Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku… już po jego wyegzekwowaniu…

skomentuj

Gdy w sądzie II instancji (też) przegrasz sprawę o zapłatę i gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej jak 50 tysięcy złotych (takie jest minimum w sprawach majątkowych), to możesz jeszcze wnieść skargę kasacyjną która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnego wyroku. Sąd Najwyższy może wówczas uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi który wyrok wydał.

No tak, ale wyrok sądu II instancji jest wyrokiem prawomocnym i powód, po naniesieniu przez sąd klauzuli wykonalności na wyroku, może od razu wystąpić do komornika z wnioskiem egzekucyjnym który pieniądze wyegzekwuje dla powoda. A później może się zdarzyć, że wyrok na skutek ponownego rozpoznania zostanie zmieniony – powództwo zostanie oddalone. I pozwany wówczas będzie miał prawo odzyskać od powoda pieniądze które komornik dlań wyegzekwował. No tak, ale powód może już nie mieć tych pieniędzy, może ukrywać majątek i egzekucja będzie bezskuteczna.

Ustawodawca zatem wprowadził możliwość wstrzymania egzekucji prawomocnego wyroku na wniosek pozwanego. Z tym, że aby uzyskać wstrzymanie wykonalności wyroku, pozwany musiałby wykazać, że wykonanie wyroku może spowodować dlań niepowetowaną szkodę czyli właśnie, że na skutek ostatecznego oddalenia powództwa, wyegzekwowanie od powoda pieniędzy będzie niemożliwe.

No dobrze, załóżmy, że jest to w danym przypadku do wykazania ale ku…wa okazuje się, że ustawodawca nie przewidział jednej rzeczy. Otóż powód uzyska klauzulę wykonalności zapewne wcześniej, niż sąd sporządzi uzasadnienie wyroku które pozwanemu jest niezbędne do napisania apelacji. A wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku można złożyć najwcześniej wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej. A zanim to nastąpi, zanim sąd ten wniosek rozpatrzy, to wyrok może być już wyegzekwowany przez komornika na przykład z konta bankowego i pieniądze na koncie powoda.

„Głupie prawo ale prawo”, że tak sobie sparafrazuję jakieś tam „Surowe prawo ale prawo”.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 7 Ocena średnia: 4.1]

20/12/2014

Skomentuj