Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

…ale on ma jeszcze 80 tys. zł. mojego klienta czyli o zwalnianiu z kosztów sądowych

skomentuj

Ten w sprawie jego „podrobionych” podpisów, o czym pisałem m.in. tutaj oraz tutaj, umyślił sobie jeszcze powalczyć przed Sądem w  Sosnowcu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności a przed Sądem w Mikołowie o wznowienie postępowania a i w obu sprawach wystąpił o zwolnienie go z kosztów sądowych. Jak wiemy, ma pożyczona od mojego klienta kasę circa 80 tys. zł., ale OK, załóżmy że sądy tego nie wiedzą. 🙂 Pozostaje jednak pytanie, czy debil w Polsce (zakładając, że to faktycznie podrobione podpisy, w co bardzo wątpię; debil prawdopodobnie znalazł w końcu kogoś, kto twierdzi, że „ma chody”) ma mieć dodatkowe uprawnienia, zaprzepaściwszy terminy zawite?! Oto uzasadnienia postanowień w przedmiocie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych.

POSTANOWIENIE
Dnia 15 września 2014r.
Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Barbara Kozak – Gucwa
po rozpoznaniu w dniu 15 września 201 4r. w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym
sprawy ze skargi AS
o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko AS
o zapłatę – zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 13 stycznia 201 4r. o sygn. akt INc 1837/13
w przedmiocie wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych
postanawia:
1. zwolnić częściowo skarżącego AS od kosztów sądowych w sprawie w zakresie opłaty od pozwu ponad kwotę 500 zł (pięćset złotych);
2. w pozostałym zakresie oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
UZASADNIENIE
Pozwany w sprawie I Nc 1837/13 AS złożył skargę o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko AS o zapłatę, zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 13 stycznia 2014r. o sygn. akt I No 1837/13.
Ponadto skarżący wniósł o zwolnienie go z ponoszenia kosztów sądowych w sprawie. W uzasadnieniu swojego wniosku podał, iż z uwagi na zajęcia komornicze nie posiada środków na życie. Podał, że jego żona pracuje na pół etatu i zarabia minimalną średnią kraj ową, a mają do spłacenia kredyt, którego rata wynosi 1.485 zł miesięcznie, przez co nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla swojego utrzymania.
Z oświadczenia skarżącego o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wynika, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną MS. Jest właścicielem domu jednorodzinnego w Mikołowie o wartości około 400.000 zł oraz współwłaścicielem pojazdu marki Audi A3 z 2001r. o wartości 7.000 zł. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i osiąga dochód w kwocie 3.500 zł netto miesięcznie, a jego małżonka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem 621 zł netto miesięcznie. Skarżący spłaca kredyt w wysokości 1.485 zł miesięcznie. Ponosi też opłaty za media w wysokości około 140 zł miesięcznie za energię elektryczną, 100 zł miesięcznie za wodę, podatek od nieruchomości 400 zł oraz koszty utrzymania w wysokości około 1.000 zł miesięcznie. Jego wynagrodzenie jest zajęte w związku z prowadzoną przeciwko niemu egzekucją w wymiarze 2.100 zł miesięcznie.
Na obecnym etapie postępowania skarżący winien uiścić opłatę od skargi o wznowienie postępowania w kwocie 3.450 zł.
Zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 j.t.) zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie
od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane
o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się
o zwolnienie od kosztów.
Natomiast w myśl art. 101 ust. 1 cytowanej ustawy sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów.
Powyższe przepisy statuują unormowania szczególne i stanowią wyjątek od zasady ponoszenia przez strony kosztów sądowych. Unormowanie to stanowi pomoc Państwa dla osób najuboższych, których sytuacja materialna uniemożliwia poniesienie kosztów sądowych.
Analiza oświadczenia złożonego przez skarżącego prowadzi do wniosku, iż nie jest on w stanie pokryć koszty sądowe w kwocie 3.450 zł, jest on jednak w stanie pokryć część opłaty od pozwu do kwoty 500 zł.
Skarb Państwa nie jest zobowiązany do kredytowania postępowań inicjowanych przez osoby prywatne. Należy zaznaczyć, że Sąd rozpoznający wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest zobligowany badać przede wszystkim dochody osoby ubiegającej się o zwolnienie lub jej możliwości zarobkowe, a nie wydatki. Dlatego też dokonując oceny stanu majątkowego skarżącego nie uwzględniono spłaty obciążającego go kredytu. Skarb Państwa nie może bowiem ponosić konsekwencji wynikających z uprzednio podjętych przez skarżącego decyzji finansowych. Ponadto nie istnieją żadne przesłanki usprawiedliwiające preferowanie przez skarżącego określonych wydatków przed należnościami powstałymi w toku postępowania sądowego.
Należy również zwrócić uwagę, iż wnioskodawca nie ma nikogo na utrzymaniu,
a charakter osiąganych przez niego dochodów (stałość zatrudnienia wynikająca z umowy
o pracę) nie wyklucza możliwości uzyskania środków finansowych niezbędnych do pokrycia
niewygórowanych kosztów sądowych w kwocie 500 zł w drodze pożyczki.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POSTANOWIENIE
Dnia 15 września 2014 r.
Referendarz sądowy Patrycja Kosiorek w Sądzie Rejonowym w Mikołowie w Wydziale I Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. w Mikołowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa AS przeciwko Robertowi Grabowskiemu
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia:
oddalić wniosek.
UZASADANIENIE
Powód AS wystąpił do tutejszego Sądu z pozwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jednocześnie wnioskując o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie.
Z przedłożonej deklaracji wynika, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną. Składnikiem jego majątku jest dom o wartości 400.000 zł., oraz samochód osobowy Audii o wartości 7.000 zł. Powód utrzymuje się z wynagrodzenia za prace w wysokości 3200 zł., netto miesięcznie, podobnie jak jego żona, która osiąga dochód w wysokości 630 zł. netto miesięcznie. Wynagrodzenie powoda podlega zajęciu komorniczemu do wysokości 2.100 zł., netto miesięcznie. Na miesięczne wydatki rodziny składa się rata kredytu — 1485 zł., wyżywienie — 1000 zł., zakup paliwa do samochodu — 300 zł., energia elektryczna i gaz — 300 zł., media — 197 zł.
Odpłatność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest w Polsce zasadą i tylko w sytuacjach wyjątkowych, a w stosunku do osób fizycznych taką sytuację wyjątkową opisuje art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.) można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.
Wedle treści powyższego przepisu osoba fizyczna, może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Tylko uszczerbek w koniecznym utrzymaniu daje podstawę do uzyskania pomocy państwa w postaci zwolnienia strony od ponoszenia kosztów sądowych. Podkreślić należy, iż chodzi o uszczerbek w koniecznych kosztach utrzymania, a nie w kosztach utrzymania w ogóle. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych przewidziana jest dla osób o niskim standardzie życiowym.
Zwolnienie od ponoszenia tego rodzaju danin stanowi odstępstwo od konstytucyjnego obowiązku ich powszechnego i równego ponoszenia, wynikającego z art. 84 Konstytucji RP. Dlatego też zwolnienia mogą być stosowane w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją uzasadnione powody do przerzucenia ciężaru dotyczącego danej osoby na współobywateli. Takie zwolnienie sprowadza się do finansowania procesu przez Skarb Państwa i jest formą pomocy socjalnej adresowaną do osób ubogich, do których powód z pewnością nie należy.
Rodzina powoda utrzymuje się z dochodu, po zajęciu egzekucyjnym w wysokości 1 .730zł netto miesięcznie, które w całości przeznacza jedynie na swoje utrzymanie. Konieczne wydatki kształtują się w granicach 1.000 zł., bowiem powód ponosi również wydatki które do koniecznych nie należą „ a mianowicie opłaca media, zakup paliwa do samochodu jak również spłaca obciążający go kredyt. Skala wydatków które na miano koniecznych nie zasługują kształtuje się w granicach 1800 zł. Nadto powód posiada majątek o znacznej wartości rynkowej, mianowicie dom oraz samochód osobowy marki Audi A3.
Zdaniem Referendarza sądowego powód z osiąganego dochodu jest w stanie wygospodarować środki na uiszczenie opłaty od pozwu, która wynosi 550 zł., i stanowi znikomą kwotę w porównaniu do kwoty jaką dłużnik przeznacza na pokrycie zobowiązań prywatnoprawnych.
Jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi pomoc państwa dla osób ubogich, które wykażą, że mimo starań nie były w stanie, ze względu na niezależną od nich złą sytuację majątkową, zgromadzić bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny odpowiednich środków na prowadzenie procesu sądowego ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 1980r., sygn. I Cz 99/80, LEX nr 8257).
Zdaniem Referendarza sądowego taka sytuacja nie występuje w tym przypadku i z tego względu, mając na uwadze powyższe okoliczności orzekł jak w sentencji na podstawie art. 102 i 118 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010 r., nr 90, poz. 594 z póź. zm). i art. 13 2k.p.c.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/09/2014

Skomentuj