Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozwana spółka w sprzeciwie kwestionuje jakość sprzedanych jej towarów. Uzasadnienie wyroku.

skomentuj

Windykacja przeciwko spółce z o. o. Już na wstępie okazuje się, że spółka nie posiada żadnego majątku i praktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy skierować windykację przeciwko prezesowi spółki ale będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko samej spółce, którą w tym celu należy pozwać o zapłatę. Prezes spółki być może przeczuwając, że windykacja zostanie skierowana przeciwko niemu, wnosi w imieniu spółki sprzeciw od nakazu zapłaty.

Uzasadnienie wyroku

Powód R.G. domagał się zasądzenia od pozwanej T. Spółki z oo. w Gdyni na swoją rzecz kwoty 25.528 zł. 40 gr. wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 5947 zł 40 gr. od 26 lutego 2008 r. i od kwoty 19.581 zł. od 26 września 2008 r. do dnia zapłaty. Nadto domagał się obciążenia pozwanej kosztami procesu. Na uzasadnienie żądania pozwu powód wskazał iż należność której się domaga wynika z umowy sprzedaży materiałów w postaci pustaków, cementu i betonu (wraz z usługą jego pompowania). Powód wyjaśnił iż prawo do tych należności nabył na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Podał, że dłużniczka nie zareagowała na wezwanie do dobrowolnej zapłaty należności.

Wydanym w postępowaniu upominawczym nakazem zapłaty z 18 czerwca 2009 r. Sąd uwzględnił żądanie pozwu

Strona pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty – zaskarżając go w całości i domagając się oddalenia powództwa. Na uzasadnienie swojego stanowiska pozwana podała, iż kwestionuje jakość sprzedanych materiałów. Podniosła też, że sprzedający zobowiązany był przedstawić do zakupionych materiałów atesty – a to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE(DzU nr 195 poz 2011).

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał żądanie pozwu. Zaprzeczył zarzutowi złej jakości sprzedanych pozwanej towarów, wskazał, iż pozwana spółka przed skierowaniem sprawy do sądu nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń dotyczących złej jakości materiałów i nie podnosiła z tego tytułu żadnych roszczeń Strona powodowa podniosła że, zgłaszanie tego zarzutu po raz pierwszy na obecnym etapie sprawy jest nieskuteczne – zgodnie z art. 563 par 2 kc. Nadto powód zaznaczył iż pozwana dokonała częściowej zapłaty za fakturę 12/08 z 11 lutego 2008r.

Stan faktyczny który był niezbędny do ustalenia w sprawie w celu jej rozstrzygnięcia był bezsporny i przedstawiał się następująco Pozwana spółka T. Sp z o.o. w Gdyni dokonała zakupów materiałów budowlanych u sprzedającego którym był J.S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą … Umowa dotyczyła sprzedaży pustaków, cementu i betonu towarowego. Na sprzedany towar zostały wystawione faktury
– faktura VAT FA 80/08 na kwotę 19.581 zł. z dnia 18 września 2008r – w której termin zapłaty określono na 25 września 2008 r.,
– faktura VAT nr FA 12/08 na kwotę 20.947 zł. 40 gr. z 11 lutego 2008 r. w której termin zapłaty określono na 25 lutego 2008 r.,
Pozwana uregulowała jedynie częściowo należność z faktury z dnia 11 lutego 2008 r. Do zapłaty pozostaje kwota żądana w pozwie. Nadto na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności z dnia 20.03. 2009 r. (k 4 akt ) Sąd ustalił, iż powód posiada czynną legitymację do występowania z żądaniem zapłaty. W dniu 3 kwietnia 2009 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty należności w kwocie dochodzonej obecnie pozwem (dowód wezwanie k 7akt ) Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Sąd zważył co następuje.
Strona pozwana nie kwestionowała faktu zakupu towarów opisanych w fakturach FA 80/08 i FA 12/08 Powód wywodzi swoje roszczenie z przepisów dotyczących umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 535 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę sprzedaży. Skoro między stronami doszło do zawarcia umowy sprzedaży i pozwana – czego nie kwestionuje – odebrała towar będący przedmiotem umowy to po stronie sprzedającego powstaje roszczenie o zapłatę ceny. Po myśli tego przepisu żądanie pozwu zasługuje na uwzględnienie Odnosząc się do zarzutów zgłoszonych w sprzeciwie od nakazu zapłaty należy stwierdzić, co następuje Przedmiotem urnowy były towary w postaci: pustaków, cementu i betonu. W sprzeciwie pozwana ograniczyła się do stwierdzenia iż kwestionuje jakość sprzedanych materiałów. Nie wskazała jakiego rodzaju są to zastrzeżenia. Jedynym dowodem jaki zgłosiła na poparcie swoich twierdzeń był wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony pozwanej na okoliczność złej jakości dostarczonych materiałów i braku atestów. Wniosek ten został przez Sąd oddalony. Samo bowiem podniesienie zarzutu złej jakości materiałów – nawet gdyby twierdzenie takie został w sprawie udowodnione – nie może powodować oddalenia powództwa. Oczywistym jest że na sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia towaru należytej jakości. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przez kupującego, iż jakość towaru nie jest właściwa są jednak ściśle określone przepisami kodeksu cywilnego dotyczącym realizacji uprawnień kupującego. Zgodnie z art. 563 par 1 kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, przy czym zgodnie z paragrafem 2 cyt. przepisu w przypadku sprzedaży miedzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje jeśli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Zważywszy na fakt iż sprzedaż miała miejsce w lutym i we wrześniu 2008 r. nie ulega wątpliwości iż terminy określone w powołanym przepisie upłynęły. W związku z powołanymi wyżej regulacjami należy wskazać, że dla skutecznego podnoszenia uprawnień z tytułu rękojmi nie jest wystarczające stwierdzenie, że sprzedany towar był złej jakości – chociaż także co do tego twierdzenia pozwanej trzeba wskazać jego ogólnikowość. Pozwany nie precyzuje którego towaru dotyczą zastrzeżenia i na czym one konkretnie polegają. Konieczne jest wykazanie, iż kupujący dochował aktów staranności opisanych w art. 563 par 1 i 2 kc. Takie okoliczności nie zostały w sprawie wykazane, pozwany nie wskazał też dowodów na tę okoliczność – zawnioskowany dowód z przesłuchania stron dotyczył bowiem wyłączne ustalenia braku atestów i złej jakości towaru. Należy wskazać iż powód przedłożył pisemne wezwanie do zapłaty zadłużenia i pozwana na to wezwanie nie reagowała – i w sprzeciwie w żaden sposób do tego faktu nie odniosła się. Nadto pozwana spółka wskazując ogólnie iż dostarczony towar był złej jakości nie podaje jakie uprawnienia chciałaby w związku z tym realizować i z jakiego powodu takie stwierdzenie miałoby skutkować utratą prawa sprzedającego do żądania pozostałej części ceny sprzedaży. Zgodnie z art 560 par 1 par jeżeli rzecz sprzedana tria wady kupujący może od urnowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny. Brak jest w sprawie podstaw do ustalenia, iż pozwana występowała w stosunku do swojego kontrahenta z którymś z wymienionych roszczeń, a także do tego aby ustalić iż takie roszczenia byłyby zasadne. Należy także stwierdzić, że bez znaczenia dla żądania zapłaty ceny za sprzedany towar – w świetle art. 535 kc – jest zarzut dotyczący niedostarczenia przez sprzedawcę atestów na zakupione przez pozwaną materiały Trzeba zauważyć iż powołane przez pozwaną w uzasadnieniu sprzeciwu rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. nie nakłada w tym zakresie na sprzedawcę żadnych szczególnych obowiązków, których spełnienie warunkowałoby roszczenie o zapłatę. Reguluje ono zasady wystawiania i umieszczania na wyrobach przez producenta deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z norma zharmonizowaną, europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną.

Ze względów wyżej wskazanych Sąd uwzględnił w całości żądanie pozwu. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 kpc – przy czym złożyły się na nie wpis od pozwu w kwocie 1.277 zł. i koszt zastępstwa procesowego powoda w kwocie 2.417 zł.

kategoria: spółka z o.o.

Skomentuj