Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka udzielona przez jednoosobową spółkę jej wspólnikowi i prezesowi

skomentuj

Zgodnie z art. 15 Kodeksu spółek handlowych, do zawarcia przez spółkę kapitałową umowy, pożyczki, kredytu, poręczenia albo innej tego rodzaju umowy z jej członkiem zarządu, prokurentem, członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem czy właśnie na rzecz którejkolwiek z takich osób, wymagane jest uzyskanie zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi w tej kwestii inaczej. W doktrynie domniemywa się, że celem dla którego ustawodawca stworzył art. 15, było uniemożliwienie zawierania umów prowadzących do niekorzystnego transferu środków z konta spółki kapitałowej do osób uczestniczących w organach spółki, a więc zapobieżenie działaniu na szkodę spółki (często działanie z premedytacją). Oczywiście ten swojego rodzaju cel prewencyjny wzmiankowanego przepisu nie znajduje zastosowania w przypadku spółki jednoosobowej. W spółce tej jedyny wspólnik jest jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu, nie można więc stosować w tym przypadku art. 15 k.s.h., gdyż regulacja ta jest w tym przypadku bezprzedmiotowa.

Można dodać, że w sytuacji przedmiotowej będzie miał zastosowanie art. 210 k.s.h., który jest przepisem szczególnym do cytowanego wyżej art. 15 k.s.h. Czynność prawna między jedynym wspólnikiem, będącym jedynym członkiem zarządu, a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego. Przyjmuje się jednak, że niepoinformowanie sądu rejestrowego przez notariusza nie spowoduje nieważności czynności i oczywiście wierzytelność powstaje mimo tego braku. Umowa pożyczki między członkiem zarządu i jednocześnie jedynym wspólnikiem jest więc dopuszczalna w świetle przepisów obowiązującego prawa, pod warunkiem, że umowa ta będzie sporządzona w formie aktu notarialnego, wtedy też możliwa będzie jej windykacja jako roszczenia udokumentowanego w wystarczającej formie i z tegoż tytułu – umowy pożyczki.

Październik 5th, 2014 at 6:01 pm

kategoria: pożyczki prywatne

Skomentuj