Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Leasing pośredni i bezpośredni

skomentuj

Z leasingiem pośrednim mamy do czynienia wówczas gdy umowa leasingu zawierana jest z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie leasingu ale nie będącym ani producentem rzeczy będącej przedmiotem leasingu ani też pierwotnym prawnym jej właścicielem. Zwykle taka forma ma miejsce w przypadku banków i firm leasingowych. Występują w tym wypadku co najmniej trzy podmioty gospodarcze: producent rzeczy, przedsiębiorstwo leasingowe jako podmiot pośredniczący oraz leasingobiorca. Jako czwarty podmiot może wystąpić także bank jako podmiot refinansujący leasingodawcę. Natomiast w leasingu bezpośrednim leasingodawca jest producentem lub pierwotnym prawnym właścicielem rzeczy oddawanej w leasing.

kategoria: leasing

Skomentuj