Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji – przykładowe postanowienie

skomentuj

POSTANOWIENIE
Dnia 29 listopada 2010 roku
Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR …
po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2010 roku w Chorzowie na posiedzeniu niejawnym
na skutek wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w … w
sprawach egzekucyjnych z wniosku wierzycieli (tu wymienionych jest 15 wierzycieli – przyp. autora bloga) o egzekucję świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikowi … w przedmiocie wyznaczenia organu egzekucyjnego na skutek zbiegu egzekucji postanawia:

1. Wyznaczyć sądowy organ egzekucyjny Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym … do dalszego łącznego prowadzenia w trybie właściwym dla tego organu egzekucyjnego spraw egzekucyjnych prowadzonych dotychczas przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K.… o sygn. akt (wymienione) oraz egzekucji prowadzonej dotychczas przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. … w sprawie o sygn. akt …, i egzekucji prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o numerach…
2 utrzymać w mocy dotychczasowe czynności oba organ
egzekucyjne,
3 w pozostałym zakresie postępowanie umorzyć.

Uzasadnienie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w O. wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie organu egzekucyjnego z uwagi na zaistniały zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanych do tego samego prawa majątkowego dłużnika – jego rachunków bankowych.
Na podstawie akt sprawy egzekucyjnej Sąd ustalił, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w O. prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w sprawie o sygn. akt: … celem wyegzekwowania należności głównej w łącznej kwocie 62.116,30 zł. Wierzyciel wniósł o skierowanie egzekucji do wierzytelności z tytułu rachunków bankowych dłużnika, wierzytelności, jak też ruchomości stanowiących własność dłużnika. W toku czynności egzekucyjnych komornik dokonał zajęcia prawa majątkowego dłużnika w postaci wierzytelności z tytułu rachunków bankowych dłużnika prowadzonych przez PKO Bank Polska SA w Warszawie oraz przez Deutsche Bank PBC SA Warszawie. Do pierwszego zajęcia doszło w lutym 2010 roku.
Na podstawie akt sprawy egzekucyjnej nadesłanych przez Komornika Sądowego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym K. Sąd ustalił, iż Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w sprawie o sygn. akt: … celem wyegzekwowania należności głównej w łącznej kwocie
87.424,74 zł. Wierzyciel wniósł o skierowanie egzekucji ni. in. do wierzytelności z tytułu rachunków bankowych dłużnika, wierzytelności, jak też ruchomości stanowiących własność dłużnika. W toku czynności egzekucyjnych komornik dokonał zajęcia prawa majątkowego dłużnika w postaci wierzytelności z tytułu rachunków bankowych dłużnika prowadzonych przez PKO Bank Polska SA w Warszawie oraz przez Deutsche Bank PBC SA w Warszawie. Do pierwszego zajęcia doszło we wrześniu 2010 roku. natomiast z akt postępowania egzekucyjnego w administracji wynika, że Dyrektor Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie prowadzi egzekucję na podstawie t wykonawczych o numerach: … z dnia 23 grudnia 2009 roku tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym celu administracyjny organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunków bankowych dłużnika prowadzonych przez PKO Bank Polska SA w Warszawie oraz przez Deutsche Bank PBC SA w Warszawie. Do zajęcia doszło w grudniu 2009 roku.
Bezspornym jest, iż oba organy skierowały egzekucję do tego samego prawa majątkowego. Stwierdzić zatem należy, iż nastąpił zbieg egzekucji w trybie art. 773 k.p.c. i tym samym zaistniały przesłanki do wyznaczenia organu, który prowadziłby w ramach jednego postępowania łącznie wszystkie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu egzekucyjnego.
Sąd rozstrzyga w przedmiocie zbiegu egzekucji biorąc pod uwagę stan każdego postępowań, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia.
Podkreślenia wymaga, iż przez stan każdego postępowania w rozumieniu art.773 1 k.p.c., uznać należy nie tylko fakt na jakim etapie znajduje się każde z tych postępowań, ale również jakie sposoby egzekucji oprócz sposobu egzekucji której nastąpił zbieg, zostały już zastosowane, czy też winny być zastosowane, uwzględniając żądania wierzyciela. Jednocześnie zauważyć należy, iż organ egzekucyjny w osobie Dyrektora ZUS z mocy art. 19 4 usta z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.- Dz. U. z 2005r.,Nr 229,poz.1954 z późn. zm.) nie został wyposażony w możliwość stosowania wszystkich sposobów egzekucji, a w szczególności nie jest władny prowadzić egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości. Skoro zatem w danej sprawie administracyjny organ egzekucyjny nie jest władny prowadzić egzekucji w zakresie żądanym przez wierzyciela zachodzi konieczność powierzenia łącznego prowadzenia egzekucji Komornikowi jako organowi, który jest władny stosować każdy sposób egzekucji przewidziany przepisami kodeksu postępowania cywilnego (tak też Sąd Okręgowy w Katowicach w Postanowieniu z dnia 27 lipca 2010 roku, sygn. akt: I Cz 639/10).
Mając zatem na uwadze przesłanki z art. 773 1 k.p.c. oraz uwzględniając okoliczność, iż przy bardzo zbliżonym poziomie zaawansowania egzekucji pozostających w zbiegu, przekazanie dalszego łącznego prowadzenia egzekucji administracyjnemu organowi egzekucyjnemu, mogłoby skutkować naruszeniem interesu wierzyciela egzekwującego, a to wobec wskazania wśród sposobów egzekucji także egzekucji z ruchomości dłużnika, zasadnym jest wyznaczenie sadowego organu egzekucyjnego do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji względem dłużnika.

Na podstawie akt egzekucyjnych o sygn. Km 1090/10 nadesłanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym K. Sąd ustalił, iż w dniu 2 kwietnia 2010 roku rachunek bankowy dłużnika prowadzony przez Deutsche Bank PBC SA w Warszawie został zlikwidowany, a zatem realizacja zajęcia prawa majątkowego dłużnika w postaci wierzytelności z tytułu rachunku bankowego we wskazanym powyżej banku jest niemożliwa.
Z uwagi na wskazane okoliczności postępowanie co do zbiegu egzekucji do tego samego prawa majątkowego dłużnika tj. jego wierzytelności z rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank PBC SA w Warszawie jest bezprzedmiotowe, a wydanie orzeczenia okazało się zbędne. Wobec powyższego w trybie art. 355 I k.p.c., o treści Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli wierzyciel cofnął ze skutkiem prawnym wniosek w piśmie procesowym lub jeżeli wydanie postanowienia stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne, w zw. z art. 13 2 k.p.c., postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.
Mając na uwadze powyższe okoliczności należało orzec jak w sentencji postanowienia oparciu o przywołane przepisy.
W związku z powyższym Sąd orzekł jak na wstępie.

kategoria: komornik

Skomentuj