/6/100)
Z powołanych wyżej przepisów oraz orzeczeń Sądu Najwyższego wynika, że doręczenie zastępcze korzysta z domniemania skuteczności tzn. oparte jest na domniemaniu, ze pismo doręczone, w taki sposób dotarło do rąk adresata. Domniemanie to może być obalone w postępowaniu wywołanym wnioskiem o przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Domniemania skutecznego doręczenia nakazu zapłaty pozwany nie obalił. W sprawie ostatecznie ustalono, że nakaz zapłaty nie został doręczony po4ąanemu z powodu jego nieobecności, a pomimo dwukrotnej prawidłowej awizacji nie z podjęty i następnie zwrócony do Sądu z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”.
Biorąc powyższe pod uwagę Sąd na mocy powołanego przepisu orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.
Wniosek pozwanego o zabezpieczenie powództwa nie zasługuje na uwzględnienie.
W myśl art. 730(1) par. 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu
zabezpieczenia. Ponadto, zgodnie z art. 736 par. 1 k.p.c., wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia a także uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.
Na podstawie art. 755 par. 1 pkt 3 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd może udzielić zabezpieczenia poprzez zawieszenie egzekucji lub postępowania wykonawcze.
W świetle cytowanych przepisów zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest uzależnione od spełnienia trzech przesłanek tj. dopuszczalności drogi sądowej, wiarygodności roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
W ocenie Sądu brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o zabezpieczenia powództwa, albowiem nakaz zapłaty z dnia 24 czerwca 2013r. wbrew twierdzeniom pozwanego jest prawomocny i stanowi prawidłowy tytuł wykonawczy.
Wobec powyższego Sąd na podstawie art.755 par. 1 pkt 3 kpc oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

02/09/2015

Komentarze do 'Zarzut nieskutecznego doręczenia zastępczego, nieuwzględniony. Przykład.'

Subscribe to comments with RSS

 1. No, z tą wiarą, że jest tak jak listonosz napisał, to bym raczej uważał. Zwłaszcza w dobie inpostu, ale i w dobie poczty polskiej również. No ale cóż, już dawno pisałem, że na procesie listonosz ważniejszy od sędziego 😉

  Lech

  2 Wrz 15 13:27

 2. Tak, ja też pisałem 😉 , nie chciałem się powtarzać.

  admin

  2 Wrz 15 13:34

 3. jak dureń nie wiedział jak się do sprawy zabrać, to wtopił.
  obalę ci każde doręczenie, jeśli tylko nie odebrano osobiście 🙂

  ryszard ochódzki

  6 Wrz 15 15:15

 4. Na jakiej podstawie?

  admin

  6 Wrz 15 16:52

 5. a to już know-how 😉

  ryszard ochódzki

  6 Wrz 15 23:21

 6. Rysiu zaklinam Cię byś nie ważył się instruować tu dłużników jak mogą obalać doręczenia ! :))))

  Szalony Kefir

  9 Wrz 15 20:42

 7. powiedziałem: know-how 🙂 wiedza kosztuje 😉

  ryszard ochódzki

  9 Wrz 15 23:49

Skomentuj