Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uwierzytelnianie dokumentów; odrzucenie sprzeciwu…

komentarze 2

Coś takiego sprzed kilku lat znalazłem, porządek robiąc w papierach; takie postanowienie sądu:

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2009r. Sąd Rejonowy w …Wydział Gospodarczy w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR …
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2009 r. w … na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R.G. przeciwko E. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o zapłatę postanawia:
odrzucić sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym dnia 13 października 2009 r.

UZASADNIENIE
Uwzględniając żądanie pozwu wniesionego w dniu 5 października 2009 r., a podlegającemu rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym uproszczonym, Sąd wydał w sprawie w dniu 13 października 2009 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, doręczony pozwanemu w dniu 23 października 2009 r. wraz z pouczeniem. Dnia 4 listopada 2009 r. (data nadania w UP Łódź 36) pozwany reprezentowany przez radcę prawnego wniósł sprzeciw od w/w nakazu dotknięty brakami formalnymi, gdyż do sprzeciwu dołączył kserokopię odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczącego pozwanego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego. Zarządzeniem z dnia 10 listopada 2009 r. Sąd wezwał pozwanego do usunięcia braków formalnych sprzeciwu przez złożenie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania oryginału tub poświadczonego notarialnie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczącego pozwanego, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu w przypadku bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami. W/w termin upłynął bezskutecznie.
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 89 par. 1 kpc pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy tub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Obecnie w judykaturze przeważyło stanowisko, iż przyznanie w art. 89 par. 1 kpc podmiotom wymienionym w tym przepisie uprawnienia do uwierzytelniania udzielonego pełnomocnikowi pełnomocnictwa ma charakter wyjątkowy i rozciągnięcie pojęcia pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi procesowemu na inne dokumenty byłoby rozszerzającą wykładnią przepisu szczególnego, do czego nie uprawnia nawet wzgląd na praktyczne trudności związane z uwierzytelnianiem tych dokumentów przez notariusza. Uwierzytelnianie odpisów dokumentów co do zasady powierzone bowiem zostało notariuszom, wykonującym zawód zaufania publicznego (art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158). Adwokat, radca prawny i rzecznik patentowy także wykonują zawód zaufania publicznego, jednak nie wynika z ustaw ustrojowych aby do zakresu ich zadań należało uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Uprawnienie przyznane w art. 89 par. 1 zd. drugie k.p.c. należy zatem do wyjątkowych i służy wyłącznie ułatwieniu i zaoszczędzeniu stronom (uczestnikom postępowania) kosztów procesu. Brak zatem podstaw do rozszerzania zakresu tego wyjątkowego uprawnienia na sporządzanie wierzytelnych odpisów innych dokumentów, niż wyraźnie wymienione w przepisie udzielone tym pełnomocnikom pełnomocnictwo ( tak uchwała SN HI CZP I 18/08 z 23 stycznia 2009 r. OSNC 2009/6/76). Zgodnie z art. 126 par. 1 pkt 4 kpc każde pismo procesowe powinno zawierać min. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie z par. 3 tego artykułu do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Tym samym skoro pełnomocnik pozwanego nie posiadał uprawnień do uwierzytelnienia dokumentów wykazujących jego umocowanie do działania w sprawie, oprócz prawa do uwierzytelnienia samego pełnomocnictwa, należy uznać, iż jego umocowanie do reprezentowania powoda w sprawie nie zostało prawidłowo wykazane. Nie wykazano tym samym również, iż pozew podpisała strona albo jej pełnomocnik. Sąd postanowił więc jak w sentencji na podstawie art. 130 (1) par. 2 k.p.c., stanowiącego, iż Sąd odrzuca sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami.

Moim zdaniem to nawet nie powinien sąd wzywać go do uzupełnienia braków formalnych, bo to przecież profesjonalny pełnomocnik – radca prawny. jednak wezwał a pan mecenas mimo tego nie dostarczył oryginału / notarialnie potwierdzonej kserokopii. Nie chciało się do sądu jechać? 😉

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

25/12/2014

Komentarze do 'Uwierzytelnianie dokumentów; odrzucenie sprzeciwu…'

Subscribe to comments with RSS

  1. Wtedy jeszcze radca prawny nie mógł poświadczać odpisów… Teraz może 😉

    Cezary

    25 Gru 14 19:29

  2. O, ważna informacja zatem. W takim razie wpis istotny z punktu widzenia pozostałych aspektów zasygnalizowanych: prawdopodobne lenistwo radcy prawnika i wezwanie przez sąd profesjonalnego pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych.

    admin

    25 Gru 14 19:34

Skomentuj