Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ubezpieczenie niepracującej osoby

skomentuj

Jak wskazuje przepis art. 68 ust. 1 niniejszej ustawy osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35), może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 66 ust. 1 wymienia jako osoby które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu m. in. pracowników, rolników, osoby wykonujące pracę nakładczą, bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Jeśli osoba powracająca z zagranicy nie będzie należeć do szerokiej grupy osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (przykładowo nie zarejestruje się jako bezrobotny) może samodzielnie ubezpieczyć się, zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Musi jednak zamieszkiwać na terenie państwa polskiego i spełnić kilka innych obowiązków. Przede wszystkim jest ona zobowiązana zgłosić do funduszu członków rodziny, zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji a także członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (prawo wyłącza jednak z tego obowiązku m. in. małżonka pozostającego w separacji). Osoba ubezpieczona zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek objęcie ubezpieczeniem zależne jest też od opłacenia opłaty na fundusz. Wysokość opłaty (wstępnej) jest uzależniona od okresu, w którym osoba,mająca być ubezpieczoną nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi:

– 20 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
– 50 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
– 100 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
– 150 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
– 200 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

Przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie dotychczasowych przepisów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. Natomiast podstawę wymiaru składki stanowi natomiast kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Jeśli natomiast osoba niepracująca uzyskałaby status bezrobotnego, podlegałby ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach tegoż statusu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/10/2014

kategoria ubezpieczenia

Skomentuj