Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa przewłaszczenia środków transportowych na zabezpieczenie kredytu

skomentuj

Zamieszczam poniżej tekst takiej przykładowej umowy, może komuś się przyda.

Zawarta w dniu … w … pomiędzy Bankiem … zwanym dalej Bankiem, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem … 1 Oddział w … reprezentowanym przez …, zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Bankiem a Panem … zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Przewłaszczającym.

Par. 1. W dniu … Kredytobiorcy … prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą … został udzielony przez Bank kredyt obrotowy w kwocie 100.000,00 zł. (słownie złotych: sto tysięcy) na warunkach i w terminach spłaty określonych w umowie kredytowej z dnia …
Par. 2. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Kredytobiorcy z tytułu udzielonego przez Bank kredytu wymienionego w par. 1 Przewłaszczający przenosi na Bank prawo własności w 99% następującej ruchomości: pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki Mercedes … o wartości ubezpieczeniowej – 75.000 złotych (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy)
Par. 3. Przeniesienie własności następuje z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli kredyt wraz z prowizją odsetkami i innymi kosztami zostanie spłacony w określonym w umowie kredytowej terminie, przeniesienie własności straci moc i Przewłaszczający stanie się z powrotem właścicielem tej rzeczy.
Par. 4. Przewłaszczający oświadczą że przenosi prawo własności w 99% na Bank, rzecz określona w par. 2 stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego posiadaniu, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a rozporządzanie nią przez Przewłaszczającego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym ani umownym.
Par. 5. Przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczona rzecz w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie.
Par. 6. Bank zezwala Przewłaszczającemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy do czasu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami lub do dnia otrzymania przez Przewłaszczającego pisma Banku zawierającego żądanie zwrotu Bankowi użyczonej rzeczy, w przypadku niespłacenia kredytu w przewidzianym terminie lub naruszenia innego warunku niniejszej umowy.
Par. 7. 1. Przewłaszczający może rzecz używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.
2. Przewłaszczający ma prawo do pobierania pożytków cywilnych i prawnych.
3. Przewłaszczający jest odpowiedzialny za zachowanie rzeczy w należytym stanie umożliwiającym zaspokojenie z niej roszczeń Banku.
4. Przewłaszczający zobowiązuje się umożliwić Bankowi na jego żądanie zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia pod rygorem wypowiedzenia kredytu.
5. Przewłaszczający zobowiązuje się trwale oznakować przewłaszczone rzeczy w sposób, z którego będzie wynikało, że są własnością Banku.
Par. 8. Przewłaszczający bez zgody Banku nie będzie mógł oddać rzeczy przewłaszczonej osobie trzeciej do używania.
Par. 9.
1. Przewłaszczający ponosi koszty utrzymania rzeczy przewłaszczonej oraz ryzyko ewentualnej utraty bądź uszkodzenia użyczonej rzeczy.
2. Przewłaszczający zobowiązuje się do:
a) użytkowania środka transportu zgodnie z zaleceniami zawartymi w fabrycznej instrukcji obsługi, terminowego dokonywania przeglądów technicznych środka transportu w autoryzowanych stacjach obsługi oraz ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją pojazdu -w tym kosztów w/w przeglądów,
b) niedokonywania modyfikacji pojazdu bez zgody Banku,
c) niezwłocznego dokonywania napraw pojazdu – w przypadku uszkodzenia – na własny koszt,
d) zawarcia na rzecz Banku jako uposażonego – umów ubezpieczenia OC oraz AC przedmiotu przewłaszczenia jako jego użytkownik oraz terminowego opłacania składek należnych z tego tytułu zakładowi ubezpieczeń,
e) przedłużania wskazanych w pkt. c umów ubezpieczenia przez cały okres kredytowania – do pełnej wartości przewłaszczonego środka transportu terminowego opłacania składek należnych z tego tytułu,
f) niezwłocznego naprawiania – na żądanie Banku – wszelkich szkód poniesionych przez Bank wskutek naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszej umowy,
g) w przypadku, gdy przedmiotem przewłaszczenia jest pojazd podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportu – terminowego regulowania należności z tytułu tego podatku,
h) zawiadamiania w określonych prawem bądź umową terminach Policji o utracie pojazdu (oraz o innych zdarzeniach objętych ubezpieczeniem – jeżeli zawarta umowa ubezpieczenia tak stanowi) oraz zakładu ubezpieczeń o wszelkich zdarzeniach objętych ubezpieczeniem oraz wypełniania innych obowiązków nałożonych na posiadacza pojazdu mocą umów ubezpieczenia,
i) niezwłocznego zawiadamiania Banku o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt.h (osobiście lub w formie pisemnej) oraz do przedkładania kopii, złożonych Policji lub zakładowi ubezpieczeń w formie pisemnej oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów.
3. Kredytobiorca przedłoży na dowód spełnienia obowiązku, określonego w ust.2 pkt. d – oryginał polis ubezpieczeniowych, ubezpieczeń OC oraz AC – w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy a także będzie przedstawiał – w terminie 3 dni od dnia przedłużenia umów ubezpieczeń – oryginały dokumentów, potwierdzających fakt wypełnienia obowiązku, określonego w ust.2 pkt e – pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej.
4. Po spłacie kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami oraz zwrotnym przeniesieniu na Kredytobiorcę prawa własności przedmiotu przewłaszczenia, bądź w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w par. 16 Bank wyda Kredytobiorcy dokumenty ubezpieczeniowe.
Par. 10. Bank zobowiązuje się do korzystania z praw własności przewłaszczonej rzeczy w granicach nie wykraczających poza uzasadnione zabezpieczenie udzielonego kredytu, a także do uznania prawa własności Przewłaszczającego w razie spełnienia warunku, o którym w Par. 3 niniejszej umowy.
Par. 11. 1. Przewłaszczający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przewłaszczonej rzeczy na p wezwanie w razie:
a) wypowiedzenia kredytu,
b) nie wywiązywania się przez Przewłaszczającego z warunków niniejszej umowy.
2. Oświadczenie Przewłaszczającego o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowi integralną część niniejszej umowy.
Par. 12. W przypadku ustanowienia – obok przewłaszczenia – innych form zabezpieczenia kredytu, Bank decyduje zarówno o kolejności, jak o zakresie realizacji zabezpieczeń.
Par. 13. 1. Z chwilą przejęcia przewłaszczonej rzeczy w posiadanie, Bank:
a) dokonuje wyceny przewłaszczonej rzeczy w celu ustalenia rynkowej ( wartości z uwzględnieniem podatku VAT, może zlecić dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę, b) dokonuje sprzedaży przewłaszczone rzeczy lub zatrzymuje ją na potrzeby własne
2. Bank jest uprawniony do zatrzymania rzeczy na własne potrzeby:
a) bezpośrednio po dokonaniu wyceny, zgadnie z ust 1 a,
b) w przypadku, gdy rzecz nie zostanie sprzedana mimo obniżenia ceny o 50% w stosunku do jej wartości rynkowej ustalonej zgodnie z ust. 1 a.
3. W przypadku określonym w ust. 2 a jako wartość ruchomości przyjmuje się kwotę równą jej wartości rynkowej, pomniejszonej o kwotę naliczonego podatku VAT.
4. W przypadku określonym w ust. 2 b jako wartość ruchomości przyjmuje się 50% kwoty jej wartości rynkowej, pomniejszonej o kwotę naliczonego podatku VAT.
Par. 14 Przewłaszczający ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zabezpieczenia, w szczególności koszty transportu, wyceny, ogłoszeń prasowych, prowizji itp.
Par. 15 Na poczet spłaty zadłużenia zaliczana jest pomniejszana a poniesione przez Bank koszty, określone w Par. 14 kwota: 1) uzyskana ze sprzedaży ruchomości, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku VAT,
2) przyjęta zgodnie z Par.13 ust. 3 lub Par. 13 ust. 4.
Par. l6 W przypadku gdy przedmiot przewłaszczenia zostaje przez Bank:
a) zbyty – Bank w dniu otrzymania kwoty ze sprzedaży tego przedmiotu zmniejsza o tę kwotę zadłużenie z tytułu nie spłaconego kredytu, powiększoną o odsetki narosłe do dnia przejęcia rzeczy oraz koszty sprzedaży,
b) zatrzymany – Bank w dniu podjęcia decyzji o zatrzymaniu rzeczy przewłaszczonej zmniejsza zadłużenie z tytułu nie spłaconego kredytu ( powiększone o odsetki narosłe do dnia przejęcia rzeczy) o wartość przedmiotu przewłaszczenia.
2. W przypadku gdy wartość przedmiotu przewłaszczenia lub kwota otrzymana przez Bank ze sprzedaży tego przedmiotu jest równa kwocie nie spłaconego kredytu wraz z odsetkami innymi kosztami Banku, w tym kosztami sprzedaży poniesionym przez Bank, zobowiązanie przewłaszczającego z tytułu niniejszej umowy wygasa,
3. W przypadku gdy wartość przedmiotu przewłaszczenia lub kwota otrzymana przez Bank ze sprzedaży tego przedmiotu jest niższa od kwoty nie spłaconego kredytu wraz z odsetkami innymi kosztami Banku, w tym kosztami sprzedaży poniesionymi przez Bank, Bank nalicza, od dnia wydania rzeczy Bankowi, odsetki od pozostałej do spłaty kwoty kredytu i dochodzi zapłaty różnicy od Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych.
4. W przypadku realizacji zabezpieczenia, ewentualną nadwyżkę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży przewłaszczonych ruchomości a wysokością zadłużenia kredytobiorcy, bądź pomiędzy ustaloną wartością zatrzymanego majątku, a wysokością zadłużenia kredytobiorcy, Bank przekaże niezwłocznie Przewłaszczającemu jednakże nie później niż w terminie 14 dni – w formie z nim uzgodnionej.
Par. 17 Bank może na podstawie odrębnej umowy przenieść na rzecz Przewłaszczającego własność przewłaszczonych ruchomości – pomimo nie spełnienia się warunku określonego w p niniejszej umowy – jeżeli przewidywane koszty realizacji zabezpieczenia byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości ruchomości, bądź nie doszło do sprzedaży ruchomości pomimo obniżenia o 50% ceny w stosunku do wartości ruchomości, określonej w trybie Par. 13.
Par. 18 Przewłaszczający wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych organom ścigania prowadzącym postępowanie w związku z używaniem przez niego pojazdu mechanicznego.
Par. 19 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu c dotyczące użyczenia oraz przeniesienia własności.
Par. 20 Umowa niniejsza wolna jest od opłaty skarbowej.
Par. 21 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/11/2014

kategoria kredyty dla firm

Skomentuj