Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Finansowanie składek ubezpieczenia wypadkowego

skomentuj

Ubezpieczenie wypadkowe jest jedynym spośród rodzajów ubezpieczeń społecznych które jest dokonywane obowiązkowo czyli jest ubezpieczeniem obligatoryjnym. Ubezpieczenie to dotyczy osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym z kilkoma wyjątkami. I tak też, nie są objęte ubezpieczeniem wypadkowym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług chyba że praca wykonywana jest w siedzibie zleceniobiorcy. Składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowane są przez płatników tych składek jeżeli dotyczą: pracowników, członków spółdzielni, osób wykonujących zastępcze formy służby wojskowej, zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących, osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Przedsiębiorcy (prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą), samodzielnie w całości finansują swoje składki na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych składki na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o ile osoby te zatrudnione są w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie zawodowej aktywizacji. Podstawą do obliczania wymiaru składki jest przychód ubezpieczonego. Jednak w przeciwieństwie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego gdzie podstawa roczna wymiaru składek w danym roku kalendarzowym nie może być większa od kwoty będącej trzydziestokrotnością prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy w gospodarce narodowej, w przypadku ubezpieczenia wypadkowego takiego ograniczenia nie ma. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zależy od tego do jakiej grupy kategorii ryzyka został zakwalifikowany ubezpieczony.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

14/01/2015

kategoria ubezpieczenia

Skomentuj